Siffror och fakta om SLU

Senast ändrad: 20 mars 2024

Här hittar du siffror och fakta om SLU baserat på den senaste årsredovisningen. Här hittar du också informationsmaterial som presenterar SLU.

Sammanfattning av årsredovisningen för 2023 ämnesvis och i punktform

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

• Den anslagsfinansierade utbildningsvolymen vid SLU var 4 207 helårsstudenter (hst) år 2023. Det innebär en minskning med 186 hst i för­hållande till föregående år. Regeringens mål för perioden 2022-2024 är minst 12 600 hst. Trots minskningen är bedömningen att SLU kommer att uppfylla målet.

• SLU registrerade 947 nya studenter på utbild­nings­program som börjar på grundnivå (exklusive sam­arbeten med andra svenska universitet). Det är en minskning jämfört med 2022 med 40 studenter.

• På program på avancerad nivå registrerades 337 nya studenter 2023. Det är det lägsta antalet som påbörjar en utbildning på avancerad nivå under perioden 2019-2023. Jämfört med toppnoteringen 2020, är det en minskning med 36 procent då antalet nya studenter på avancerad nivå var 525.

• Antalet nyregistrerade studieavgiftsskyldiga studenter 2023 var 89, vilket är en liten minskning jämfört med 2022.

• Under 2023 utfärdade SLU totalt 1 215 examina till 1002 studenter, vilket är en ökning jämfört med 2022, och det högsta antalet för perioden 2019-2023.

•  Utökningen av djursjukskötarprogrammet och veterinärprogrammet fortsatte under 2023. Hösten 2023 antogs 155 nya studenter till 145 platser på veterinär­programmet och 120 nya studenter till 115 platser på djursjukskötarprogrammet.

• Jämställdhet och mångfald bland studenter har fortsatt vara i fokus, bl.a. genom satsningar på utbildning i jämställdhet och lika villkor för chefer och i jämställd­hets­integrerad pedagogik för lärare.

• Årets kapitalförändring: -3 mnkr.

Helårsstudenter och helårsprestationer 2019-2023.

 

2019

2020

2021

2022

2023

Helårsstudenter

 

 

 

 

 

Grundnivå

2 570

2 791

2 979

2 951

2 837

Avancerad nivå

1 280

1 393

1 439

1 403

1 303

Ej nivåklassade kurser*

56

32

19

39

67

Totalt

3 906

4 216

4 437

4 393

4 207

Helårsprestationer

 

 

 

 

 

Grundnivå

2 352

2 484

2 650

2 594

2 590

Avancerad nivå

1 183

1 230

1 277

1 211

1 158

Ej nivåklassade kurser*

0

0

0

0

0

Totalt

3 535

3 714

3 927

3 805

3 747

Prestationsgrad (%)

 

 

 

 

 

Grundnivå

92

89

89

88

91

Avancerad nivå

92

88

89

86

89

Källa: Ladok

*Ej nivåklassade kurser avser nästan enbart utbytesprogram.

Helårsprestationer för 2022 har uppdaterats med sent inkomna prestationer.

Utbildning på forskarnivå

• Under 2023 antog SLU 123 doktorander, vilket är något fler än närmast föregående år. Under de senaste fem åren har SLU antagit i genomsnitt 110 nya doktorander per år.

• Antalet aktiva doktorander har legat relativt stabilt på mellan 565 och 580 de senaste fem åren. Omkring 44 procent av de aktiva doktoranderna är utländska.

• Doktorandanställning är den dominerande försörjnings­formen, 82 procent. Antalet med stipendie­försörjning (9 personer) har minskat kraftigt under den redovisade femårsperioden. Resterande andel har andra former av anställning hos SLU eller vid externa organisationer.

• Under 2023 beräknades antal examina till 105 och detta är högre än föregående år. Pandemin kan ha påverkat genomströmningen under perioden och relativt få har tagit examen under den redovisade femårsperioden.

• Kvinnor är i majoritet både vad gäller andel av nyantagna doktorander (52 procent) och aktiva doktor­ander (59 procent). Även bland dem som tagit ut doktors­examen var kvinnorna i majoritet (61 procent).

• Bland doktoranderna var 85 procent av kvinnorna och 78 procent av männen anställda som doktorander på SLU. Bland övriga försörjningsformer finns vissa skillnader mellan könen, men eftersom det rör sig om små grupper där ett flertal av individerna kan ha en kombination av försörjnings­former är det svårt att dra slutsatser av skillnaderna.

