Hoppa till huvudinnehåll

Resultat

SLU Vattennav producerar bland annat läckagekoefficienter för kväve och fosfor, riskkartor för erosion samt bedömningsgrunder för kväve och fosfor. Mer information om hur du kan få tillgång till våra resultat finns nedan.

Läckage av kväve och fosfor från jordbruksmark

Läckagekoefficienter för olika grödor och jordarter i 22 regioner i Sverige.

Nysådd gröda på åkermark. Foto.

Referensvärden för fosfor och kväve i sjöar och vattendrag

Verktyg för beräkning av referensvärden för fosfor och kväve i sjöar respektive vattendrag tillgängliggörs av institutionen för vatten och miljö. Dessa verktyg kan användas för statusklassning.

Sjö med björk i förgrunden och  fonden skog och jordbruksmark. Foto.

Rätt åtgärd på rätt plats

Kartberättelser för Norrströms och Himleåns avrinningsområden där du kan titta på vattenvägar och beräknad transport av näringsämnen. Här hittar du också beräknad potential för våtmarker att minska övergödningen samt kartor som visar risker för ytavrinning, erosion och översvämning i jordbrukslandskapet.

Norrströms avrinningsområde. Karta.

Kartor över matjordens egenskaper och erosionsrisk

Kartor med matjordens egenskaper (bl.a. textur, mullhalt och fosforhalt) och erosionsrisk tillgängliggörs via Jordbruksverkets webbsida.

Åkerjord. Foto.

Jordar känsliga för förluster av löst fosfor

Kartberättelse för hela Sverige där du kan titta på jordar med hög risk att förlora löst fosfor på grund av låg bindningskapacitet i markprofilen.

Karta över södra Sverige. Skärmdump.

Källfördelning av kväve och fosfor

Underlagsdata och resultat från PLC-beräkningarna av källfördelning av kväve och fosfor tillgängliggörs via SMED Vattens webb. Beräkningarna är gjorda av SMED på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

SMEDs logotyp. Illustration.
Publicerad: 29 november 2023 - Sidansvarig: elin.widen@slu.se
Loading…