Databasen för provfiske i vattendrag - SERS

Senast ändrad: 15 maj 2024
Två personer går i ett vattendrag. Foto.

Välkommen till databasen för provfiske i vattendrag! Här kan du ladda hem data från mer än 81 000 utförda elfisken fördelade på cirka 22 000 elfiskelokaler. Här finns också information för dig som ska bedriva miljöövervakning med just elfiske som metod. Databasen för provfiske i vattendrag (Svenskt elfiskeregister) är den nationella databasen för elfiskedata och den har varit i bruk sedan 1989. All data är tillgänglig för allmänheten.

Data till forskning, rödlistor och ekologisk status

Databasen för provfiske i vattendrag heter officiellt Svenskt elfiskeregister (SERS). 

Data används i nationella utvärderingar, till exempel vid bedömning av ekologisk status i våra vattendrag, men också vid uppföljning av fiskevårdsåtgärder (till exempel kalkning, uppförande av fiskvägar, biotoprestaurering). Data från databasen används också i forskningsprojekt och i nationella sammanställningar, till exempel ArtDatabankens rödlista.

Hämta data, ladda hem protokoll och se vad du behöver vid elfisket

I flikarna nedan hittar du allt du behöver veta när du ska ut i fält. Vi har också utbildningarna för dig som är ny som elfiskare. Och i publikationslistan nedan hittar du några av de många rapporter utgivna av institutionen för akvatiska resurser där data kommer från databasen för provfiske i vattendrag. 

Så här citerar du databasen

Svenskt elfiskeregister – SERS. yyyy. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/elfiskeregistret [yyyy-mm-dd]

Hämta data från databasen för provfiske i vattendrag (Sers)

Källhänvisning för databasen för provfiske i vattendrag

Källhänvisning för data från databasen för provfiske i vattendrag

  • Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna vattenrelaterad miljöövervakning i Sverige. När du publicerar miljöövervakningsdata från databasen för provfiske i vattendrag ska du ange att de tagits fram inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning.

  • Data från databasen för provfiske i vattendrag skall refereras enligt följande: 
    Svenskt elfiskeregister – SERS. yyyy. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/elfiskeregistret [yyyy-mm-dd]

Elfiskeprotokoll

Elfiskeprotokoll med instruktioner

Lista över elfiskelokaler i Svenskt elfiskeregister med koordinater i RT90, SWEREF99 och WGS84 (excelfil)

Förtrycksprotokoll för respektive län

Här nedan kan du ladda ned digitala förtrycksprotokoll för samtliga län. Observera att förtrycksprotokollen innehåller aktuella lokaluppgifter för respektive elfiskelokal och används vid elfisken på lokaler som tidigare elfiskats. Om elfisken utförs på lokaler som ej tidigare elfiskats används istället det elfiskeprotokoll som finns för nedladdning ovan.

Instruktioner för hur förtrycksprotokollet fylls i finns på elfiskeregistrets hemsida under fliken Instruktioner för utförande av elfiske samt i den komprimerade mappen med respektive förtrycksprotokoll.

01 Stockholms län
03 Uppsala län
04 Södermanlands län
05 Östergötlands län
06 Jönköpings län
07 Kronobergs län
08 Kalmar län
09 Gotlands län
10 Blekinge län
12 Skåne län
13 Hallands län
14 Västra Götalands län
17 Värmlands län
18 Örebro län
19 Västmanlands län
20 Dalarnas län
21 Gävleborgs län
22 Västernorrlands län
23 Jämtlands län
24 Västerbottens län
25 Norrbottens län

Datavärdskap på SLU

Institutionen för akvatiska resurser är datavärd för fisk på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Vi levererar kvalitetssäkrad data från provfisken inom nationella och regionala miljöövervaknings- och kalkningsprogram. Med vår insats får omvärlden snabbare tillgång till de senaste resultaten. Information om datavärdskapet finns också på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Publikationer om elfiske

Publikationer om elfiske utgivna av institutionen för akvatiska resurser

Publikationer om elfiske 


Kontaktinformation

Erik Myrstener, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
SERS@slu.se, 010-478 42 25