Aktuella provtagningsmetoder för sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 18 september 2018
Ackrediteringsmärke 150px.png

Provtagningarna är ackrediterade av Swedac (ackr.nr. 1208) enligt ISO/IEC 17025 om inget annat anges. För mer information, klicka på länkarna i tabellen.


» Kemiska analysmetoder
» Biologiska analysmetoder
» Allmän information för provtagare om vatten- och biotaprovtagning
» Havs- och vattenmyndighetens undersökningstyper (miljöövervakningsmetoder) inom programområdet sötvatten
» Provtagningsfilmer framtagna av Vattenmyndigheten för Norra Östersjön. Översiktliga filmer finns för vattenkemi, växtplankton och makrofyter i sjöar, bottenfauna och bentiska kiselalger i vattendrag, samt fiskprovtagningar i sjöar och vattendrag (OBS! Den inledande provtagningsmetoden för bottenfauna är inte användbar för statusklassningar)

Provtagningstyp    Metod
Vatten, allmänkemi Sjöar och vattendrag

SS-EN ISO 5667-1:2007, utg 1
Se även: Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning - Sötvatten - Kemi i sjöar (utg. 2010-02-17) och - Kemi i vattendrag (utg. 2010-02-17)

Vatten, spårmetaller Sjöar och vattendrag SS 02 81 94, utg 1
Se även: Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning - Sötvatten - Kemi i sjöar (utg. 2010-02-17) och - Kemi i vattendrag (utg. 2010-02-17)
Siktdjup Sjöar SS-EN ISO 7027, del 5.2, utg 1
Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning - Sötvatten -Siktdjup (utg. 2001-02-20)
Sediment Sjöar BIN SR 01
Se även: Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning -Sötvatten - Metaller i sediment (utg. 2016-06-28)
Bottenfauna, Ekmanhämtare Sjöar SS 02 81 90, utg 1
Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning - Sötvatten - Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral (utg. 2010-03-01)
Bottenfauna, Sparkprovtagning (kvalitativ) Strandkant och Vattendrag SS-EN ISO 10870:2012
Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning - Sötvatten - Bottenfauna i sjöars litoral och i vattendrag - tidsserier (utg. 2010-03-01)
Bottenfauna, M42 (kvalitativ) Strandkant och Vattendrag

Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – M42-inventering med oberoende urval (utg. 2008-06-03)

Bottenfauna, M42 (kvantitativ) Strandkant och Vattendrag

Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – M42-inventering med riktat urval (mikrobiotoper) (utg. 2008-06-12)

Bottenfauna, Surber (kvalitativ och kvantitativ) Strandkant och Vattendrag SS-EN ISO 10870:2012
Växtplankton Sjöar SS-EN 15204:2006 
Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning - Sötvatten - Växtplankton i sjöar (utg. 2010-02-18)
Djurplankton Sjöar SS-EN 15110:2006 
Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning - Sötvatten - Djurplankton i sjöar (utg. 2003-05-27)
Bentiska kiselalger/påväxtalger Sjöar och Vattendrag SS-EN 13946:2014
Handboken för miljöövervakning - Påväxt i rinnande vatten - Kiselalgsanalys (utg. 2016-01-20)
Makrofytera Sjöar SS-EN 15460:2007
HaV:s handledning för miljöövervakning - Sötvatten - Makrofyter i sjöar (utg. 2015-06-26)
Fiskb -elfiske Vattendrag SS-EN 14011:2003
HaV: handledning för miljöövervakning - Elfiske i rinnande vatten (2015-03-16)
Fiska -nätprovfiske Sjöar SS-EN 14757:2015
HaV: handledning för miljöövervakning - Sötvatten - Provfiske i sjöar (2013-04-11)

a) Vi är ej ackrediterade för metoden
b) Vi är ej ackrediterade för metoden, men har certifierad personal

För mer information om provfisken i sjöar och vattendrag (nät- resp elprovfisken) hänvisas till Institutionen för akvatiska resurser 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se