Hoppa till huvudinnehåll

Integrerad miljöövervakning (IM)

Genom Integrerad miljöövervakning i naturekosystem (IM) skapar vi tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och klimatgradienter över landet. Även storskalig påverkan på ekosystemen studeras. IM-programmet finansieras av Naturvårdsverket. Övervakningen vid Aneboda (främst metaller) finansieras delvis av SITES. I undersökningarna deltar även Sveriges geologiska undersökning (SGU) och IVL Svenska miljöinstitutet AB.

Sverigekarta med de fyra IM-områdena utmärkta. Illustration.

IM:s övervakningsområden

Naturvårdsverket utvalde under 1980-talet ett tjugotal områden, från Abisko i Norrbotten till Dalby Söderskog i Skåne, som skulle representera olika naturtyper över hela landet från ädellövskog till öppen myr, sjö och fjällhed (tabellen). Mest luftföroreningar, huvudsakligen med svavel och kväve, faller ned i sydväst och minst i nordväst, varför de flesta områdena låg i landets södra och västra del. Under tiden 1982 till cirka 1994 bedrevs övervakning i dessa områden. Ett femtontal av dem var fullständiga IM-områden, i de övriga bedrevs huvudsakligen mark- och vegetationsövervakning. De var alla undantagna från aktiv markanvändning, utom renbete, detta för att effekterna av luftföroreningar skulle kunna skiljas ut från naturlig variation med så lite störningar som möjligt.

Det visade sig efter hand svårt att i så komplexa miljöer och delvis stora områden upprätta ämnesbudgetar och urskilja effekterna av luftföroreningar, varför naturtyperna begränsades till att omfatta små, enhetliga avrinningsområden utan sjöar med i huvudsak barrskog och med så lite myr som möjligt. Samtidigt begränsades av ekonomiska skäl antalet områden till fyra, belägna i olika delar av landets luftföroreningsgradient. De gamla 20-talet områden övergavs, men provytemarkeringar med mera lämnades kvar. Därigenom kan observationerna återupptas i framtiden om så önskas.

Sedan 2013 ingår Aneboda IM i Vetenskaps­rådets infrastruktur­satsning SITES (SITES-Asa).

Överfallsvärn. Foto.

Delprogram inom IM

IM är inriktat på att upptäcka och övervaka orsak och verkan både på ekosystemsnivå och inom ekosystemets delar. Därför följs både fysikaliska och kemiska processer och deras inverkan på det biologiska systemet så integrerat som möjligt. I praktiken betyder det att provtagning och observationer samordnas i tid och rum. Den rumsliga samordningen tillgodoses genom att placera så mycket som möjligt av provtagning och observationer i en representativ skogstyp centralt i området, om möjligt i anslutning till avrinningsstationen. Läget hos provtagningsstationer och provytor m.m. framgår av områdeskartorna.

Integrerad miljöövervakning (IM), delprogram (pdf)

Strategi

IM: strategi för att fylla sin uppgift är att

  • övervaka trender i både biogeokemiska förlopp och biologisk respons i små (10-1000 ha) områden som i de flesta fallen är tydligt avgränsade avrinningsområden.
  • söka skilja signalen som luftföroreningar orsakar från bruset hos den naturliga variationen, inklusive successioner, genom att övervaka naturliga eller nästan naturliga ekosystem.
  • utveckla och tillämpa verktyg, t.ex. modeller, för kartläggning och prediktion av långtidseffekter.

Aneboda: Temperaturer och grundvattennivå senaste veckan

Den senaste veckans lufttemperatur 1,5 m över markytan (°C, blå linje), marktemperatur på 10 cm djup (°C, orange linje) och grundvattennivå relativt markytan (meter, grön linje). Klicka i den här rutan för att komma till en lite större figur (datorskärm) samt fler aktuella mätningar.

Aneboda: Grundvattennivå och vattenföring senaste året

Senaste årets grundvattennivå relativt markytan (meter, blå linje) och vattenföring (l/s, orange linje). Klicka i den här rutan för att komma till en lite större figur (datorskärm) samt fler aktuella mätningar.

Publicerad: 11 april 2024 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Kontaktpersoner för IM inom SLU (fullständig kontaktlista under Kontakter)

Samordning, meteorologi, avrinning, vattenkemi
Pernilla Rönnback, SLU, Institutionen för vatten och miljö
Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel. 018-67 31 32
E-mail: Pernilla.Ronnback@slu.se 

Vegetation
Ulf Grandin, SLU, Institutionen för vatten och miljö
Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel. 018-67 31 04
E-mail: Ulf.Grandin@slu.se

Mark, förnafall
Magnus Simonsson, SLU, institutionen för mark och miljö
Box 7014, 750 07 UPPSALA
Tel. 018-67 12 72
E-mail: magnus.simonsson@slu.se

Loading…