Verktygslåda för hydrologiska ekosystemtjänster i våtmarker (WetKit Hydro-ES)

Senast ändrad: 26 oktober 2023
Två personer i en båt. Foto.

Det övergripande målet med projektet WetKit Hydro-ES är att utveckla en verktygslåda för att stödja arbetet med att anlägga och utvärdera våtmarker. Verktygslådan ska kunna användas av rådgivare, lantbrukare, markägare, vattenförvaltare och berörda myndigheter.

I projektet kommer olika mätningar av konstruerade våtmarker genomföras, tillsammans med sammanställningar av tidigare mätresultat och modellering med olika modeller.

Forskningsfrågor

  1. Hur påverkar konstruerade våtmarker i jordbrukslandskapet de hydrologiska processerna lokalt och i avrinningsområdet?
  2. Hur optimeras våtmarkernas olika funktioner bäst?
  3. Vilka faktorer går att påverka och inte som i sin tur påverkar hur våtmarken fungerar såväl hydrologiskt som utifrån olika ekosystemtjänster.
  4. Hur uppfattas konstruerade våtmarker i jordbrukslandskapet av olika avnämare?

Projektet fokuserar på tre olika aspekter när det gäller anlagda våtmarkernas i jordbrukslandskapet. Det första är deras hydrologiska påverkan, alltså förmåga att minska översvämningar och motverka torka samt bidra till fuktigare jordar, grundvattenbildning och kylning genom avdunstning. Det andra är andra ekosystemtjänster som retention av näringsämnen, lagring av kol och främjandet av biologisk mångfald. Det tredje är de nackdelar som följer med anläggandet av våtmarker som förlust av jordbruksmark och utsläpp av växthusgaser.

Deltagare

Martyn Futter från institutionen för vatten och miljö, SLU, leder projektet. Från samma institution deltar även Dennis Collentine, Faruk Djodjic, Pia Geranmayeh och Mike Peacock. Övriga deltagare är Joachim Audet (Århus universitet), Malgorzata Blicharska (Uppsala universitet) och Johan Heurgren (Heurgren Film AB).