Hoppa till huvudinnehåll

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet är utformat för dig som vill specialisera dig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande i vardagen. Programmet ges på distans.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Välkommen till ett internationellt program där du får undersöka hur utomhusmiljöer kan utformas och användas för att främja hälsa och välmående. Du får lära dig hur olika platser passar olika grupper av människor och hur människor upplever, använder och påverkas av naturen och andra delar av utomhusmiljön. Vill du få kunskap som är användbar för att planera attraktiva utomhusmiljöer som aktiverar barn, unga och äldre? Då är det här rätt program för dig!

Programmets utgångspunkter är miljöpsykologi och landskapsarkitektur, och du får grundläggande kunskap i stadsplanering och utformning av utomhusmiljöer för vård, skolor, bostäder och offentliga miljöer.

Med en masterexamen i miljöpsykologi har du den kunskap som behövs för att ta på dig strategiska roller i utvecklingen och den mer aktiva användningen av fysiska offentliga miljöer, och för att anpassa dem till olika användare och syften som undervisning och vård.

 

Du kan välja att läsa programmet på heltid eller deltid. 

Programmet ges på distans, med 2 - 4 obligatoriska digitala träffar per kurs.

Schema för deltidsstudier 2022-23 (schema för heltidsstudier under Ramschema nedan)

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Ortsoberoende
Studietakt: Helfart
Studieform: Distans
Antal platser: 25
Anmälningskod för svenska studenter: 81083
Anmälningskod för internationella studenter: 81085

Studieort: Ortsoberoende
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans
Antal platser: 25
Anmälningskod för svenska studenter: 81082
Anmälningskod för internationella studenter: 81084

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Utemiljö för hälsa och välbefinnande krävs:
- Grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen.

Därutöver krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Vidare rekommenderas att åtminstone 15 hp har tagits i ett beteendevetenskapligt ämne, ämne inom hälsa eller sjukvård, utbildningsvetenskap eller ämne inom design, miljö, landskapsarkitektur, trädgård eller skog.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet syftar till en masterexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde miljöpsykologi (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Psychology).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområde miljöpsykologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng med följande krav:

 • minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom miljöpsykologi (A1N; A1F),

 • minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom miljöpsykologi (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 högskolepoäng får utgöra kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Detta program riktar sig till studenter från olika yrkesområden. Programmet ger vetenskapliga perspektiv på sammanhang som kan användas för att förstå och förklara samspelet mellan människor och den fysiska utemiljön. Du får även möjlighet att använda dina förvärvade kunskaper inom olika sociala områden.

Exempel på ämnen är den tvärvetenskapliga delen som studerar terapi/ hälsofrämjande verktyg i naturen och betydelsen av utemiljöer för lärande och utveckling. Detta kan till exempel vara inom utomhuspedagogik och habilitering, men även bredare områden som fysisk planering eller landskapsplanering utifrån miljöpsykologi. Särskild uppmärksamhet ägnas åt utemiljöers betydelse för individuell utveckling, livskvalitet, välbefinnande och hälsa.

Nationella och internationella strategier för integrering av gröna miljöer i urbaniserade samhällen studeras med fokus på folkhälsa genom tillgång till naturmiljöer. Dessa begrepp innefattar en förståelse för vilka hälsoeffekter gröna miljöer har på människor. Antingen indirekta, till exempel ökad fysisk aktivitet, eller direkta, till exempel reducerade negativa effekter av stress.

Programmet behandlar också den speciella roll det offentliga rummet har i förhållande till känslor och rehabiliterande mekanismer som är viktiga för folkhälsan. Du får tillämpa olika metoder som används för att kartlägga användningen, erfarenheten och effekterna av olika utomhusmiljöer som trädgårdar, parker, skogar och andra typer av naturmiljöer och offentliga utrymmen. Även djurens roll i det dagliga livet studeras.

Varje kurs kombinerar obligatoriska digitala träffar med arbete på distans – självständigt och/eller i grupp. Respektive kursledare informerar om möjligheten att delta i de obligatoriska träffarna på campus.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

KARRIÄR

Den kunskap programmet ger är strategiskt viktig i byggandet av hållbara samhällen där naturresurserna aktivt används för att motverka stress och stödja människors integration och rehabilitering och för att utveckla hälsosamma livsstilar. Programmet förbereder studenterna för strategiska roller i utvecklingen av den fysiska miljön på olika platser i det offentliga rummet och vid olika verksamheter som skolor och vårdinrättningar.

Yrkesverksamma inom detta område kan hitta anställning inom offentliga institutioner, t.ex. kommuner, vårdinrättningar, regionala myndigheter och skolor, eller som konsulter i privata företag, på arkitektkontor, bostadsföretag eller inom privat hälso- och sjukvård.

SLU erbjuder flera kurser i landskapsarkitektur på masternivå. Studenter som tar en masterexamen på programmet kan också gå vidare till forskarstudier.

Examen

Masterexamen med huvudområdet miljöpsykologi.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

UTBILDNINGSPLAN

Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme

Programkod:
LM007

Beslutsdatum:
2015-02-11

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet Utemiljö för hälsa och välbefinnande krävs:

 • Grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen.

Därutöver krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Vidare rekommenderas att åtminstone 15 hp har tagits i ett beteendevetenskapligt ämne, ämne inom hälsa eller sjukvård, utbildningsvetenskap eller ämne inom design, miljö, landskapsarkitektur, trädgård eller skog.

