Om SHa

Senast ändrad: 11 juni 2023

Inom skogs- och miljösektorerna fanns ett behov av en ny generation beslutsstöd som kunde hantera nya och fler problemställningar och målsättningar inom skoglig analys och planering.

Från detta behov uppstod 2002 forskningsprogrammet Heureka vid SLU med Skogforsk som partner. Under programmets första fas mellan 2002-2005 finansierades det i huvudsak av Mistra, SLU och Skogforsk. Under andra fasen mellan 2005-2009 gick även Skogsindustrierna och Kempestiftelserna in som finansiärer. Engagemanget från SLU var stort med en rad olika institutioner och ett 20-tal forskare från olika ämnesområden samt programmerare, systemutvecklare, kommunikatörer och administratörer inblandade.

2011 bildades SHa med många kända ansikten från tiden som forskningsprogram. SHa tog över hanteringen och utvecklingen av Heureka-systemet samt samlade viktig kompetens inom konsekvensanalyser under samma tak.

Vad vi gör

Hållbarhetsanalyser ser närmare på skogsekosystemets möjligheter att tillhandhålla ekosystemtjänster över tid. Vi tillhör institutionen för skoglig resurshushållning där verksamhet bedrivs med nära anknytning till forskning inom skoglig planering, inventering och fjärranalys samt fortlöpande miljöanalys som Riksskogstaxeringen.

Vi gör analyser av ekosystemtjänster på bestånds- eller landskapsnivå inom ramen för forskningsprojekt eller på uppdrag med tydligt forskningsinslag. Dessa analyser kan t.ex. användas som beslutsunderlag för företag eller andra aktörer.

Oftast är ekosystemtjänster direkt kopplade till utvecklingen av träd och bestånd t.ex. virke, skogsbränsle, död ved och kolmängder centrala i vårt arbete. Vattenkvalitet, markfaktorer, skogar för rekreation och habitat för olika arter är andra exempel på ekosystemtjänster. Analyser som berör de senare genomförs oftast i samarbete med andra kompetens- och ämnesområden.

Kompetens och system

Heureka-systemet är speciellt utvecklat för att kunna planera och analysera ett skogsbruk med flera olika mål (som produktion, rekreation och biodiversitet m.m.). Systemet är en central teknisk plattform för vår verksamhet. Vi har också hand om systemets vidareutveckling och förvaltning där vi bland annat hjälper forskningsprojekt som vill ha ytterligare funktionalitet i systemet för att lösa nya frågeställningar. Med vår kompetens, personal och analysverktyg erbjuder vi en infrastruktur för skogliga hållbarhetsanalyser som kan användas i forskning, undervisning, fortlöpande miljöanalys och uppdragsverksamhet.

"Genom programmet får policyutvecklare, beslutsfattare och planerare inom en rad samhällssektorer som skog, miljö och energi beslutsunderlag i frågor som rör skogens utveckling och dess produktion av varor och ekossystemtjänster."

Från programmets vision och organisationsdokument