Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Naturens år

Nätverket Naturens år består av ungefär 30 myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet med nätverket är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur. Tema för Naturens år 2015- 17 är ekosystemtjänster.

Nätverket startade 2009 för att uppmärksamma 100-årsjubileet av Sveriges första nationalparker och naturskyddslagstiftning. Samarbetet fortsatte under 2010 med biologisk mångfald som tema med anledning av FNs internationella år för biologisk mångfald (IYB). 2011 koordinerades temat med FN:s Internationella skogsår. Teman följande år har varit Hav & vatten 2012, Uteåret 2013, Uteåret ung 2014 och Ekosystemtjänster 2015. Längre ner på sidan kan du kan läsa mer om tidigare teman.

CNV håller ihop och administrerar nätverket på uppdrag av Naturvårdsverket.

Samverkansmöten 2016:

Länkar, läsning, inspiration om ekosystemtjänster
Läsning, referenslitteratur, länkar och inspiration kring ekosystemtjänster och kommunikation av ekosystemtjänster har vi samlat på en egen sida.

Det går bra att kontakta CNV för att nå hela nätverket: cnv@slu.se

 Naturens år har en grupp på facebook som är öppen för kontaktpersoner för medverkande aktörer.

 Följ gärna Naturens år på Twitter @Naturens_ar

 

Aktuellt hos aktörer, viktiga datum

 

2016

Januari

1 ­                          Berätta på www.minnen.se/motesplatser, Sveriges hembygdsförbund

Februari

10                       Folk och natur
10                       Klimatforum, Naturvårdsverket

Mars

April

12-14                 Tankesmedja för friluftsliv, Naturvårdsverket mfl.

20                        Flora och Fauna konferens, Uppsala. Artdatabanken

21-24                  Nordiska Trädgårdar, Stockholmsmässan Svenska botaniska föreningen, Studiefrämjandet

27-28                  Miljömålsdagar Länsstyrelsen

Maj

24                        Nationalparkernas dag

Juni

2                           Naturens år samverkansmöte 2:2016

19                        Vilda blommornas dag, Svenska botaniska föreningen

Juli

3                           1000 trädgårdar, Svenska botaniska föreningen

3 – 10                 Almedalsveckan

Augusti

 

September

10-17                  EURORANDO 2016 -europeiskt vandringsevenemang som i år äger rum i Skåne.  STF mfl.

19-23                 Konferens: European EcosystemServices 2016 Helping nature to help us, Antwerpen.

20                        Naturens år samverkansmöte 3:2016

Oktober

(28-30)               Mötesplats skyddad natur, Naturvårdsverket

November

18                        Naturens år samverkansmöte 4:2016

December

Medverkande aktörer

 

Albaeco Öppnas i nytt fönsterkommunicerar resultat från den senaste tvärvetenskapliga forskningen om samspelet mellan ekologi, ekonomi och samhälle. Kontakt:Louise Hård af Segerstad,  08-674 75 12

ArtDatabanken Öppnas i nytt fönster samlar in, lagrar och sprider kunskap om arter och naturtyper. Sveriges rödlista, Nationalnyckeln och artportalen.se tas fram av ArtDatabanken. Kontakt Johan Samuelsson,  018-67 34 09

ArtDatabanken - Nationalnyckeln Öppnas i nytt fönster är en del av Svenska artprojektet: inventering, taxonomisk forskning och kunskapsspridning om dåligt kända arter i Sveriges fauna och flora. Kontakt: Anette Håkans

Centrum för biologisk mångfald, CBM Öppnas i nytt fönster, samordnar och stimulerar forskning om den vilda och odlade biologiska mångfalden. Vi arbetarmed utbildning och information om biologisk mångfald och hållbart nyttjande. Kontakt: Annika Borg,  018-671393 

Centrum för naturvägledning, CNV Öppnas i nytt fönster, är en kompetensresurs, ett utvecklingsnav och mötesplats för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Kontakt: Lena Malmström, 018-672504. 

Friluftsfrämjandet Öppnas i nytt fönster är en ideell organisation med närmare 90 000 medlemmar och 10 000 ledare som erbjuder ett smörgåsbord av olika friluftsaktiviteter. Kontakt: Göran Andersson, 08-447 44 40

Föreningen Skogen Öppnas i nytt fönster verkar sedan 1882 för bättre skötsel av skogarna. Vi är 8 000 entusiastiska skogsbrukare och sprider kunskap genom bland annat exkursioner, tidskrifter, facklitteratur, Skogsnäringsveckan och på webben. Kontaktperson VD Bengt Ek.

Havs- och vattenmyndigheten Öppnas i nytt fönster är en statlig myndighet som jobbar för levande hav, sjöar och vattendrag. Vi har regeringens uppdrag att vara pådrivande, stödjande och samlade för god havs- och vattenmiljö och att verka för en hållbar förvaltning av fisk. Kontakt: Pia Ahnlund.

