Ur SLU:s kunskapsbank

Medvetenhet, erfarenheter och åsikter om luftvägslidande hos hund

Senast ändrad: 13 maj 2024
Engelsk bulldog

I en enkätundersökning riktad till svenska hundägare, hunduppfödare, veterinärer och utställningsdomare undersöktes erfarenheter och uppfattningar om hälsoproblem kopplade till utseendet hos kortnosiga hundraser, och hur dessa problem ska motverkas.

Resultaten visade att det fanns en bred medvetenhet om problematiken med alltför trånga luftvägar. En tredjedel av alla ägare och en fjärdedel av alla uppfödare till hundraserna mops, bostonterrier, engelsk och fransk bulldogg, hade egna erfarenheter av att ha ägt eller fött upp en eller flera hundar med hälsoproblem kopplade till utseendet.

De flesta som svarade på enkäten var positiva till hittills vidtagna åtgärder och även positiva till att vidta ytterligare åtgärder. De flesta ansåg också att riktlinjer för hundars utseende ska baseras på kunskap om hälsoproblem. Utställningsdomare var den grupp som i högst utsträckning ansåg att rasstandarden bör följas vid val av avelsdjur, även om detta kan påverka hundarnas hälsa negativt. Veterinärerna var den grupp som i lägst utsträckning höll med om detta. En förklaring till veterinärernas och domarnas olika uppfattningar och erfarenheter skulle kunna vara att de delvis träffar olika delar av samma hundpopulation.

Forskarna föreslår att den hittills samlade kunskapen kan användas för att förklara och överbrygga skillnaderna i synsätt mellan olika grupper. Förhoppningen är att det fortsatta arbetet med att förebygga och hantera hälso- och välfärdsproblem hos kortnosiga hundar kan baseras på samsyn snarare än skiljaktigheter.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s40575-024-00137-4

Referens

Åsbjer E, Hedhammar Å, Engdahl K. Awareness, experiences, and opinions by owners, breeders, show judges, and veterinarians on canine Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS). Canine Med Genet. 2024 Mar 8;11(1):3.