Hoppa till huvudinnehåll

Agroecology

Vill du bli expert på agroekologi och jobba med komplexa hållbarhetsfrågor inom livsmedelsproduktion? Då är det här rätt program för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Välkommen till detta internationella masterprogram som ger dig djupgående kunskap om ekologi i system för livsmedelsproduktion. Programmet tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsutmaningarna inom livsmedelsproduktion – hur livsmedel produceras, förädlas och konsumeras. Det är en perfekt grund om ditt mål är att jobba med forskning eller utveckling inom lantbruk.

Fokus ligger på lantbrukets roll, och programmet tar upp frågor som hur biologiska och sociala processer interagerar och påverkar hållbarheten inom lantbruks- och livsmedelssystem. Med hjälp av fallstudier och fältarbeten täcker programmet även in markanvändning samt markens komplexitet och potential att nyttjas för flera syften. Du får undersöka tvärvetenskapliga lösningar på problem i nuvarande livsmedelssystem. Som agroekologistudent får du kunskap om och träning i att integrera olika perspektiv och kombinera till exempel experimentell, vetenskaplig och traditionell kunskap med modern teknik i samverkan mellan flera aktörer, där det övergripande syftet är att underlätta övergången till mer hållbara livsmedelssystem.

Med en masterexamen i lantbruksvetenskap, och möjligheten att specialisera dig på agroekologi, kommer många dörrar att öppnas när du avslutat dina studier. Du kommer att ha den kunskap som krävs för att kunna göra skillnad inom en ideell organisation eller på en expertmyndighet. Du kan också jobba på företag med nya, hållbara sätt att producera livsmedel i miljöer som stadsodling, eller inom traditionellt och modernt lantbruk på landsbygden. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Agroecology - Master's Programme
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 20
Anmälningskod för svenska studenter: 81081
Anmälningskod för internationella studenter: 81080

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Agroekologi krävs examen på grundnivå i naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknologi om minst 180 högskolepoäng (hp). Kraven kan uppfyllas även av den som har motsvarande utländsk examen eller om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Agroekologi syftar till en masterexamen med huvudområde lantbruksvetenskap, som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde lantbruksvetenskap (Degree of Master of Science, 120 credits, with a major in Agricultural Science).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet lantbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom lantbruksvetenskap (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete inom lantbruksvetenskap (masterarbete/A2E).

Masterexamen med huvudområdet lantbruksvetenskap, inriktning agroekologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • 30 hp för inriktningen specificerade programkurser (A1N)

 • minst 15 hp för inriktningen valbara programkurser (A1N, AXX)

 • minst 30 hp självständigt arbete inom lantbruksvetenskap, inriktning agroeokologi (masterarbete/A2E).

I masterexamen får maximalt 30 hp utgöra kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Programmet bygger på att lära genom erfarenhet, vilket innebär att komplexiteten i verkliga situationer är utgångspunkten för utbildningen. Vi använder verkliga fallstudier i undervisningen för att studenterna ska få utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Du får lära dig om teoretiska grunder och metoder för agroekologiska och tvärvetenskapliga analyser. Dessa behövs för att bidra till en hållbar utveckling av näringar baserade på lokala och förnybara resurser. Sambandet mellan biologiska resurser och dagens samhälle betonas.

Ett partnerskap mellan SLU och universitet i Etiopien och Uganda ger programmet en internationell inriktning. Olika kulturella bakgrunder och akademiska erfarenheter bland studenterna både uppmuntras och ses som konstruktivt för att de ska få god kunskap inom området.

Ramschema

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

En masterexamen med inriktning på lantbruksvetenskap ger dig möjlighet att arbeta med utvecklingsprojekt, nationella såväl som internationella. Arbetsgivarna kan vara myndigheter, ideella organisationer (NGO), utbildningsorganisationer och konsultföretag. Du har också goda möjligheter att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

Examen

Masterexamen med huvudområdet lantbruksvetenskap.

UTBILDNINGSPLAN

Agroecology - Master's Programme

Programkod:
LM005

Beslutsdatum:
2019-10-14

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet Agroekologi krävs examen på grundnivå i naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknologi om minst 180 högskolepoäng (hp). Kraven kan uppfyllas även av den som har motsvarande utländsk examen eller om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Mål för examen

a) Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i högskolelagen 1 kap. §§ 8-9.

b) Särskilda mål för masterexamen

I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Agroekologi syftar till en masterexamen med huvudområde lantbruksvetenskap, som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde lantbruksvetenskap (Degree of Master of Science, 120 credits, with a major in Agricultural Science).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet lantbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom lantbruksvetenskap (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete inom lantbruksvetenskap (masterarbete/A2E).

Masterexamen med huvudområdet lantbruksvetenskap, inriktning agroekologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • 30 hp för inriktningen specificerade programkurser (A1N)

 • minst 15 hp för inriktningen valbara programkurser (A1N, AXX)

 • minst 30 hp självständigt arbete inom lantbruksvetenskap, inriktning agroeokologi (masterarbete/A2E).

