Äldre publikationer

Senast ändrad: 04 september 2023

Äldre publikationer från institutionens föregångare Mälarundersökningen och Naturvårdsverkets limnologiska undersökning (1966-1978)

Mälarundersökningen (1966-69) och NLU (1969-73)

Förteckning över publikationer från Mälarundersökningen (nr 1-29) och Naturvårdsverkets limnologiska undersökning (nr 30-62)

M 1. Ahl, T. & Willén, T. 1966. Mälarundersökningen 1964-1966.

M 2. von Platen, C. 1966. Högre vattenväxtvegetatonen inom Köpingsåns vattensystem.

M 3. Ek, J. 1966. Högre vattenväxtvegetationen inom södra delen av Kolbäcksåns vattensystem, 1965.

M 4. Tolstoy, A. 1966. Kvantiativ bestämning av klorofyll a i Mälaren, 1965.

M 5. Ahl, T. 1967. Kemiska undersökningar inom västra delen av Näarkes Svartå.

M 6. Almer, B. 1967. Diphyllobotrium latum (L.) och andra fiskparasiter i Salbosjön, Örebro län, 1965 och 1966.

M 7. Westin, L. 1967. Fiskbeståndet i Salbosjön, Örebro län, hösten 1965.

M 8. Arnemo, R., Bonthron, E., Fondén, R., Olsson, Ol, Tolstoy, A. & Willén, T. 1967. Metodik vid biologiska sjöundersökningar. 2 uppl. 1968.

M 9. Carlsson, I. 1967. Högre vattenväxtvegetationen i sjöar inom Strängnäs- Mariefredsområdet, 1965.

M 10. Eriksson, S. 1967. Djurplankton i håvprover från Görväln (Mälaren), 1955-1956.

M 11. Bonthron, E. 1967. Växtplankton inom Köpingsåns vattensystem, 1964-1965.

M 12. Fondén, R. 1967. Bestämning av heterotrofa bakterier i insjövatten.

M 13. Söderqvist, K. 1967. Växtplankton från tio sjöar i sydöstra Uppland, 1965-1966.

M 14. Wetterling, G. 1967. Djurplankton i Mälaren: avsnittet Stora Ullevifjärden- Stäket, mars 1965.

M 15. Aasa, R. 1967. Lilla Ullevifjärden. Djurplankton under vinterperioden 1965.

M 16. - 1967. Lilla Ullevifjärden. Växtplankton under vinterperioden 1965.

M 17. Iregren-Björkqvist, E. & Tirén, T. 1967. Djurplankton i Stockholmsområdet av Mälaren, sommaren 1965.

M 18. Grönberg, B., Ramberg, L. & Winbladh, B. 1967. Limnologiska studier i Malingsbo-Klotenregionen. I. Fysikalisk

M 19. Ahl, T. 1968. Limnologiska studier i Malingsbo-Klotenregionen. II. Jonsammansättning, närsalter och organisk substans.

M 20. Grönberg, B., Schuisky, G. & Skommar, A.-B., 1968. Limnologiska studier i malingsbo-Klotenregionen. III. Biologiska undersökningar.

M 21. Kjällman, A. 1968. Lilla Ullevifjärden. Bottenfaunan under sommaren 1966.

M 22. Hammar, S. 1968. Näringsekologi hos fisk i Lilla Ullevifjärden.

M 23. Fondén, R., Grönberg, B. & Tolstoy, A. 1968. Bakteriehalt, växtplankton och klorofyll a i Vättern 1966 och 1967.

M 24. Ek, J., Fondén, R., Rudander, B. & Tolstoy, A. 1968. Hedströmmen. I. Bakteriehalt, växtplankton, klorofyll och högre vattenväxtvegetation 1966.

M 25. Fondén, R. 1968. Bakteriologiska undersökningar i Hjälmaren 1965-1967.

M 26. Bonthron-Willén, E. 1968. Växtplanktonundersökningar i Hjälmaren 1965-1967.