Håll Sverige Rent Öppnas i nytt fönster är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Kontakt: Anna Grundén, 0720-06 55 08

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Öppnas i nytt fönster är en nätverksorganisation för utveckling av jordbruk, trädgårdsbruk, fiske, vattenbruk, livsmedel, skog, skogsprodukter, rennäring, bioenergi, miljö och skogs- och lantbrukshistoria med mera. Kontakt: Eva Ronquist

Kungliga Vetenskapsakademien, KVA Öppnas i nytt fönster, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Kontakt: Per Hedenqvist 

LRF Skogsägarna Öppnas i nytt fönster företräder mer än 111 000 av landets enskilda skogsägare och arbetar för att det skapas goda förutsättningar för ett långsiktig, lönsamt och hållbart familjeskogsbruk. Kontakt:  Sven-Olof Jansson

Länsstyrelsen i Jönköpings län Öppnas i nytt fönster bidrar genom samverkan med andra till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för alla att leva, verka och utvecklas i. Kontakt: Jens Mattsson

Miljö- och energidepartementet

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Öppnas i nytt fönster ska stödja skolan, från förskola till vuxenutbildning, med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik är en gemensam satsning av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Kontakt: Britt-Marie Lidesten, 018-471 50 66

Naturhistoriska riksmuseet är en mötesplats för dig som är nyfiken på och intresserad av naturvetenskap och vill lära mer om till exempel vår natur, vårt klimat och astronomi. Kontakt: Claes Enger, 08-519 540 00

Naturskoleföreningen Öppnas i nytt fönster är en ideell, politiskt obunden organisation för naturskolor och utomhuspedagoger. Naturskolan är ett arbetssätt snarare än en fysisk skola, där grundtanken är ”att lära in ute” i alla skolämnen. Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och förstå miljöfrågor. Kontakt: Mats Wejdmark, 08-520 735 65

Naturskyddsföreningen är en politiskt obunden ideell miljöorganisation med kraft att förändra Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Kontakt: Isak Isaksson, 08-702 65 00

Naturum Tåkern – Sveriges ”vassaste” naturum – är ett modernt besökscentrum i Glänås vid fågelsjön Tåkerns södra strand. Naturum är tillgängligt för alla! Kontakt: Malin Granlund-Feldt

Naturvårdsverket Öppnas i nytt fönster arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Kontaktperson Stina Söderqvist. 

Skansen, FRI; Sv. Djurparksföreningen erbjuder upplevelser och kunskap om Sveriges kultur- och naturhistoria, i relation till vår samtid men även med sikte på framtiden. Vi bidrar till bevarandet av biologisk mångfald, med betoning på djur- och växtarter. Kontakt: Tommy Lambrell, 08-442 80 49

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms skärgård främjar utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation, turism och en levande skärgård. Genom våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer arbetar Skärgårdsstiftelsen för att bevara skärgårdens naturvärden, miljö och landskapsbild. Kontakt: Sandra Löfgren 

Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Vårt främsta mål är att det ska finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd. Kontakt: Andreas Ollinen, 08-410 80 621

Stiftelsen Tyrestaskogen förvaltar Tyresta nationalpark och naturreservat. Vi arbetar med information, skötsel och naturvård i den största och finaste urskogen söder om Dalälven. Här finns gott om vandringsleder och attraktiva rastplatser – bara två mil från Stockholms centrum. Kontakt: Peder Curman

Stockholm Stad Stockholms naturområden och parker är öppna och tillgängliga för alla som vill komma ut i naturen. Tack vare våra grönområden, parker, friluftsliv och vatten kallas vi för den blå och gröna staden.

Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på 19 medlemsorganisationer. Med särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur arbetar vi aktivt med hållbar utveckling. Kontakt: Annika Stigmark

Svenska botaniska föreningen är en rikstäckande ideell förening för alla som är intresserade av vår vilda flora. Svensk Botanisk Tidskrift, temadagar och exkursioner om botanik är viktiga delar av vår verksamhet. Kontakt

Svenska Ekoturismföreningen arbetar för mer och bättre ekoturism, en turism som bevarar och tar ansvar för ömtålig natur och kultur, både i Sverige och utomlands. Kontakt: Per Jiborn

Svenska fenologinätverket är ett nationellt samarbete mellan universitet, myndigheter och frivilliga. Målet är att långsiktigt samla in, tillhandahålla och presentera data om naturens kalender. Kontakt: Kjell Bolmgren

Svenska Jägareförbundet organiserar cirka 180 000 av de 265 000 jägare som årligen löser jaktkort. Sedan 1938 har vi statens uppdrag att sköta delar av den svenska jakt- och viltvården. På så sätt är vi också landets största naturvårdsorganisation. Kontakt: Christina Nilsson-Dag

Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella organisationer med ca 255.000 medlemmar.  I verksamheten finns nära 400 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor. STF driver även opinionsbildning inom natur- och kulturturism i Sverige. Kontaktperson: Maria Lidberg.

