Rapporteringar inom Datavärdskapet för sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 13 maj 2024
Omslag till rapport.

Inom ramen för vårt datavärdskap sköter vi kontinuerligt en del årligt återkommande nationella och internationella rapporteringar av insamlade och/eller bearbetade data. Exempel på bearbetade data är de uppskattningar vi gör av belastningen på havet för olika ämnen som t.ex. olika näringsämnen. Vissa rapporteringar av belastningen på havet sker inom ramen för vårt arbete inom Svenska MiljöEmissionsdata (SMED). Detta gäller framförallt när rapporteringarna även omfattar utsläpp från industrier och avloppsreningsverk

Nationella rapporteringar

Läs mer om miljötillståndet i våra havsområden på Havsmiljöinstitutet.

Internationella rapporteringar

  • Fiskevattendirektivet (direktivet har upphört och övervakningen ingår numera i Ramdirektivet för vatten)
  • EU/EEC 77/795 (har upphört)
  • ICP Waters
  • EDC Finland
  • EEA - WISE State of the Environment - SoE Water quality (WISE-4)
  • EEA - WISE State of the Environment - SoE Marine (ME-1) (via SMED)
  • OSPAR RID (via SMED)
  • HELCOM:s årliga rapportering (via SMED)

Vi bistår även med underlag till andra rapporteringar såsom HELCOM:s periodiska källfördelade belastningsberäkningar för Östersjön och fördjupade miljömålsuppföljningar.