Provtagningsmetoder för sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 05 april 2024

De metoder för provtagningar som presenteras här är de som används just nu. Om inget annat anges är metoderna ackrediterade av Swedac (ackr.nr. 1208) enligt ISO/IEC 17025. Observera att det som tidigare kallades "undersökningstyp", numer heter "övervakningsmanual".

Ackrediterade metoder

Vattenkemi i sjöar

Siktdjup i sjöar

  • ISO 5667-4:2016. Water quality – Sampling – Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and man-made.

Vattenkemi i vattendrag

Växtplankton

Djurplankton

Påväxtalger, kiselalger

Bottenfauna

Sediment

Ej ackrediterade metoder

Makrofyter

Fisk – elfiske i vattendrag

Fisk – nätprovfiske i sjöar

För mer information om provfisken i sjöar och vattendrag (nät- resp elprovfisken) hänvisar vi till institutionen för akvatiska resurser, SLU.

Bekämpningsmedel i miljön

Provtagning och analyser av bekämpningsmedel i miljön hanteras av SLU Centrum för bekämpningsmedel i miljön, CKB.