Sveriges Hembygdsförbund ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund i arbetet med kulturarvet. Vi är övertygade om att en djupare kunskap om hembygden, den lokala platsen, har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Kontakt: Viktoria Hallberg

Sveriges Kommuner och Landsting,SKL Öppnas i nytt fönster, är en arbetsgivar- och intresseorganisation med uppgift är att stödja och bidra till att utveckla våra medlemmars verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. Kontakt: Andreas Hagnell

Upplandsstiftelsen Öppnas i nytt fönster arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola. Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område. Kontaktperson: Anett Wass.

Utenavet arbetar för att sprida kunskap om utomhuspedagogik och naturvägledning bland beslutsfattare, opinionsbildare i samhället och inom skolvärlden. Naturskoleföreningen, Movium, Skogen i Skolan, Frilufträmjandet, CNV, Nationellt centrum för utomhuspedagogik ingår i nätverket. Kontakt: Eva Sandberg.

Världsnaturfonden, WWF, är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation med syfte att bromsa den globala uppvärmningen, verka för ett hållbart nyttjande av jordens naturresurser, skydda våra hav och våtmarker, stoppa förstörelsen av världens skogar och bevara jordens djur och växtarter. Kontakt: 

Västkuststiftelsens Öppnas i nytt fönster uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Vi vill Värna, Vårda och Visa naturen. Kontaktperson: Ellinor Hederstedt , tel. 0703-366966

 

Naturens års logotyp

 

Här kan du ladda ner logotypen för Naturens år 2016 (innehåller även EPS-fil för tryck.) Se riktlinjer för användning nedan.

Naturens år 2016:Ekosystemtjänster

 Logotypen för Naturens år är framtagen för att kunna användas av nätverkets medlemmar för att visa tillhörigheten till nätverket generellt eller vid ett specifikt projekt. Varje gång den används bidrar det till att temaåret får uppmärksamhet. Den är utformad på ett sammanhållet sätt för att nätverkets medlemmar lätt ska kunna använda den tillsammans med sina egna grafiska profiler.

För att inte begränsa möjligheten till användning finns inga stränga krav på hur den används. Men för att skapa enhetlighet är det viktigt att man inte förändrar logotypens innehåll, form, färg eller proportioner. För övrigt är det upp till respektive användare att använda logotypen på ett ansvarsfullt sätt med tanke på läsbarhet, placering, eventuella bakgrundsfärger och sammanhang.

Minsta rekommenderade bredd är 16 mm eller 45 pixlar.

Mötesanteckningar och andra dokument

 

Naturvårdsverket: Synen på ekosystemtjänster - begreppet och värdering

 

Mötesanteckningar

Nätverksmöte 5 februari 2016, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Nätverksmöte 27 november 2015, Studiefrämjandet, Stockholm.

Hur kan nätverkssamarbetet bli ännu mer värdefullt? Övning

Naturvårdsverkets kommunikationssatsning om ekosystemtjänster. Ulrika Hagbarth, projektledare.

Ekosystemtjänster i Sverige, en lista från Naturvårdsverket Obs! Arbetskopia, ej för spridning.

Beteendeekonomi. Niklas Laninge, Psykologifabriken, föreläser om nudging.

Nätverksmöte 11 september 2015, Sveriges Hembygdsförbund.

Nätverksmöte 29 maj 2015, Centrum för naturvägledning, SLU Ultuna

Presentation Pella Thiel, 29 maj 2015: Hur mycket pengar är jorden värd? Om ekosystemtjänster värden och värderingar. Se presentationen på youtube.

Nätverksmöte 6 februari 2015 Öppnas i nytt fönster, Naturvårdsverket, Valhallavägen

Presentation Louise Hård af Segerstad, Albaeco, 6 feb 2015: Ekosystemtjänster - eller hur gör man en fisk? Öppnas i nytt fönster  Några av bilderna har tagits bort pga upphovsrättsskäl.

 

Äldre dokument

Dokument fram till och med 2014 finner du här.

 

Tidigare teman inom Naturens år

 

 • Ekosystemtjänster 2015-
 • 2014 Uteåret Ung
 • 2013 Uteåret
 • 2012 Hav & Vatten
 • 2011 Internationella skogsåret
 • 2010 Biologisk mångfald
 • 2009 100-årsjubiléet av nationalparker
 •  

                    

   

  -

    

  Naturens år 2016: Ekosystemtjänster

   

  Sidan uppdaterad: 2016-04-20. Sidansvarig: lena.malmstrom@slu.se

  SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
  Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen