Hoppa till huvudinnehåll

Resultat

SLU Vattennav producerar bland annat läckagekoefficienter för kväve och fosfor, riskkartor för erosion samt bedömningsgrunder för kväve och fosfor. Mer information om hur du kan få tillgång till våra resultat finns nedan.

Läckage av kväve och fosfor från jordbruksmark

Läckagekoefficienter för olika grödor och jordarter i 22 regioner i Sverige.

Nysådd gröda på åkermark. Foto.

Rätt åtgärd på rätt plats

Kartberättelse för Norrströms avrinningsområde där du kan titta på vattenvägar och beräknad transport av näringsämnen. Här hittar du också beräknad potential för våtmarker att minska övergödningen samt kartor som visar risker för ytavrinning, erosion och översvämning i jordbrukslandskapet.

Norrströms avrinningsområde. Karta.

Referensvärden för fosfor och kväve i sjöar och vattendrag

Verktyg för beräkning av referensvärden för fosfor och kväve i sjöar respektive vattendrag tillgängliggörs av institutionen för vatten och miljö. Dessa verktyg kan användas för statusklassning.

Sjö med björk i förgrunden och  fonden skog och jordbruksmark. Foto.

Kartor över matjordens egenskaper och erosionsrisk

Kartor med matjordens egenskaper (bl.a. textur, mullhalt och fosforhalt) och erosionsrisk tillgängliggörs via Jordbruksverkets webbsida.

Åkerjord. Foto.
Publicerad: 09 mars 2023 - Sidansvarig: elin.widen@slu.se
Loading…