Siffror och fakta om SLU

Senast ändrad: 08 april 2021

Här hittar du siffror och fakta om SLU baserat på den senaste årsredovisningen. Här hittar du också informationsmaterial som presenterar SLU.

Sammanfattning av årsredovisningen för 2020 ämnesvis och i punktform

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, med tabell

 • Utbildningsvolymen vid SLU var 4 216 helårsstudenter (hst) år 2020. Det innebär en ökning med 310 hst i förhållande till föregående år. SLU arbetar på flera fronter för att öka utbildningsvolymen. Nu behövs ökat anslag för att ta emot alla intresserade studenter.
 • År 2020 har varit ett utmanande år för högskoleutbildningen på grund av coronapandemin. Arbetet med omläggningen av undervisningen och examinationen till distans har krävt stora arbetsinsatser och medfört betyd-ande förändringar för såväl universitetets studenter som lärare och annan personal. De största utmaningar har gällt genomförandet av praktiska moment och examinationer.
 • SLU registrerade nästan 1 100 nya studenter på utbildningsprogram som börjar på grundnivå (exklusive samarbeten med andra svenska universitet).
 • 525 nya studenter registrerades 2020 på något av SLU:s program på avancerad nivå (inklusive samarbeten med andra svenska universitet). Det innebär en kraftfull ökning över de senaste fem åren. 
 • Antalet studieavgiftsskyldiga studenter 2020 motsvarade totalt 132 helårsstudenter, en ökning med drygt 40 procent jämfört med 2019. 
 • Under 2020 utfärdade SLU totalt 1 130 examina till 917 studenter.
 • SLU arbetar aktivt med kvalitetsutvecklingen inom utbildningen. Under 2020 blev SLU det första lärosätet att få omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete inom ramen för Universitetskanslersämbetets nationella kvalitetssäkringssystem.
 • Jämställdhet och mångfald bland studenter har fortsatt varit i starkt fokus under året. Det sker dock endast obetydliga förändringar i könsfördelningen, av studenterna är ca 2/3 kvinnor och 1/3 män.
 • Årets kapitalförändring: -20 mnkr

Tabell: Helårsstudenter 2016-2020

Helårsstudenter 2016 2017 2018 2019 2020
Grundnivå 2 494 2 492 2 458 2 570 2 791
Avancerad nivå 1 202 1 205 1 213 1 280 1 393
Ej nivåklassade kurser* 50 40 50 56 32
Totalt 3 745 3 737 3 720 3 906 4 216

 *Avser nästan enbart utbytesprogram.

Utbildning på forskarnivå, med tabell

 • Under 2020 antog SLU 107 forskarstudenter, vilket är i samma storleksordning som under 2019. Under de senaste fem åren har SLU antagit i genomsnitt 113 nya forskarstuderande per år.
 • Antalet aktiva forskarstudenter har minskat kontinuerligt de senaste fem åren. Under 2020 hade SLU 559 aktiva forskarstudenter, jämfört med 614 personer under 2016. Omkring 45 procent av de aktiva forskarstudenterna är utländska.
 • Doktorandanställning är den dominerande försörjningsformen, 78 procent av forskarstudenterna är anställda som doktorand. Antalet med stipendieförsörjning (19 personer) har minskat kraftigt under den redovisade femårsperioden. Resterande andel har andra former av anställning hos SLU eller vid externa organisationer.
 • Under 2020 beräknades antal examina till 69 vilket är ovanligt få. En något lägre antagning för fyra-fem år sedan förklarar delvis det låga antalet examina men även mera slumpvisa faktorer som föräldraledigheter och avhopp spelar roll. Det går inte att bedöma hur många doktorander som skjutit på disputation och examen på grund av den coronapandemin.
 • Kvinnor är i majoritet bland forskarstuderande både vad gäller andel av nyantagna (57 procent) och aktiva (60 procent). Bland dem som tagit ut doktorsexamen var männen i majoritet (56 procent). Män och kvinnor har i stort sett samma former av studiefinansiering.

Tabell: Utbildning på forskarnivå 2016-2020

Forskarstuderande* 2016  2017  2018  2019  2020
Nyantagna 94 113 137 114 107
Aktiva 614 569 558 566 559

*Kontinuerlig registrering har gjorts, även i efterhand, vilket innebär att värden uppdaterats för tidigare år.

