Sveriges lantbruksuniversitet

Syntesrapporter

Kunskapssynteser sammanställs av forskare utifrån befintlig kunskap inom ekologiskt lantbruk och de svenska miljömålen. Ämnesområden är till exempel växtnäring, bekämpningsmedel, djurhälsa, energianvändning, och biologisk mångfald.

biokontrollsyntes_web-1.jpg

Habitat manipulation

Habitat manipulation – as a pest management tool in vegetable and fruit cropping systems, with the focus on insects and mites, av Ulf Nilsson, Mario Porcel, Weronika Świergiel och Maria Wivstad.

Denna kunskapssyntes från EPOK handlar om hur odlare kan gynna naturliga fiender till skadegörare och huruvida detta verkligen kommer att ha effekt på avkastning och kvalitet. Och är biologisk mångfald alltid positivt för odlarna, eller finns negativa aspekter som bör beaktas?

Organic_food.jpg

ORGANIC FOOD

ORGANIC FOOD – food quality and potential health effects. A review of current knowledge, and a discussion of uncertainties av Axel Mie och Maria Wivstad

Rapporten sammanfattar vetenskapliga belägg och identifierar kunskapsluckor. Ambitionen är även att visa i vilken mån skilda uppfattningar hos allmänheten kan kopplas till forskningsbaserad kunskap.

Finns även som sammanfattande faktablad på svenska.

konsumentsyntes_web-1.jpg

Why do (don’t) we buy organic food?

Why do (don’t) we buy organic food and do we get what we bargain for? av Ruben Hoffmann och Maria Wivstad

Den ekologiska livsmedelsmarknaden växer starkt, men för fortsatt utveckling behövs kunskap om konsumenters motiv för att köpa ekologiska produkter och om vilka hinder som står i vägen. EPOK har initierat denna kunskapssyntes för att ge en översikt över litteraturen om konsumenters motiv och hinder för att köpa ekomat samt för att diskutera i vilken utsträckning vissa av de här motiven har vetenskapligt stöd.

Finns också i en mer kortfattad version på svenska.

Rotrestsyntes-hemsida-1.jpg

Rötrest från biogasanläggningar

Rötrest från biogasanläggningar – återföring av växtnäring i ekologisk produktion av Eva Salomon och Maria Wivstad

Att sluta kretsloppen och utnyttja växtnäringspotentialen i olika restprodukter är en central tanke i ekologisk produktion. Därför är rötrest från biogasanläggningar ett intressant gödselmedel. Rötresten kan också tillföra ett mer tillgängligt kväve doserat efter grödans behov.

Eko-prod-o-klimatp-webb-1.jpg

Ekologisk produktion och klimatpåverkan

Ekologisk produktion och klimatpåverkan – En sammanställning av kunskapsläge och framtida forskningsbehov av Elin Röös, Cecilia Sundberg, Eva Salomon och Maria Wivstad

Rapporten beskriver det ekologiska lantbrukets klimatpåverkan, dess möjligheter att bidra till att minska klimatpåverkan och dessutom framtida forskningsbehov. EPOK har tagit initiativ till denna populärvetenskapliga syntes för att ge en överblick av det vetenskapliga kunskapsläget vad gäller det ekologiska lantbrukets klimatpåverkan. Utifrån kunskapsöversikten diskuteras vilka utmaningar jordbruket, och specifikt det ekologiska jordbruket, står inför för att de långsiktiga klimatmålen ska uppnås.

Fler synteser från EPOK

Äldre synteser från CUL (Centrum för uthålligt lantbruk)

Ekologisk produktion – möjligheter att minska övergödning Wivstad, M., Salomon, E., Spångberg, J. och Jönsson, H. september 2009. Pris 150 kr (vid beställning av tryckt version).

Ogräsbekämpning i ekologiskt lantbruk – möjligheter och begränsningar Anders Heimer, Juli 2009. Pris 150 kr (vid beställning av tryckt version).

Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen – en litteraturgenomgång Jonas Nilsson, Miljöinformation AB, November 2007. Pris 150 kr (vid beställning av tryckt version).

Lantbruk på lika villkor – om samexistens mellan GMO-fritt lantbruk och lantbruk som använder GMO Jacobson, K. & Wahlberg, K. 2006. Pris (vid beställning av tryckt version) 130 kr.

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk – användning och risker för miljö och hälsa Wivstad, M. 2005. Pris (vid beställning av tryckt version) 170 kr. (Vissa bilder i den digitala versionen har tagits bort pga saknande publiceringsrättigheter)

Vägen mot 100 procent ekologiskt foder till enkelmagade djur Björnberg, Odelros, Persson och Alarik. 2005. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr.

Regelverk – möjligheter och hinder att uppnå målen för ekologiskt lantbruk Wivstad, M, Milestad, R. och Lund, V. 2004. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr.

Djurhälsa och djurvälfärd i ekologiskt lantbruk Lund, V. 2003. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr.

Att värdera uthållighet i lantbruket – genomgång av metoder för miljö- och naturresursanalys Björklund, J. och Rydberg, T. 2003. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr.

Ekologiskt lantbruk och biologisk mångfald – en litteraturgenomgång. Ahnström, J. 2002. Pris 150 kr. Beställ

Publicerad: 02 juni 2016 - slu.se