Att vara doktorand

Senast ändrad: 07 juni 2023

Forskarutbildning vid SLU ger både vetenskapligt arbetssätt, ämneskunskaper och träning i pedagogik och ledarskap.

Det är en utbildning med kurser och diverse andra utbildningsmoment, men den liknar ändå i mångt och mycket ett arbete och den största delen av tiden ägnas åt forskningsarbete.

Den forskarstuderande driver ett projekt med hjälp av två eller flera handledare. I början är doktoranden beroende av sina handledare, men efterhand som projektet framskrider är det doktoranden som blir den drivande kraften bakom projektet och handledarna får funktionen av rådgivare.

Inom projektets ramar ingår att

  • leta rätt på de senaste forskningsresultaten,
  • ta kontakt med andra som verkar inom området, 
  • planera försök och försöksuppställningar,
  • söka pengar och planera ekonomin,
  • skriva rapporter och artiklar,
  • samarbeta med olika grupper och/eller personer.

Vid experimenten fungerar oftast den forskarstuderande som arbetsledare för teknisk personal. Träningen av den pedagogiska skickligheten genom undervisning och presentationer av forskning, både för andra forskare vid nationella och internationella konferenser och för icke akademiker, är en viktig del av utbildningen.

Om du vill läsa mer om forskarutbildning vid SLU så kan du hitta ytterligare information på medarbetarwebben. 

Doktorandråd

SLU har fyra doktorandråd i studentkårernas regi. Studentkårerna är knutna till de olika fakulteterna där nuvarande doktorander bevakar forskarutbildningen och doktorandernas situation på SLU.

LTJ-fakulteten - Doktorandråd - Alnarps studentkår (ASK)

NL-fakulteten - Doktorandråd - Ultuna studentkår (ULS)

S-fakulteten - Doktorandråd - Skogshögskolans studentkår (SHS)

VH-fakulteten - Doktorandråd - Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

Läs mer om doktorandråden på SLU. 

 

Tidsåtgång

Utbildning på forskarnivå omfattar normalt fyra års heltidsstudier. Men det är ganska vanligt att forskarstudenter undervisar på grundutbildningsnivå eller har andra arbetsuppgifter på institutionen parallellt med forskarutbildningen. Det innebär att det kan krävas fem år för att slutföra utbildningen.

Studieform

Forskarutbildningen är självständig och flexibel. Ditt eget ansvar är betydande. Tillsammans med dina handledare upprättar du en individuell studieplan vid starten av utbildningen. Planen preciserar arbetet, och innehåller en tids- och finansieringsplan.

Licentiatexamen

Du kan också välja en forskarutbildning på två år, i stället för fyra. Det ger dig en licentiatexamen. 

Anställning

Som forskarstudent är du vanligen anställd vid universitetet som doktorand, och får en fast månadslön. Andra former av anställning kan också finnas. Det går t.ex. att kombinera utbildningen med annan anställning på eller utanför universitetet. 

Examination

Examinationen är både skriftlig (avhandlingen) och muntlig (disputationen). Avhandlingen granskas av en betygskommitté, som också är med vid disputationen. Det är ett offentligt seminarium, då en opponent tillsammans med dig diskuterar avhandlingens innehåll. När alla moment är godkända får du din doktorsexamen och titeln doktor.


Kontaktinformation

LTV-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Helene Larsson Jönsson, Alnarp. Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.
Åsa Klintborg Ahlklo, Alnarp. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

NJ-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Elisabet Lewan, Uppsala, Tel: 018-67 26 29
Robert Glinwood, Uppsala, Tel: 018-67 23 42

S-fakultetens vicedekan för forskarutbildning:

Göran Spong, Umeå. Tel: 0730-350641

VH-fakultetens studierektor för forskarutbildning:

Carl-Gustaf Thulin, Uppsala. Tel: 0705-64 53 58

 

Generellt om forskarutbildningen på universitetsövergripande nivå: 

Lotta Jäderlund eller Eva Stening