Miljöövervakningsdata - Fisk

Senast ändrad: 16 januari 2024

Institutionen för akvatiska resurser är på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten datavärd för data som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning. En datavärds uppdrag är att leveranskontrollera, lagra och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.

Data får användas fritt

Naturvårdsverket / Havs- och vattenmyndigheten finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa får fritt användas. Mer information om den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss eller någon annan av miljöövervakningens datavärdar får gärna ange, dels vem som samlat in dessa data, dels att de tagits fram inom ramen för Samordnad Svensk Miljöövervakning. Finansiär och huvudman för miljöövervakningen är Naturvårdsverket respektive Havs- och vattenmyndigheten. Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som detta datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data.

Programområde: Sötvatten

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta Dataserie Kontakt
Trendstationer Sjöar Provfiske i sjöar 1970-2023 Karta Data Anders Kinnerbäck
Trendstationer Vattendrag Elfiske 1986-2023 Karta Data Erik Myrstener
Integrerad kalk-effektuppföljning Provfiske i sjöar 1967-2023 Karta Data Anders Kinnerbäck
Integrerad kalk-effektuppföljning Elfiske 1974-2023 Karta Data Erik Myrstener
  Kräftprovfiske i sjöar 1992-2023 Karta Data Patrik Bohman
  Kräftförekomst i sjöar och vattendrag 1891-2023 Karta Data Patrik Bohman
  Kräftpestförklarade vatten 1907-2022 Karta Data Patrik Bohman

 

Programområde: Kust och hav

Delprogram Undersökning Tidsperiod  Karta Dataserie Kontakt
Integrerad kust-fiskövervakning Kustfisk bestånd 1987-2023 Karta Data Ronny Fredriksson
Integrerad kust-fiskövervakning Tånglake - reproduktion 1994-2023 Karta Kontakta
datavärden
Ronny Fredriksson
Integrerad kust-fiskövervakning Kustfisk hälsa 1987-2021 Karta Data Ronny Fredriksson
Kust, referensområden Samordnad nationell och
regional fiskövervakning
1989-2023 Karta Data Ronny Fredriksson

 

Dataformat, kvalitet och metoder

Dataleveransmall Fältprotokoll Kvalitetsmärkning av data
Sjöprovfiske, se fältprotokoll Sjöprovfiske lagras
Elfiske, se fältprotokoll Elfiske saknas
  Kustfiske saknas
Kräftprovfiske, se fältprotokoll Kräftprovfiske lagras
Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning Beskrivning av delprogram Undersökningstyper som dataleverantörerna
använt samt andra förekommande metoder
eller manualer
Kvalitetssystemet Trendstationer sjöar Undersökningstyp, Provfiske i sjöar
Metodik Sjöprovfiske
  Trendstationer vattendrag Undersökningstyp, Fisk i rinnande vatten - vadningselfiske
Metodik Elfiske
  Integrerad kustfiskövervakning:
Kustfisk hälsa
Undersökningstyp: Hälsotillstånd hos kustfisk – biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå
  Integrerad kustfiskövervakning:
Kustfiskbestånd

Undersökningstyp: Provfiske i Östersjöns kustområden – Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät
Undersökningstyp: Provfiske med kustöversiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten
Undersökningstyp: Reproduktionskontroll - tånglake


Datastatuslista

Mer data om vatten

Mer vattendata finns även vid institutionen för mark och miljös datavärdskap för jordbruksmark som bland annat innehåller data över vatten­kemi och pesticider (bekämp­nings­medel) från jordbrukspåverkade områden.

Övervakningen av vattenkemi, växtplankton, påväxtalger, makrofyter, djurplankton och bottenfauna sköts av institutionen för vatten och miljö på SLU.


Kontaktinformation

Anders Kinnerbäck, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
anders.kinnerback@slu.se, 010-478 42 34