 

Utbildning på forskarnivå 2019–2023, totalt samt andel kvinnor (kv) och män (procent).

 

2019

2020

2021

2022

2023

 

Antal

kv/män

Antal

kv/män

Antal

kv/män

Antal

kv/män

Antal

kv/män

Forskarstudenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyantagna

115

60/40

107

56/44

91

59/41

114

61/39

123

52/48

Aktiva

567

58/42

580

57/43

565

59/41

572

59/41

575

59/41

 

Forskning

• SLU:s vetenskapliga publicering (artiklar och reviews) minskade med 4 procent mellan 2022 och 2023. Nationellt har antalet publicerade artiklar också minskat med ca 4 procent. Under 2023 publicerades cirka 2 200 artiklar/reviews. Andelen vetenskapliga artiklar som tillhör de 10 procent mest citerade inom sina respektive ämnesområden uppgår till drygt 16 procent.

• Omsättningen inom forskning och forskarutbildning uppgick 2023 till 3 miljarder kronor. Extern finansiering utgjorde 56 procent av den omsättningen. Inbetalningar från externa finansiärer har under den senaste femårsperioden ökat med 200 mnkr till 1,3 miljarder kronor. Den externa finansieringen kommer till stor del från forskningsråd och vetenskapliga stiftelser (743 mnkr), varav Formas stod för knappt hälften.

• Intresset för att delta i EU:s ramprogram ligger fortsatt på en hög nivå. Under 2023 var 92 olika projekt inom ramprogrammet aktiva på SLU, vilket är en toppnotering för de 15 år som det finns statistik för. Under 2023 deltog SLU i över 100 ansökningar till nuvarande ramprogram. Av dessa var cirka hälften inriktade på delområdet Global Challenges.

• Under 2023 har SLU påbörjat ett arbete för regelbunden uppföljning av forskningsinfrastrukturer som är centrala inom vårt uppdrag. Syftet är att få en tydligare bild av behoven, för att kunna säkerställa god kvalitet och god tillgång till den här typen av infrastruktur i Sverige på lång sikt.

• SLU har under 2023 på olika sätt arbetat för en ytterligare förflyttning av verksamheten mot öppen vetenskap. Det innefattar bland annat främjande av publicering med öppen tillgång, ökad tillgänglighet till SLU:s forsknings- och miljöanalysdata, samt tillhörande stödfunktioner inom datahantering.

• Årets kapitalförändring (forskning och forskarutbildning): -3 mnkr.

Fortlöpande miljöanalys

• Den långsiktiga ekonomiska trenden inom fortlöpande miljöanalys visar framför allt en ökning av den externa finansieringen, vilket speglar att SLU är en efterfrågad utförare.

• SLU har under året ingått ett nytt samarbetsavtal som reglerar lärosätenas arbete inom Havsmiljöinstitutet, HMI med Göteborgs, Stockholms och Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Chalmers Tekniska Högskola.

• SLU Riksskogstaxeringen och SLU:s försöksparker firade 100 årsjubileum med en rad aktiviteter under året.

• SLU använder en del av anslaget till miljöanalys för att stimulera miljöanalysens utveckling. Ett resultat av det är SLU:s miljödatakatalog som vidareutvecklats under året. Den innehåller information om de data från SLU:s miljö­analys som är öppet tillgängliga.

• Årets kapitalförändring: -4 mnkr.

Samverkan

De fyra framtidsplattformarna SLU Future Food, SLU Future Forest, SLU Future One Health och SLU Urban Futures är fortsatt viktiga samverkansytor med aktörer utanför akademin.

• De pågående sam­verkans­arbeten som SLU har med Uppsala och Lomma kommun, Region Uppsala, Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen och Region Skåne har fortsatt med respektive part.

• SLU medverkar i Sidas bilaterala program för ökad nation­­ell forskningskapacitet i Bolivia, Etiopien, Kam­bodja, Moçambique, Rwanda och Tanzania. Inom programmen bedrivs forskarutbildning med stöd av SLU.

• Under läsåret 2022–2023 genomförde SLU för andra gången SLU Youth Institute i samarbete med World Food Prize Foundation. Syftet är att skapa intresse hos ung­domar i Sverige för de globala utmaningarna med fokus på livsmedelstrygghet.

• SLU Holdings innovationssupport har haft en positiv utveck­ling under året. Nyinvesteringar har gjorts i tre bolag.

Personal

• SLU:s personalvolym har under perioden 2019–2023 ökat med 148 årsarbetare (5 procent). Jämfört med 2022 har antalet årsarbetare ökat med 27 till 3 223. Medelantalet anställda uppgick till 4 104 personer.