Mål

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet skall studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet syftar till en masterexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde miljöpsykologi (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Psychology).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområde miljöpsykologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng med följande krav:

 • minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom miljöpsykologi (A1N; A1F),

 • minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom miljöpsykologi (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 högskolepoäng får utgöra kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmet vänder sig till studenter intresserade av hur vi kan utveckla utemiljöer och utomhusaktiviteter som bidrar till människors utveckling, välbefinnande och hälsa inom ramen för en hållbar samhällsutveckling. Miljöpsykologin utgör den primära källan till kunskap om samspelet mellan människan och fysisk miljö och ett bredare fält av landskapsstudier bidrar med perspektiv på hur relationen till djur och natur kan bidra till att stärka platsers funktioner. I centrum står individens behov av såväl aktivitet som vila och där till hörande fysiologiska, psykologiska och social processer.

Träning ges i metoder för att undersöka platser och människors relationer till olika platser och omgivande landskap i vardagen. Fokus ligger på förmåga till dokumentation, analys och utvärdering med förmåga att ta fram forskningsförankrade tillämpningar anpassade till lokala förhållanden och specifika brukargrupper. Till domänerna för tillämpningar hör utemiljöerna i vård och omsorg, vid boende, skola och arbetsplatser, i den offentliga miljön liksom parker och lekplatser och andra rekreationsmiljöer i omgivande natur.

Genom specifika val av kurser och ämnesvalet för det självständiga arbetet kan utbildningen profileras. Mer eller mindre fokus kan läggas på kunskap om utformningen av den fysiska miljön respektive kunskap om de aktiviteter som involverar människor i olika utomhusmiljöer. Den övergripande samhällsplaneringens roll för att främja människors utevistelse och naturkontakt i vardagen utgör ett tredje spår.

Det självständiga arbetet som avslutar programmet skall ge ytterligare färdighet i att undersöka samspelet mellan människa och fysisk miljö, fördjupa ämneskunskapen och ta sig an ett angeläget problem som med fördel innehåller kopplingar till tidigare studier på kandidatnivå. Av vikt är ett gott omdöme avseende etiska överväganden, metodik och tillämpningar med förmåga att kritiskt och konstruktivt värdera projekt och förslag inom ämnesområdet.

Programmet förbereder för strategiska uppgifter i planering- och utvecklingsarbete, utvärdering och forskning.

Programmet ges på engelska, med möjlighet till skriftliga inlämningar på svenska i vissa uppgifter.

Kurser i programmet

Huvudområde:

*Miljöpsykologi (MP) * Landskapsarkitektur (LK)

Hp=högskolepoäng

Inom ramen för programmet ges åtta kurser samt självständigt arbete. Vid antagning till programmet antas studenterna till kursen ”Environmental Perception and Experience”. Studenter som ska studera på heltid antas även till kursen ”Place, Activity, and Human Development”. Ett självständigt arbete på minst 30 hp (miljöpsykologi eller landskapsarkitektur, A2E) är obligatoriskt för masterexamen (120 hp).

År 1
Environmental Perception and Experience, 15 hp (MP, A1N)
Place, Activity, and Human Development, 15 hp (MP, A1N)
Landscape Analysis for People and Environment Studies, 15 hp (MP/LK, A1N)
Research Methods for People and Environment Studies, 15 hp (MP/LK, A1N)

År 2 (obligatoriska kurser i fetstil)
Outdoor Environments for Children and Youth, 15 hp (MP/LK, A1N)
Nature Based Interventions, 15 hp (MP/LK, A1N)
Health Promoting Outdoor Environments, 15 hp (MP/LK, A1F)
Nature and Animal Assisted Interventions, 15 hp (MP, A1N) * Independent project in Environmental Psychology, 30 hp (MP, A2E) eller, * Independent project in Landscape Architecture, 30 hp (LK, A2E)

I programmets kurser kombineras självständigt arbete på distans med obligatoriska digitala träffar.

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Fram till och med HT 2019 var programnamnet Utemiljö för hälsa och välbefinnande – masterprogram och syftade till en masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur.

För studenter antagna till och med HT 2019 till Utemiljö för hälsa och välbefinnande – masterprogram, kommer det fortsatt vara möjligt att uppnå en masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur. För dessa studenter kan programkurser som enbart klassas i miljöpsykologi tillgodoräknas inom huvudområdet landskapsarkitektur. Kurstillfälle för självständigt arbete i landskapsarkitektur kommer att erbjudas till och med läsåret 2024/25.

För studenter antagna till och med HT 2019 till Utemiljö för hälsa och välbefinnande – masterprogram, som önskar uppnå en examen i miljöpsykologi, kan de programkurser som tidigare enbart klassats i landskapsarkitektur tillgodoräknas inom det nya huvudområdet miljöpsykologi.

Huvudområde: MP = miljöpsykologi, LK = landskapsarkitektur

Kurs, Nytt huvudområde - Kan tillgodoräknas studenter antagna t.o.m. HT 2019

Environmental Perception and Experience, 15 hp MP LK

Place, Activity, and Human Development, 15 hp MP LK

Nature Based Interventions, 15 hp MP LK

Nature and Animal Assisted Interventions, 15 hp MP LK

Kurs, Tidigare huvudområde - Kan tillgodoräknas studenter antagna t.o.m. HT 2019

Environmental Perception and Experience, 15 hp LK MP

Place, Activity, and Human Development, 15 hp LK MP

Nature Based Interventions, 15 hp LK MP

Nature and Animal Assisted Interventions, 15 hp LK MP

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…