M 27. Rundberg, H. 1968. Fisket i Mälaren. Intervjuundersökning angående det yrkemässiga fisket 1964-1966.

M 28. Mellgren, I. 1969. Hedströmmen. II. Djurplankton under sommarperioden 1966.

M 29. Ahl, T., Arnemo, R., Bonthron, E., Ek, J., Fondén, R. & Tolstoy, A. 1969. Limnologiska studier i Salbosjön och Ljustjärn, Örebro län, 1965-1967.

M 30. Metodik vid biologiska sjöundersökningar. 1969.

M 31. Söderqvist, K. 1970. Växtplankton i Mälaren 1964-1967.

M 32. Wiederholm, T. 1970. Bottenfaunan i Mälaren vintern 1969.

M 33. Aasa, R. 1970. Lilla Ullevifjärden. Växt- och djurplankton 1965.

M 34. Kvarnäs, H. & Lindell, T. 1970. Hydrologiska studier i Ekoln.

M 35. Ahl, T. 1970. Research on the large lakes of Sweden.

M 36. Toth, I. 1970. Metodstudier över bestämning av klorofyll och andra pigment med spektorfotometri och tunnskiktskromatografi.

M 37. Wiederholm, T. 1970. An exotic Oligochaete, Branchiura sowerbyi Beddard, in a warm water effluent in Lake Mälaren.

M 38. Fondén, R. 1970. Bakteriologiska undersökningar av Mälaren och Hjälmaren 1965-1968.

M 39. Jönsson, E. 1971. Databehandling inom Naturvårdsverkets limnologiska undersökning.

M 40. Grönberg, B. & Wahlberg, K. 1971. Limnologiska studier i Malingsbo-Kloten- regionen. IV. Fiskfaunans sammansättning och näringsrelationer.

M 41. Andersson, I. & Johansen, G. 1971. Hedströmmen. III. Bottenfaunistiska studier 1967.

M 42. Rosen, B. 1971. Bottenfaunan i Hjälmarens sublitoral.

M 43. Rundberg, H. 1971. Fisket i Hjälmaren. Intervjuundersökning angående det yrkesmässiga fisket 1966-1969.

M 44. Grönberg, B. 1971. Djurplanktonundersökningar i Hjälmaren 1964-1967 och 1969.

M 45. Ahl, T. & Willén, T. 1971. Lake Mälaren. I. Principle features in the chemistry of Lake Mälaren. II. The biological section.

M 46. Grönberg, B. 1971. Regionallimnologiska studier i Mälarens nederbördsområde, maj och augusti 1969. Djurplankton.

M 47. Kvarnäs, H. & Lindell, T. 1971. Vattentransporten mellan Mälarens fjärdar 1965-1969.

M 48. Lemming, J., Lindell, T. & Kvarnäs, H. 1971. Mälarens areal- och volymförhållanden.

M 49. Olsson, A.-B. 1972. Limnologiska studier i Malingsbo-Klotenregionen. V. Bottenfaunistiska studier 1968.

M 50. Wiederholm, T. 1972. Provtagnings- och analysmetodik vid bottenfaunaundersökningar.

M 51. Mossberg, P. & Nyberg, P. 1972. Limnologiska studier i Malingsbo-Kloten- regionen. VI. Abborrens tillväxt och näringsval i fyra tjärnar.

M 52. Tolstoy, A. 1972. Chlorophyll-a and primary production of phytoplankton in two basins of Lake Mälaren (Lilla Ullevifjärden and Ekoln).

M 53. Willén, T. 1972. Limnologiska studier i Malingsbo-Klotenregionen. VII. Sammanfattande synpunkter.

M 54. Grönberg, B. 1973. Djurplanktonundersökningar i Ekoln (Mälaren) 1967-1969.

M 55. Magnusson, S. 1972. Vatten- och strandvegetation i Lilla och Stora Ullevifjärden, Mälaren, 1965.

