Trendsjöar

Senast ändrad: 06 juli 2023
Flygbild på sjö omgiven av skog.

Delprogrammet Trendsjöar ingår i Havs- och vattenmyndighetens programområde Sötvatten inom den nationella miljöövervakningen. De övergripande målen är att beskriva tillstånd och storskaliga förändringar i vattenmiljön, samt att ge underlag för att kunna bedöma hotbilder och för eventuella åtgärder i ett för landet representativt urval av sjöar som inte är påverkade av lokala/regionala utsläpp eller intensiv markanvändning.

Resultaten från övervakningen av våra trendsjöar skall kunna användas som referensvärden vid tolkning av periodvisa landsomfattande inven­ter­ingar och även för bedömning av förändringar i mer på­verk­ade områden. Långa tidsserier har särskilt stort värde för uppföljning av effekter av klimatförändringar, samt för att kunna ge prognoser för framtida för­ändringar. Resultaten skall även ge underlag för vidareutveckling och utvärdering av bedömningsgrunder och miljökvalitetsmål.

Trendsjöarna kompletteras främst av omdrevssjöar och trendvattendrag. Omdrevssjöarna ger genom sin högre yttäckning ger en mer heltäckande bild över tillståndet i svenska sjöar, medan trendsjöarna framförallt över­vakar hur förändringar sker över tiden. I trendvattendragen sker mot­sva­rande övervakning av rinnande vatten.

Öppna data

Fakta:

Delprogrammet omfattar provtagning och analys av vattenkemi, bottenfauna och växtplankton i 106 sjöar, samt fisk i 45 av sjöarna. Sjöarnas ytvatten provtas för vattenkemisk analys 4 ggr/år motsvarande ett prov per säsong. Provtagning av bottenfauna och växtplankton sker en gång per år, höst (oktober) respektive sensommar (augusti) i ca 100 av dessa sjöar. Tio sjöar undersöks mer intensivt och i dessa genomförs månadsvisa provtagningar av vattenkemi under den isfria delen av året. Dessa sjöar ingår även metall­analyser två gånger per år, samt analyser av växtplankton och djurplankton 4 gånger per år. Dessutom genomförs årliga provfisken av institutionen för akvatiska resurser, samt provtagningar utförs av litoral, sublitoral och profundal bottenfauna. Även i 5 av de övriga sjöarna utförs provfisken årligen, samt i ytterligare 30 sjöar sker provfisken med ett omdrev så att varje sjö fiskas vart sjätte år.

De sjöar som undersöks är mellanstora sjöar med areor 0,02 - 52,6 km2, där medelsjöarean är 2 km2. Programmet startade 2007, men huvuddelen av sjöarna ingick tidigare i programmet för referenssjöar som startade 1984 (kallades tidsseriesjöar 1995 - 2006). Sjöarna valdes då ut att representera okalkade försurningskänsliga sjöar fördelade över hela landet, men med en tydlig tonvikt på södra Sverige. Vid en revidering 1995 - 1996 kom­plet­te­ra­des programmet med fler sjöar i norra Sverige, samt bruna sjöar och sjöar i slättlandskapet. Syftet med programmet breddades därmed till att utgöra referensmaterial för alla svenska sjöar, dvs. i stort sett opåverkade av punkt­utsläpp och annan markanvändning än skogsbruk. Vid revideringen 2007 tillkom ytterligare sjöar för att programmet skulle representera samtliga limniska typer för rapporteringen enligt Vattenförvaltningsförordningen 2004:660 (VFF).