Omdrevssjöar

Senast ändrad: 12 maj 2023
Helikopter ovanför vattenytan på en sjö. Foto.

Delprogrammet Omdrevssjöar ingår i Havs- och vattenmyndighetens program­om­råde Sötvatten inom den nationella miljöövervakningen. Under­sök­ning­arna är landsomfattande och urvalet av omdrevssjöar ska vara repre­senta­tivt och yttäckande. Därutöver skall omdrevssjöarna komplettera trendsjöarna genom sin högre yttäckning, medan trendsjöarna fram­för­allt skall övervaka hur förändringar sker över tiden.

Syftet med omdrevsprovtagningarna är att:

  • möjliggöra en bra uppföljning av de nationella miljömålen
  • utgöra underlag till kontrollerande övervakning enligt vatten­­förvalt­ningen
  • svara mot internationella krav på rapportering
  • utgöra underlag för vidareutveckling av bedömningsgrunderna
  • ligga till grund för officiell statistik och kunna ge en årlig bild av miljötillståndet i Sveriges sjöar.

Öppna data

Fakta:

Programmet omfattar provtagning av vattenkemi i 800 sjöar per år. Under en sexårsperiod provtas varje år 800 nya sjöar, varefter omdrevet börjar om och sjöarna provtagna det första året provtas igen. Ett omdrev av sjöar under sex år omfattar därmed 4 800 sjöar. Provtagningen sker under höst­cirku­la­tio­nen. Urvalet av omdrevssjöar ska vara representativt och yttäckande för hela Sverige.

Sjöarna är utvalda genom en stratifierad slumpning ur SMHI:s sjöregister  så att resultaten kan räknas om till att beskriva fördelningen av tillståndet i alla Sveriges sjöar > 1 ha.

Omdrevsprogrammet startade 2007. Tidigare genomfördes nationella yttäckande sjöinventeringar i så kallade Riksinventeringar vart femte år.