Odling i typområdena

Senast ändrad: 29 september 2023
Traktor med spruta för bekämpningsmedel på åker. Foto.

Lantbrukarna som har fält innanför typområdenas vattendelare intervjuas årligen om de grödor de odlar och användningen av bekämpningsmedel. Detta görs för att veta vilka substanser som ska inkluderas i analyserna samt för att kunna jämföra vilka substanser som påträffas i vattnet med vad som används.

Användning av bekämpningsmedel

I typområdena i Halland (N34) och Skåne (M42) har det under hela den undersökta perioden varit en större användning (kg aktiv substans per hektar) av bekämpningsmedel än i de två nordligare typområdena i Västergötland (O18) och Östergötland (E21). Detta kan bland annat förklaras av en längre odlingssäsong, delvis andra grödor och i viss mån ett större behov av bekämpning i dessa sydligare typområden. Överlag gör mellanårsvariationen, främst i M42 och N34, vad gäller använd mängd växtskyddsmedel per hektar att det är svårt att se någon trend.

Använd mängd per behandlad åkerareal alla omr 2002-2022.jpg

Figur över använd mängd aktiv substans per behandlad åkerareal, angett som kg per hektar, över åren 2002-2022.

Grödor

De fyra typområdena domineras av spannmål men har något olika inriktning när det gäller andra typer av grödor. Typområdet i Västra götaland (O18) domineras främst av spannmål. Oljeväxter odlas mer eller mindre i alla typområden, och har gått från att främst vara höstsådd till att endast vara höstsådd från och med 2016. Potatis odlas i både Hallands (N34) och Östergötlands (E21) typområden medan sockerbetor främst odlas i Skånes typområde (M42). I kategorin vall och foderväxter ingår gräs- och baljväxtvall samt fröodling av dessa, men också majs och baljväxter för foderproduktion samt ärtor, som i vissa fall angetts som "konservärt" dvs för livsmedel. Denna kategori är störst i Hallands (N34) typområde och arealen består främst av ren vallodling. Se figurer med fler grödgrupper och årsvis uppdelning av data per typområde under rubriken nedan.

Grödor i typområden genomsnitt 2002-2022.jpg

Figuren visar genomsnittlig arealfördelning av grödor under 2002-2022 i de fyra typområdena.

 

Grödor och användning av bekämpningsmedel, per typområde

Grödor O18 2002-2022.jpg

Åkerareal behandlad med växtskyddsmedel i O18 2002-2022

Grödor E21 2002-2022.jpg

Åkerareal behandlad med växtskyddsmedel i E21 2002-2022Grödor N34 2002-2022.jpg

Åkerareal behandlad med växtskyddsmedel i N34 2002-2022

Grödor M42 2002-2022.jpg

Åkerareal behandlad med växtskyddsmedel i M42 2002-2022

Fakta:

Typområdena har valts ut för att representera odling i ett större område, dvs Skåne, Halland, Västra Götaland och Östergötland. 

För varje typområde sammanställs årligen lantbrukarnas användning av bekämpningsmedel som total använd mängd (kg), total areal (hektar) och genomsnittlig dos (kg/ha) för varje använd substans. Denna information har hittills bara publicerad i tryckt form i årsrapporterna (länk till publikationer), men en publik databas kommer så småning om att komma där årsrapporternas data finns tillgänglig digitalt. Tills den är igång kommer data finnas som PDF.

Den exakta placeringen av typområdena är inte officiel.