I masterexamen får maximalt 30 hp utgöra kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Masterprogrammet Agroekologi handlar om livsmedelssystemens ekologi, med fokus på samspelet mellan biologiska och sociala processer i matproduktionen och hur det påverkar jordbrukets hållbarhet. Agroekologi är ett tvärvetenskapligt ämne med grund inom biologi (med fokus på ekologi), ekonomi, sociologi och teknologi samt de tvärvetenskapliga vetenskapsområdena jordbruks-, trädgårds- och miljövetenskap. Utbildningen kombinerar vetenskapligt baserade kunskapermed stark näringslivsanknytning och frågeställningar om praktisk tillämpning.

I programmet läggs stor vikt vid att undersöka möjligheter och hinder för hållbar utveckling av jordbrukets produktion, genom att anlägga ett systemperspektiv som integrerar de ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsdimensionerna. Programmet börjar med kurser som ger baskunskaper inom agroekologi och hållbarhetsbedömning av jordbrukets produktionssystem. Därefter finns det valmöjligheter att fördjupa sina kunskaper inom miljöekonomi, miljöpåverkan inom växtproduktion, projektledning, verksamhetsstyrning, aktörsamverkan, vetenskapliga metoder samt insikt i forskningsarbete och möjlighet till utlands-studier vid något av SLU:s partneruniversitet. Programmet avslutas med ett självständigt arbete där studien ska relatera till agroekologisk kunskap, systemtänkande och hållbar utveckling i ett jordbruks- och/eller livsmedels-systemsperspektiv.

Kurserna inom masterprogrammet utnyttjar många undervisningsformer för att främja studenternas inlärning och egenaktivitet. Såväl lärar- som studentledd kunskapsförmedling och diskussion sker vid föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, studiebesök, fallstudier, projektarbeten, uppgifter, uppsatser och examensarbete. Modeller och metoder som stödjer kunskapsinhämtningen tillämpas i praktiska moment som speglar olika situationers förutsättningar och som följs upp med metodisk tolkning och analys. De studerande får använda såväl digitala fallstudier (e-case) som verkliga praktikfall där ett jordbrukssystem – ofta ett lantbruksföretag – analyseras med mål att kunna föreslå förbättrande åtgärder.

Efter utbildningen ska studenten ha färdigheter relaterade till ett tvärvetenskapligt systemtänkande och kunna identifiera åtgärder som ökar matproduktionens hållbarhet. Vidare ska studenten ha förmåga att samverka med flera olika aktörer, i syfte att utveckla och genomföra sådana åtgärder. Masterprogrammet har en tydlig koppling till aktuell forskning och globalt relevanta frågeställningar, vilket ger goda förutsättningar för anställningsbarhet såväl nationellt som internationellt efter examen. Programmet ges på engelska.

Kurser i programmet

Huvudområde:

TD = trädgårdsvetenskap,

BI = biologi,

FÖ = företagsekonomi,

LB = lantbruksvetenskap,

LK = landskapsarkitektur,

FS = food studies,

Hp = högskolepoäng

År 1
Agroecology Basics (1), 15 hp (LB/TD, A1N);

Agroecology and Sustainability of Production Systems (1), 15 hp (LB/BI, A1N);

Environmental Economics and Management (2), 15 hp (FÖ/LB, A1N);

Project Management and Process Facilitation (2), 15 hp (LB/TD, AXX);

År 2 (obligatorisk kurs i fetstil)

Integrated Pest Management in Sustainable Production Systems, 15 hp (BI/TD, A1N);

Foodscapes 1, 15 hp (FS/LK, A1N);

Scientific Methods, Tools and Thesis Writing (2), 15 hp (LB/TD, A1N);

Environmental Issues in Crop Production, 15 hp (BI/TD, A1N);

Advanced project based course in horticulture and agriculture, 15 hp (TD/LB, A1F);

Urban Ecology for the Development of Sustainable Living, 15 hp (BI/LK, A1N);

Project Based Research Training, 15 hp (LB/TD, A1F);

Advanced Practice, 15 hp (LB, A1F);

Independent Project in Agricultural Science (1), 30 hp (LB, A2E)

(1) krävs för masterexamen i lantbruksvetenskap, inriktning agroekologi
(2) valbara kurser, varav minst 15 hp krävs för masterexamen i lantbruksvetenskap, inriktning agroekologi

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Fram till och med HT 2019 var programnamnet: Agroekologi – masterprogram. Programmet syftande då till en masterexamen med huvudområdet lantbruksvetenskap (utan inriktning). Studenter antagna till och med HT 2019 kan uppnå en examen med inriktning agroekologi om de

 1. ännu inte avlagt masterexamen från programmet,

 2. uppfyller kraven som anges ovan för examen med inriktning.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Agroekologi med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…