M 56. Marelius, I. 1972. Databehandling inom NLU. Beskrivning av behandlingsrutiner vid NLU:s biologiska sektion.

M 57. Johansson, K. 1973. Sjöarna i Tivedenområdet - en limnologisk inventering.

M 58. Ryding, S.-O. & Borg, H. 1973. Sedimentkemiska studier i Lilla Ullevifjärden.

M 59. Grönberg, B., Marelius, I. & Tolstoy, A. 1973. Metodstudier inom NLU. Biologiska sektionen.

M 60. Lindell, T. & Kvarnäs, H. 1973. A study of the interaction between lake water and river water.

M 61. Lemming, J., Lindell, T. & Kvarnäs, H. 1973. Mobilt instrument för vattenkvalitémätning in situ.

M 62. Ahl, T. 1973. En balans över vatten-, kväve- och fosformängder i Galten åren 1965-1971.

NLU/SNV PM Rapporter (1973-1978)

Information från Naturvårdsverkets limnologiska undersökning, samt PM från den tid då institutionen var en del av Naturvårdsverket (äldre publikationer som inte finns inlagd i SLU:s publikationsdatabas).

63/390. Undersökningar i Vänern 1969-1971.

64/391. Wiederholm, T. 1973. Bottanfaunaundersökningar i Vänern, maj 1973.

65/392. Håkanson, L. 1973. Sampling of recent sedimentary deposits: a new sampler.

66/393. Willén, T. et al. 1973. Juliundersökningen 1965-1970 av Galten-Blacken, Mälaren.

67/394. Willén, E. 1973. Växtplanktonarter i Mälaren 1965 och 1969.

68/399. Andersson, B. 1973. Vegetationsundersökningar i Mälaren. I. Ekoln 1969-1972.

69/400. Jönsson, E. 1973. Limnologisk databehandling. Beskrivning av fysikalisk-kemiska program.

70/414. Marelius, I. 1974. Limnologisk databehandling. Beskrivning av biologiska behandlingsrutiner II.

71/415. Wiederholm, T. 1974. Studier av bottenfaunan i Mälaren.

72/416. Wiederholm, T. 1974. Studier i bottenfaunan i Vättern.

73/446. Ahl, T. et al. 1974. Limnologiska studier av nordöstra Mälaren, Ekoln-Görväln 1969-1973.

74/450. Almer, B. 1974. Bekämpning av binnikemasken, Diphyllobothrium latum (L.).

75/461. Andersson, B. 1974. Högre vattenvegetation i Hjälmaren 1970-1973.

76/525. Willén, E. 1974. Metodik vid växtplanktonundersökningar.

77/509. Welch, E.B. 1974. The water quality of nearshore areas in Lake Vänern- causes and prospects.

78/526. Tirén, T. 1974. Växtplankton i Mälaren 1965-1972. Regionala och temporala aspekter.

79/561. Kvarnäs, H. 1975. Den geostrofiska strömningen i Värmlandssjön (Vänern).

80/563. Håkanson, L. 1975. Kvicksilver i Vänern - nuläge och prognos.

81/673. Andersson, B. 1975. Vegetationsundersökningar i norra Vättern 1971-1973.

82/655. Grönberg, B. 1975. Djurplankton i Mälaren 1965-1966 och 1979-1971.

83/656. Wiederholm, T. 1975. Bottenfaunan i Åsfjorden, Vänern. Regional variation och påbörjad återhämtning.

84/674. Kronborg, L. 1975. Fastsittande alger i Hjälmaren med tillflöden.

85/672. Lindell, L. 1976. Water movements and exchange processes within five nearshore areas in Lake Vänern.

86/697. Marelius, I. 1976. Limnologisk databehandling. Beskrivning av biologiska behandlingsrutiner III.

87/718. Willén, E. 1976. Phytoplankton and environmental factors in Lake Hjälmaren, 1966-1973.

88/740. Håkanson, L. & Ahl, T. 1976. Vättern - recenta sediment och sedimentkemi.

