Kvävehalt

Senast ändrad: 20 juni 2024
En man med ett jordprov utomhus, foto.

Den överväldigande delen av markens kväve (N) förekommer bundet till organiska föreningar.

Kvävet kan t.ex. förekomma som NH2 -grupper knutna till C-atomer. I takt med nedbrytningen av det organiska materialet i marken mineraliseras det organiskt bundna kvävet och övergår till ammonium - (NH4+) eller nitratform (NO3-).

Proportionerna mellan kol och kväve varierar mellan olika material

Halten kväve följer därför kolhaltens variationer rätt väl. Emellertid kan proportionen C:N variera mellan olika marker och olika typer av organiskt material. I skogsmarkens humuslager är C/N-kvoten ca 20, men med variation från upp mot 100 i vissa sorters färsk förna, t.ex. barkflagor, till ca 10 i väl nedbruten organisk substans.

Den hårda konkurrensen om kväve är orsak till att halterna ammonium- och nitratkväve i marker med höga C/N-kvoter är mycket låga. Mineraliserat kväve binds under sådana omständigheter omedelbart till andra markorganismer. Detta betyder också att utlakningen av kväve från skogsekosystem naturligt är mycket låg.

Bestämning av kvävehalten

Sedan 1993 bestäms kvävehalten i de lufttorkade jordproven i en CNS-analysator, där provet förbränns och förbränningsgaserna separeras, varefter gasmängderna bestäms med en termisk konduktivitetsdetektor (länk till Wikipedia). Kvävehalten anges i viktprocent av torrsubstanshalten. Torrsubstanshalten i sin tur bestäms genom att väga in ett lufttorkat delprov (w1), sedan låta provet torka i 105 °C i 16-24 timmar och sedan väga provet igen (w2). Torrsubstanshalten fås sedan genom att dividera w2 med w1.

Kartor över kvävehalten i olika humusformer och horisonter under perioden 1993-2002

De kartor som presenteras nedan visar kvävehalten i humuslagret (O-horisonten), blekjorden (E-horisonten), rostjorden (B-horisonten), BC-horisonten (45-55 cm under markytan), samt C-horisonten (55-65 cm under humuslagret) grundat på de provtagningar och mätningar som gjordes 1993-2002.

Horisont  

Totalt

Mår

Mull

Torv

Jämförelse

O

karta

karta

karta

karta

kartor

B

karta

karta

 

 

kartor

BC

karta

karta

 

 

kartor

C

karta

karta

karta

 

kartor