Miljöanalys vid skoglig resurshushållning

Senast ändrad: 15 december 2020
Orangea björklöv mot blå bakgrund. Foto.

Fortlöpande miljöanalys (Foma), innebär att SLU fortlöpande ska följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem samt lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurser.

Den fortlöpande miljöanalysen vid institutionen är av betydande omfattning och utgör en väsentlig del av SLU:s verksamhet inom verksamhetsgrenen.

Vår ambition är att aktivt utveckla och kvalitetssäkra den fortlöpande miljöanalysen samt att förstärka analysverksamheten inom detta område. Här finns en mycket stor potential att genom samverkan med övriga verksamhetsgrenar använda insamlade och kvalitetssäkrade data i än större utsträckning för att förstärka synergierna mellan fortlöpande miljöanalys, forskning och utbildning.

Läs mer

SLU har ett för svenska universitet ett unikt uppdrag att vid sidan av forskning och utbildning bedriva fortlöpande miljöanalys (Foma). Uppdraget innebär att SLU fortlöpande ska följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem samt lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Underlag levereras bland annat till Sveriges regering och riksdag, nationella och regionala myndigheter, företag och olika intresseorganisationer.

Institutionen har uppdrag av Naturvårdsverket att samla in underlag för uppföljning av tillstånd och förändringar i terrestra habitat samt för uppföljning av Art- och Habitatdirektivet via programmen Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Terrester Habitatuppföljning (THUF). SLU är statistikansvarig myndighet för statistikområdet ”Skogarnas tillstånd och förändring” via Riksskogstaxeringen (RT). Utöver detta finns ett antal mindre Foma-projekt vid institutionen.

Idag bedrivs en omfattade Foma-verksamhet på instituitonen, motsvarande cirka två tredjedelar av den totala omsättning. En av institutionens styrkor är kombinationen mellan forskning och Foma, vilket leder till viktiga synergieffekter. Exempelvis kan metoder och modeller som utvecklas i forskningen användas i Foma-verksamheten. Samtidigt utgör data som samlas in i Foma-programmen en unik och värdefull källa för olika forskningsprojekt. Även kopplingen till grundutbildningen är viktig, inte minst för att sprida kunskap om Foma och de underlag för hållbart nyttjande av landets naturresurser som tillhandahålls.

 

Foma-verksamhet 

Riksskogstaxeringen, RT - inventering, analys och redovisning av officiell statistik om de svenska skogarnas tillstånd och förändring.

Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, NILS - ett nationellt miljöövervakningsparaply som samlar ett flertal inventeringar med syfte att beskriva hur landskapet i Sverige och dess naturtyper ser ut och förändras över tid. 

Terrester habitatuppföljning, THUF - ett program för övervakning av de naturtyper som ska bevaras enligt EU:s art- och habitatdirektiv. 

Fjärils- och humleinventering, FHIN - samlar in data och analysera tillstånd och förändringar i Sveriges ängs- och betesmarker.

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se