Strategi

Senast ändrad: 03 augusti 2023
Strategi

Pelaren Strategi beskriver hur företaget ska uppnå sin vision. Strategin är i sig grundläggande för beslutsfattande i samtliga pelare. Varje steg i utvecklingen bör följa strategin för att man effektivare ska nå sitt mål. Saknas strategi saknas också vägledning om att ”göra rätt saker”.

En strategi är vägen till HUR man ska nå målet. En strategi är också en plan som förklarar hur en organisation, som är utsatt för konkurrens, kommer att uppnå överlägsna hållbara resultat. Och resultat krävs för att man ska nå dit man vill!

Långsiktiga beslut 

En strategisk plan bygger på långsiktiga beslut och ett konsekvent genomförande. Att genomföra sin plan kräver disciplin och att man tror på sin plan. För att få signaler om att man är på rätt väg är löpande uppföljning central. 

En mycket viktig del i ett företags strategiska genomförande är att företags kultur är den rätta. Om den inte stämmer överens med företagets värderingar och nödvändiga attityder så går enormt mycket energi åt att hantera en felaktig företagskultur. Det gäller att lägga energi på det redan i starten av verksamheten.

Motivation och kompetens bygger en framgångsrik strategi. Dock så missar många företag att ha en kompetensutvecklingsstrategi för det företaget behöver idag och i framtiden. Rätt strategi här kan ge avsevärde konkurrensfördelar.

Bedöm riskerna

Alla verksamheter utsätts för risk. Dessutom är människan som individ hårdkodad att tänka i risk. Utsätts en organisation för oförberedda risker kan man hamna i ett chockartat tillstånd som gör verksamheten handlingsförlamad. Att noggrant inventera och bedöma alla risker som en verksamhet kan komma i och anlägga riskstrategier ger företaget försprång gentemot sina konkurrenter. Dessutom ger det en organisation ett lugn och känsla av beredskap som gör dom mer alerta.

 

•       Målbild (vision), mål

•       Strategiskt tänkande

•       Långsiktiga beslut

•       Strategisk plan

•       Genomförande

•       Uppföljning

•       Företagskultur

•       Kompetensutveckling

•       Riskstrategi


Kontaktinformation