Skötsel av kulturpräglad natur

Senast ändrad: 30 september 2020
beteslandskap med knotiga björkstammar och en trägärdesgård i bakgrunden. Hamrafjällets naturreservat. Foto.

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet gör tillsammans med SLU Centrum för biologisk mångfald, en satsning på skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning. Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och kulturpräglade naturtyper. 2020 hade vi planerat att genomföra två kurser, som nu tyvärr blir uppskjutna på grund av restriktioner som har att göra med Corona-pandemin. Men vi planerar att återkomma nästa år med dessa kurser.

De två planerade kurserna år 2020 var: 

  • Nordlig fodertäkt: den 11-13 augusti, i Härjedalen.
  • Skogsbete: 15-16 september, i Uppland.

    OBS Kurserna är inställda 2020, men vi planerar att återkomma med dem under 2021. Här nedan finns information om kurserna kvar, så att du kan läsa om upplägget.

 

 

Nordlig fodertäkt 11-13 augusti 2020, Härjedalen

I många av Sveriges nordliga jordbruksbygder har boskapsskötseln varit helt central och mycket omfattande. Stor boskapsstock och lång stallningsperiod skapade behov av stora arealer slåtter- och betesmarker. Nyttjandet av dessa utmarker fortsatte ofta längre in i sen tid än söderut, och många slåtter- och betesmarker är fortfarande i bruk, inte minst genom fäbodbruket. Under kursen ser vi närmare på några av jordbrukets olika typer av fjällnära slåtter- och betesmarker med Funäsdalen i Härjedalen som bas. Här i Sveriges högst belägna landskap med sin kalkrika mark är både kulturhistorien och artrikedomen ännu levande.

Kursbeskrivning, kurslitteratur och besökslokaler

Datum, cirkatider och anmälan

Kursledare: Tommy Lennartsson och Anna Westin

Kursen startar i Funäsdalen ca kl 17 den 11 augusti och slutar ca kl 17 den 13 augusti. Kvällen den 11 augusti bjuder vi även in lantbrukare och markägare. Tiderna kan komma att justeras något.

Kursen har ställts in p.g.a rekommendationer i samband med Covid 19, och ingen kommer kursavgift att tas ut.

 

Skogsbete 15-16 september 2020, Uppland

Kursen kommer att handla om skogsbeten, d.v.s. trädklädda betesmarker med relativt hög krontäckning och ett stort inslag av barrträd. Skogsbeten och andra naturbetesmarker var helt nödvändiga i det förindustriella jordbruket. Fram till början av 1900-talet var skogsbeten antagligen Sveriges största naturbetesmark areellt sett. Idag är skogsbeten väldigt ovanliga men mycket rika på biologisk mångfald och biologiskt kulturarv.

Kursbeskrivning, kurslitteratur och besökslokaler

 

Datum, cirkatider och anmälan

Kursledare: Hjalmar Croneborg och Tomas Ljung.

Kursen startar i Uppsala kl 9:00 den 16 september, och slutar i Uppsala kl 17:00 den 17 september. Tiderna kan komma att justeras något för att passa tåganslutningar.

Kursen har ställts in p.g.a rekommendationer i samband med Covid 19, och ingen kommer kursavgift att tas ut.

 

Kursupplägg

Kurserna omfattar en fältdel (inklusive övernattning) samt dessförinnan inläsning av litteratur. Efter genomgången kurs ska deltagarna ha tillägnat sig ett reflekterande, kreativt och kunskapsbaserat arbetssätt i förvaltning av landskap. Arbetssättet bygger på integrering av de tre komponenterna: ekologi, historia och praktiska förutsättningar där vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap om naturtyper och skötsel är lika viktiga. Kurserna bygger därför till stor del på diskussioner i fält, där allas kunskaper och erfarenheter kan kombineras.

Kostnad och antagning

Kursdeltagare: 30 personer per kurs. Om antalet anmälda överstiger 30 förbehåller sig arrangören rätten att, efter sista anmälningsdag, fördela platserna mellan de anmälda så att det blir en bra fördelning natur- och kulturmiljövårdare och geografisk spridning. Efter sista anmälningsdag kan man anmäla sig i mån av plats. Bekräftelse på att du fått plats på kursen skickas ut ca en vecka efter sista anmälningsdag.

Kurskostnad 4 500 kronor (exklusive moms, inklusive kursmaterial, mat och logi i flerbäddsrum).

Frågor

Frågor kring anmälan, boende och mat besvaras av Akademikonferens mailadress: kulturpragladnatur2020@akademikonferens.se

Frågor gällande innehållet besvaras av kursledarna:

Anna Westin, anna.westin@slu.se
Tommy Lennartsson, tommy.lennartsson@slu.se

Myndighetskontakt

Naturvårdsverket:
Mikael Lindberg, mikael.lindberg@naturvardsverket.se .

Riksantikvarieämbetet:
Åsa Thorsell, asa.thorsell@raa.se
Mattias Schönbeck, mattias.schonbeck@raa.se

 

Genomförda kurser

Torrmarksslåtter, juni 2017, Östergötlands län
Våtmarksslåtter, augusti 2017, Örebro län
Skogsbete, juni 2018, Gotlands län
Skogsbete, september 2018, Uppland
Skogsbete, september 2019, Uppland

Tidigare kursmaterial

På en särskild webbsida har vi samlat pdf:er av tidigare kursmaterial.
Gå till tidigare kursmaterial.

Vi satsar på skötsel i skyddade områden

Allt fler studier visar att vi förlorar biologisk mångfald inte bara genom upphörd hävd utan också i marker som sköts. Vi tror att det behövs tillfällen att mötas, utbyta erfarenheter och ta del av den senaste forskningen för att lyckas bevara arter och livsmiljöer, inte minst i skyddade områden. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Centrum för biologisk mångfald gör därför en ny satsning på Skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning.

En serie av kurser om olika kulturpräglade naturtyper

Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och kulturpräglade naturtyper, som slåtter i olika ängstyper. Kurserna fokuserar på en naturtyp i taget och utformas i samarbete med länsstyrelser. Målgruppen är dem som arbetar med att planera och genomföra skötsel, framför allt i skyddade områden.

Målet med kurserna är att deltagarna ska tillägna sig ett reflekterande, kreativt och kunskapsbaserat arbetssätt vid förvaltning av landskap. Arbetssättet ska bygga på integrering av de tre komponenterna ekologi, historia och praktiska förutsättningar. Kurstillfällena kommer i sig att generera mycket ny kunskap genom deltagarnas bidrag och diskussioner.

I kursmaterialet ingår generell vägledning till hur man kan arbeta med historia och ekologi, det vill säga med biologiskt kulturarv, och specifikt material om de områden som besöks under kursen. I samband med varje kurs kommer en kunskapssammanställning om den aktuella naturtypen att tas fram.

Det här vill vi uppnå

Det övergripande syftet med satsningen är bättre bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i landskapet. Detta vill vi nå genom att lära oss mer om lokalt anpassad skötsel som bygger på kunskap om sambanden mellan naturtypernas ekologi och deras historia.

Skötselberoende naturtyper, landskapselement och artförekomster som formats av historisk markanvändning kräver fortsatt markanvändning av liknande slag för att bevaras. Ofta är det detaljer i skötseln, till exempel tidpunkt för skötselinsatsen, val av betesdjur eller fållindelning, som avgör om insatserna för önskad effekt eller inte. Vi behöver hitta sätt att använda vår kunskap om historia och ekologi för att sköta natur i dagens landskap och med dagens förutsättningar.

 

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se