Forskning

 • Coronapandemin har under året påverkat forskningen vid SLU. Rekryteringar har försvårats på grund av reserestriktioner. Laborativt arbete och fältarbete har försvårats av de fysiska restriktioner som gällt. Dessa hinder i verksamheten kommer att ge effekter på sikt. En positiv effekt av färre resor och inställda konferenser är att forskare har kunnat ägna mer tid åt produktion av vetenskapliga artiklar.   
 • SLU:s vetenskapliga publicering (artiklar och reviews) ökade med knappt fyra procent mellan 2019 och 2020. Nationellt har antalet publicerade artiklar varit i stort sett oförändrat. Under 2020 publicerades drygt 1 950 artiklar/reviews.
 • År 2020 utgjorde extern finansiering 53 procent av de totala intäkterna till forskning och forskarutbildning. Jämfört med 2019 har den externa finansieringen ökat med 32 mnkr (3 procent).  
 • Den externa finansieringen kommer till största delen från forskningsråd och vetenskapliga stiftelser. Formas stod för nästan en tredjedel av externfinansieringen.
 • Intresset för att delta i EU:s ramprogram Horisont 2020 ökar. Under 2020 har 111 ansökningar med medverkan från SLU skickats in. Andelen ansökningar med SLU som koordinerande part har ökat och utgjorde 2020 cirka 30 procent av dessa.
 • Forskargrupper vid SLU har framgångsrikt konkurrerat om bidrag till två stora forskningsprogram inom hållbara livsmedelssystem, där SLU koordinerar verksamheten som sker i samverkan mellan akademi, näringsliv och intresseorganisationer.    
 • Årets kapitalförändring (forskning och forskarutbildning): +34 mnkr.

Fortlöpande miljöanalys

 • Trots pandemin har inventeringar i fält, analyser på laboratorier och forskningsfartyget Sveas undersökningar i stort sett kunnat genomföras som planerat.
 • Summerat över hela SLU:s strategiperiod 2017-2020 har miljöanalys fortsatt att bidra till att stärka SLU:s anseende, vilket syns både i medierapportering och i fortsatt ökad efterfrågan genom uppdrag till SLU:s miljöanalys.
 • Den nära samverkan med forskning och utbildning ligger kvar på drygt 30 procent. Totalt handlar det om drygt 380 individer.
 • De sju första seniora miljöanalysspecialisterna har utnämnts under året.
 • SLU fortsätter driva arbetet med öppna data genom det interna miljömålet som innebär att SLU:s miljöanalysverksamheter ska tillhandahålla öppna data. Målet har skärpts och förlängts.
 • SLU fortsätter också sitt deltagande i det nationella nätverket Smart miljöinformation och i innovationsaktiviteten Hack for Sweden. En aktivitet under hösten syftade till att förenkla för skogsägare att bekämpa granbarkborrens skador på skog.
 • Årets kapitalförändring: +3 mnkr.

Samverkan

 • En meritportfölj för samverkan har utformats och tillämpas internt i en pilotomgång.
 • SLU driver det femåriga industridoktorandprogrammet inom livsmedelsområdet (LivsID) vidare med egen motfinansiering.
 • Under året avslutades Vinnovas fem nationella K3-projekt för utveckling av samverkan som SLU deltagit i.
 • SLU:s samverkan för global utveckling, bland annat med Bolivia, Etiopien, Kambodja, Moçambique, Rwanda, Tanzania och Uganda, fortsatte under 2020 trots utmaningar på grund av pandemin.
 • En utvärdering visade att samverkan mellan SLU och aktörer i Vietnam under 40 år har ökat forskningskapaciteten och bidragit till ökad resurseffektivitet i och minskade växthusgasutsläpp från landets lantbruk.
 • SLU Holding har haft ett framgångsrikt år med rekordhögt inflöde av innovationsprojekt och i övrigt mycket goda verksamhetsresultat som kommit samhället till nytta. Nyinvesteringar har gjorts i sex bolag.