89/759. Tolstoy, A., Winbladh, E. 1976. Klorofyll a i Mälaren 1965-1974.

90/820. Wiederholm, T. 1977. Bottenfaunan i Hjälmaren. The bottom fauna of Lake Hjälmaren.

91/831. Tolstoy, A. 1977. Methods of determining chlorophyll a in phytoplankton. Metoder för bestämning av klorofyll a i växtplankton.

92/839. Håkanson, L. 1977. Sediments as indicators of contamination -investigations in the four largest Swedish lakes. Sediment som indikator på förorening - undersökningar i Sveriges fyra största sjöar.

93/1030. Kvarnäs, H. 1978. Dynamiska studier i Vänern och Ekoln. Dynamic studies in Lake Vänern and Lake Ekoln.

94/1059. Andersson, B. 1978. Vegetationsundersökningar i Mälaren II. 1970-77. Aquatic macrophytes of Lake Mälaren II. 1970-77.

95/1079. Håkanson, L. 1978. Hjälmaren - en naturgeografisk beskrivning. Lake Hjälmaren - a physical geographical description.

Information från NLU (1974-79)

Information från Naturvårdsverkets limnologiska undersökning (äldre information som inte finns inlagd i SLU:s publikationsdatabas).

1. Grönberg, B. 1975. Djurplankton i Vättern 1974.

2. Samuelsson, B. 1975. Geiger-Müllerräknare /vätske- scintillationsräknare - en metodstudie.

3. Grönberg, B. 1975. Djurplanktonundersökningar i Mälaren - en sammanställning.

4. Tirén, M. 1975. Växtplanktion i Vänern 1973.

5. Samuelsson, B. 1975. Bakteriologiska studier i Fyrisån och norra Ekoln 1971-1973.

6. Lindell, T., Svensson, B. & Kvarnäs, H. 1975. Mätning av vattenstånd med hjälp av stansande pegel.

7. Willén, E. 1976. A simplified method of phytoplankton counting.

8. Willén, T. 1976. Fünfzig Jahre quantitative Phytoplankton- untersuchungen mit der Methoe von Utermöhl.

9. Tolstoy, A., Winbladh, E. 1976. Klorofyll a i Mälaren 1965-1974 -primärdata.

10. Wiederholm, T. 1976. Chironomids as indicators of water quality in Swedish lakes.

11. Grönberg, B. 1976. Djurplankton i Vänern september 1972.

12. Håkanson, L. & Uhrberg, R. 1976. Undersökning av bly, zink och kvicksilver i recenta sediment i norra Vättern.

13. Håkanson, L. & Uhrberg, R. 1976. Sedimentundersökning utanför Görvälnverket, Mälaren.

14. Willén, T. (red.) 1977. Dättern och Brandsfjorden - vattendata.

15. Samuelsson, B. 1977. Mätning av primärproduktion (14C) med scintillationsteknik.

16. Berndtson, L. 1977. Metodik vid räkning av växtplankton. Sedimentation och artvolymer.

17. Tolstoy, A. 1977. Chlorophyll a in relation to phytoplankton biomass in some Swedish lakes.

18. Willén, E. (red.) 1977. Limnologiska undersökningar i Stora Tresticklan, Dals Ed, Älvsborgs län.

19. Nilsson, L. 1977. Softvara Atos III - användarmanual.

20. Willén, T. & Eriksson, S. 1978. Vegetationsstudier i Vänern: Kolstrandsviken, Kilsviken, Åråsviken, Hagelviken och Ölmeviken.

21. Andersson, B. 1978. Vänern - vattenvegetation.

22. Lindell, T. & Kvarnäs, H. 1978. Vattenomsättning i djuphålorna utanför Forsmark.

23. Winbladh, E. 1979. Limnologiska studier av nordöstra Mälaren. Ekoln-Görväln, 1972-1974.

24. Willén, T. 1979. Uppsatser från biologiska sektionen, NLU 1964-1979.


Kontaktinformation