Rapporteringar inom Datavärdskapet för sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 31 maj 2016
Havet small.jpg

Inom ramen för vårt datavärdskap sköter vi kontinuerligt en del årligt återkommande nationella och internationella rapporteringar av insamlade och/eller bearbetade data. Exempel på bearbetade data är de uppskattningar vi gör av belastningen på havet för olika ämnen som t ex olika näringsämnen. Vissa internationella rapporteringar av belastningen på havet sker inom ramen för vårt arbete inom Svenska MiljöEmissionsdata (SMED). Detta gäller framförallt när rapporteringarna även omfattar utsläpp från industrier och avloppsreningsverk

Nationella rapporteringar

  • Miljömålsuppföljning av Hav i balans och Ingen övergödning (båda avser tillförsel av kväve och fosfor till kusten)
  • Havet (nationell rapport över tillståndet i havet, startade 2007)
År Hela rapporten Belastningsavsnittet
2015/2016 pdf  
2013/2014 pdf pdf
2012 pdf pdf
2011 pdf pdf
2010 pdf pdf
2009 pdf pdf
2008 pdf pdf
2007 pdf pdf

 

» Läs mer om miljötillståndet i våra havsområden på Havsmiljöinstitutet

 

Internationella rapporteringar

Vi bistår även med underlag till andra rapporteringar såsom HELCOM:s periodiska källfördelade belastningsberäkningar för Östersjön och fördjupade miljömålsuppföljningar.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se