Poms internationella arbete

Senast ändrad: 29 september 2023

Arbetet med den odlade mångfalden är i hög grad beroende av omvärlden.

Pom är ytterst ett resultat av FAO:s första s.k. globala handlingsplan för växtgenetiska resurser som antogs redan för 20 år sedan. FAO är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Grunden till handlingsplanen var insikten om att världens länder, för den framtida och hållbara livsmedelsproduktionen, är ömsesidigt beroende av varandra när det gäller genetiska resurser. Ju närmare man kan samarbeta kring de stora utmaningarna som livsmedelsförsörjning och klimatpåverkan innebär, desto större är utsikterna att lyckas. Och om man också kan göra det på ett samordnat sätt, så mycket bättre.

Ett medel att nå dit har alltså varit att utveckla nationella program för den odlade mångfalden. Under åren har världens länder återkommande redovisat hur arbetet går – både brister och framsteg – och med den informationen som grund har handlingsplanerna reviderats. Rätt nyligen (2016) genomfördes en global utvärdering av insatserna med sikte på att godkänna en tredje reviderad plan 2020. FAO:s kommission för genetiska resurser, som är det internationella samfundets policyorgan, möts för förhandlingar vart annat år, nu senast 2017.

Pom verkar också inom andra FAO-processer. Det Internationella växtgenetiska fördraget är ett juridiskt bindande globalt avtal som Sverige sedan 2004 är part till. Fördraget reglerar bland annat i detalj hur tillträde till växtgenetiska resurser ska gå till och vilka åtgärder parterna bör ta till för att bruka mångfalden på ett hållbart sätt. Dessutom tillerkänner Fördraget – för första gången – världens bönder en rad centrala rättigheter. De senare finns också upptaget som ett särskilt mål – nr 16 – i Poms nya strategi för perioden 2016-2020.

Inom Europa har vi samarbetat i snart 40 år

På det regionala planet samarbetar Pom nära det europeiska samarbetsprogrammet European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, ECPGR. Programmet syftar till att säkra det långsiktiga bevarandet av genetiska resurser inom Europa och förenkla användningen av dem för olika syften. Här deltar många av Poms kunniga experter i de olika arbetsgrupper som ECPGR har inrättat. Samarbetsprogrammet löper i femårsfaser och lägger huvudvikten på gemensamma möten och mindre samarbetsprojekt. Ett viktigt mål för det europeiska samarbetet är att göra våra gemensamma genresurser tillgängliga genom den "virtuella" genbanken AEGIS och dataportalen för växtsamlingar, EURISCO. Avslutningsvis samarbetar Pom sedan begynnelsen med de övriga nordiska nationella programmen, i synnerhet med Norge och Finland. Länderna delar historiskt sett mycket av den odlade mångfalden, och det nära samarbetet kring vissa växtgrupper har bland annat varit ovärderligt inför urvalet av växter till den Nationella genbanken i Alnarp.


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64