• Antalet årsarbetare i den forskande och undervisande personalen har ökat med 3 procent jämfört med 2022.

• Antalet professorer har minskat med 27 helårs­arbetare under 2019–2023, vilket motsvarar 14 procent. Minsk­ningen beror främst på att rättigheten att befordras till professor togs bort 2013.

• Av SLU:s 3 223 årsarbetare 2023 utgjordes 56 procent av kvinnor och 44 procent av män.

• Bland den forskande och undervisande personalen har könsfördelningen blivit jämnare över tid; 2023 var könsfördelningen inom dessa kategorier 51 procent kvinnor och 49 procent män.

• Bland professorer var könsfördelningen 33 procent kvinnor och 67 procent män. SLU har inte nått regeringens rekryteringsmål 2021–2023 om 52 procent kvinnor. Resultatet blev 25 procent.

• Den genomsnittliga sjukfrånvaron är lägre än 2022. Sjukfrånvaron har sjunkit i den yngre åldersgruppen och bland kvinnor, men andelen långtidssjuka har ökat.

Årsarbetare per anställningskategori 2019–2023

Anställningskategori

2019

2020

2021

2022

2023

Förändring 2022-2023

Professor

198

191

189

180

171

-5%

Universitetslektor

123

142

163

168

171

1%

Meriteringsanställning

221

219

214

202

221

9%

Adjunkt

101

109

111

119

126

5%

Annan forskande och
undervisande personal

661

749

766

777

782

1%

Doktorand

330

343

349

346

376

9%

Summa forskande och undervisande personal

1 632

1 753

1 792

1 793

1 846

3%

Administrativ personal

617

589

584

589

591

0%

Bibliotekspersonal

36

36

35

35

32

-7%

Teknisk personal

739

735

739

735

721

-2%

Arvodist

51

49

53

43

32

-25%

TOTALT

3 075

3 161

3 203

3 196

3 223

1%

Källa: Lins (Primula)

Anm. alla värden i tabellen är avrundade till heltal. Mindre justeringar i jämförelsesiffror för tidigare år är gjorda då t.ex. vissa lönearter inte ingått i tidigare års beräkningar.

Ekonomisk analys

• SLU redovisar ett underskott på 9 mnkr för 2023, den balanserade kapitalförändringen uppgår till 699 mnkr, vilket ger ett utgående kapital på 690 mnkr.

• Universitetet har fortsatt en stark ekonomi. Det är främst inom forskningen där 525 mnkr eller 76 procent av det utgående kapitalet ligger. Därtill har SLU oförbrukade bidrag på 1 441 mnkr.

• Kostnader för personal, lokaler och övrig drift har ökat med 4, 11 respektive 7 procent jämfört med 2022. Personalkostnadsökningen är lönerelaterad, ökningen av lokalkostnader genereras av indexreglerade hyresavtal och ökningen driftkostnaderna beror på ökad aktivitetsnivå och inflation.

• Universitetet har en stark externfinansiering med bidrags-och uppdragsinbetalningar på 1,6 miljarder kronor under 2023. Av SLU:s externa finansiärer är Formas den klart största finansiären.

Resultaträkning i tkr

   

2023

2022

Verksamhetens intäkter

 

 

 

   Intäkter av anslag

 

2 099 194

2 073 144

  Intäkter av avgifter och andra    ersättningar

 

889 240

908 414

   Intäkter av bidrag

 

1 323 464

1 184 744

   Finansiella intäkter

 

69 741

15 604

Summa

 

4 381 639

4 181 906

   

 

 

Verksamhetens kostnader

 

 

 

   Kostnader för personal

 

-2 651 492

-2 538 231

   Kostnader för lokaler

 

-457 767

-411 570

   Övriga driftkostnader

 

-1 023 854

-953 678

   Finansiella kostnader

 

-64 017

-17 182

   Avskrivningar och nedskrivningar

 

-193 320

-187 196

Summa

 

-4 390 450

-4 107 857

 

 

 

 

Verksamhetsutfall

 

-8 811

74 049

Presentationsmaterial om SLU

Tryckta exemplar av Om SLU-broschyr och årsredovisningar kan beställas och hämtas från SLU:s servicecenter på de större orterna.

 


Kontaktinformation

Maria Hart, verksamhetscontroller 
Planeringsavdelningen, SLU
maria.hart@slu.se
, 018-67 20 81, 070-674 5081