Personal, med tabell

 • SLU:s personalvolym har under perioden 2016–2020 ökat med 370 årsarbetare (13 procent). Jämfört med 2019 är ökningen 82 årsarbetare (3 procent) till 3 155 års-arbetare. Medelantalet anställda uppgick till 3 933personer.
 • Den forskande och undervisande personalen har 2020 ökat med 121 årsarbetare jämfört med 2019, vilket motsvarar 7 procent.
 • Antalet professorer har minskat med 24 helårsarbetare under 2016–2020, vilket motsvarar 11 procent. Minskningen beror på att rättigheten att befordras till professor har tagits bort.
 • Av SLU:s 3 155 årsarbetare 2020 utgjordes 55 procent av kvinnor och 45 procent av män.
 • Bland den forskande och undervisande personalen har könsfördelningen blivit jämnare över tid; 2020 var andelen kvinnor inom dessa kategorier 49 procent.
 • Bland professorer var könsfördelningen 32 procent kvinnor och 68 procent män. SLU har anställt 15 professorer under 2020 och av dessa är 6 kvinnor. 
 • Den genomsnittliga sjukfrånvaron ligger i paritet med föregående års siffror. Det är fortsatt relativt stor skillnad i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män.

Tabell: Årsarbetare 2016-2020

Anställningskategori 2016 2017 2018 2019  2020
Skillnad 
2019-2020
Professor 215 205 205 198 191 -3 %
Universitetslektor 118 124 119 123 142 16 %
Meriteringsanställning 112 180 228 221 219 -1 %
Adjunkt 78 77 89 101 109 8 %
Annan forskande och
undervisande personal
659 654 653 661 749 13 %
Doktorand 278 265 287 330 343 4 %
Summa forskande och undervisande personal 1 460 1 505 1 580 1 632 1 753
7 %
Administrativ personal* 517 562 594 617 589 -5 %
Bibliotekspersonal 41 37 37 36 36 0 %
Teknisk personal* 720 708 732 739 733 -1 %
Arvodist 47 44 48 49 44 -10 %
TOTALT 2 784 2 857 2 991 3 073 3 155
3 %

* Administrativ och teknisk personal innefattar även verksamma inom utbildning, forskning och miljöanalys. Av totalt 1 322 årsarbetare i dessa kategorier 2020 var 446 årsarbetare verksamma inom utbildning, forskning och miljöanalys. (Källa: Lins/Primula)

Ekonomisk analys, med tabell

Tabell: Resultaträkning för SLU 2020

 

 • SLU redovisar ett överskott på 17 mnkr för 2020, den balanserade kapitalförändringen uppgår till 430 mnkr, vilket ger ett utgående kapital på 447 mnkr.
 • Universitetet har fortsatt en stark ekonomi. Det är främst inom forskningen där 360 mnkr eller 80 procent av kapitalet ligger. Därtill har SLU oförbrukade bidrag på 1 181 mnkr, som i huvudsak finns inom redovisningsområdet forskning och forskarutbildning.
 • Avskrivningarna har ökat med 27 mnkr eller 15 procent och de största enskilda ökningarna är avskrivningar i samband med köpet av stallbyggnader i Ultuna och forskningsfartyget Svea. Svea togs i bruk oktober 2019 och först under 2020 har ett helt års avskrivningar gjorts.
 • SLU:s ekonomi har påverkats genom att viss verksamhet inte kunnat genomföras under året. Exempelvis är universitetets kostnader för resor 60 mnkr lägre (64 procent) än under föregående år.

Tabell: Resultaträkning för SLU 2020

  Mnkr
Verksamhetens intäkter  
Anslag 1 938
Avgifter och ersättningar 750
Bidrag 1 097
Finansiella intäkter 1
Summa 3 786
Verksamhetens kostnader  
Personal -2 395
Lokaler -391
Drift -775
Finansiella kostnader -1
Avskrivningar och nedskrivningar -207
Summa -3 769
Verksamhetsutfall 17

Presentationsmaterial om SLU

Tryckta exemplar av Om SLU-broschyr och årsredovisningar kan beställas och hämtas från SLU:s servicecenter på de större orterna.

 


Kontaktinformation

Maria Hart, verksamhetscontroller 
Planeringsavdelningen, SLU
maria.hart@slu.se
, 018-67 20 81, 070-674 5081