Sveriges lantbruksuniversitet

Landskapsstudier

Ämnesområdet omfattar beskrivningar och analyser av tillstånd och förändringsprocesser lokalt och på landskapsnivå i ekosystem och samhälle gällande frågor om hållbarhet.

Personal

Namn

Titel

Adler, Sven

Analytiker

Andersson, Elias

Postdok

Hedblom, Marcus

Analytiker

Hedenås, Henrik

Analytiker

Keskitalo, Carina

Professor

Lidestav, Gun

Forskare

Sandewall, Mats

Forskare

Sandström, Per

Forskare

Sandström, Stefan 

Forskningsingenjör

Thellbro, Camilla

Doktorand

Umaerus, Patrik

Doktorand

Projekt

Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan

Projektet syftar till att skapa inkluderande tillväxt i Norr- och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle i utveckling och utbyte av kunskaper, erfarenheter och metoder för jämställdhet och jämlikhet. Läs mer

PLURAL - Planering för en dynamisk stads-landsbygdsrelation

Omkring hälften av den svenska skogsmarken ägs av småskaliga familjeskogsägare, vilket gör att småskogs- och sommarhusägare kan utgöra en betydande maktfaktor i att stödja lokal utveckling. Projektet utgår ifrån att det blivit mer och mer vanligt att leva och verka på fler platser, och att kommunal planering behöver anpassas till detta. Detta kan också stödja lokal utveckling och utöka länkarna mellan kommunen och dess utbor, samt öka förståelsen för olika preferenser och behov av markanvändning. Läs mer

Lokal utveckling baserad på traditionella och nya verksamheter inom familjeskogsbruket

Syftet med projektet är att undersöka möjligheter och hinder för utveckling av verksamheter som drivs med den familjeägda skogsfastigheten som bas. Förekomsten och erfarenheter av olika verksamheter kommer att analyseras ur såväl ett hushållperspektiv som ett lokalt perspektiv. Sambandet mellan typ av verksamhet och kön undersöks för att testa hypotesen att genusordningen begränsar kvinnors möjligheter att identifiera och starta skogsrelaterade affärsverksamheter. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas.

Läs mer:

Annual report 2010: Forest in Rural Studies, Local development Perspectives on Business Practices Based on Family Forest Farms - Constraints and Potentials for Future development

Kontakt: Patrik Umaerus

Renbruksplan

Sedan 2000 pågår arbetet med att upprätta renbruksplaner i samarbete med samebyarna, Skogsstyrelsen och Sametinget. Läs mer

Kontakt: Per Sandström

Omtvistade landskap: Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter (CO-LAND)

Den industriella markanvändningen ökar ständigt och det finns ett sug efter att ”producera mer av allting”. Det gör att behovet ökar för en bra förvaltning av den gröna infrastrukturen och att begränsa de kumulativa effekterna på miljön. Detta är särskilt akut för den samiska renskötseln som är beroende av sammanhängande betesmarker. CO-LAND undersöker hur myndigheter och beslutsfattare kan förbättra sin roll och sina beslut för att minska konflikterna mellan olika markanvändare i en tid när trycket på markerna ökar. Läs mer

Kontakt: Per Sandström

Study of the forest commons

Overarching objective: Policy-relevant research on the institutional arrangements, governance and benefits in the forest commons (in Sweden and internationally). Current study: Analysing shareholder satisfaction in the Swedish forest commons: an empirical study on resident shareholders in Jokkmokk in Norbotten, Tärna-Stensele in Västerbotten and Älvdalen in Dalarna.

Läs mer:

Annual report 2008: Forest in Rural studies, Forest commons in boral Sweden - aims and outcomes on forest condition and rural development

FaktaSkog - Rön från Sveriges Lantbruksuniversitet, De svenska allmänningsskogarna - en framgångssaga?

Kontakt: Gun Lidestav

 

Avslutade projekt

Jämställdhet som branschgemensam strategi för skogsbrukssektorn

Den svenska skogssektorn står inför stora utmaningar för att kunna anpassa sig till ökad konkurrens på råvaror, tjänster och arbetskraft i övergången mot en biobaserade ekonomin, vilket innebär större innovationsförmåga. Läs mer

Kartläggning av ekosystem och miljö förändringar inom renskötselområdet

Inom varje sameby pågår mängder av aktiviteter markanvändares aktiviteter vilka ofta förhindrar och försvårar renskötseln. Aktiviteterna gör ofta att vissa delar och samebyns marker är svårutnyttjade på grund av olika sorters hinder. Just nu finns ingen tydlig arena eller strukturerat arbetsätt för att föreslå och kommunicera hur, var och varför förbättrande åtgärder bör sättas in.  Detta projekt omfattar de två pilotsamebyarna Sirges och Tåssåsen egna specifika kartläggningar av faktorer som påverkar hur deras renskötsel bedrivs.

Kontakt: Per Sandström

 Vindkraft i renbetesland

Utbyggnad av vindkraft ökar i renskötselområdet medan kunskapen om dess påverkan på renskötseln idag är begränsad till små och lokala studier.  Målet med detta projekt är att kartlägga möjliga ändringar i renens betesanvändning som en följd av vindkraftsexploateringar. GPS försedda renar, spillningsinventeringar och intervjuer med renskötare utgör datamaterialet i studieområdena Storrotliden i Vilhelmina Norra sameby och Markbygden i Östra Kikkejaur sameby samt 5 reinbeitedistrikt i Norge. Projektet pågick 2010-08-01 - 2015-12-31.

Samarbetspartners:  Norut, Alta; Christian Nellemann, UNEP; Anna Skarin SLU, Uppsala, Karin Baer Vilhelmina Norra sameby; Anders Ruuth, Östra Kikkejaur sameby, Stefan Sandström, SLU Umeå

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval

Kontakt: Per Sandström

Uppdrag om att utarbeta förslag på åtgärder för att skapa förutsättningar för ökad jämställdhet inom skogsnäringenn

Läs rapport

Fokusgruppsanalyser av kvinnliga skogliga nätverk

Läs rapport

Uthålligt nyttjande av de svenska allmänningsskogarna

Läs mer

Lokalt naturresursberoende

Läs mer

Skogscertifiering för förbättrad skogsskötsel

Läs mer

Vad betyder genus för det svenska folket?

Skogsägaren inför 2000-talet

Renskötselns anpassning till klimatförändringar

Läs mer

Hur görs (o)jämställdheten i familjelantbruket?

Läs mer

Land use change in rural Ethiopia: driving forces and consequences on Gender and livelihoods

Read more

Könsperspektiv på lantbrukets förändrade arbetsmiljö

Läs mer

Har kvinnliga skogsägare blivit mer aktiva?

 - en jämförande studie av avverknings- och skogsvårdsaktiviteter bland kvinnliga och manliga skogsägare 1992-94 respektive 2003-06.

Större projekt

Publicerad: 28 februari 2017 - Sidansvarig: elias.andersson@slu.se