Aneboda

Senast ändrad: 04 december 2019

IM-området Aneboda är beläget fågelvägen 28 km nordväst om Växjö, cirka 10 vägkm söder om Lammhult. IM-området ligger inom en km sydväst om Aneboda kyrka. Området omges av skogsmark och myrar. Det ingår i ett naturskyddsområde, som är ett NATURA2000-område. Hydrologisk forskning genomfördes i avrinningsområdet under 1980-talet under ledning av IVL Svenska miljöinstitutet AB. Vegetationstillstånd och markinventering har genomförts sedan 1982. Den nuvarande intensiva monitoringen av ekosystemet startade 1995. Sedan 2013 ingår Aneboda IM i Vetenskaps­rådets infrastruktur­satsning SITES (SITES-Asa/Aneboda).

The IM site Aneboda is situated 28 km northwest of Växjö, roughly 10  kilometres south of Lammhult. The IM site is about one kilometre southwest of Aneboda church. The site and the nearby forest and bog are a nature reserve. The catchment was subject to hydrological research in the 1980´s conducted from the nearby IVL station. Vegetation and soil investigations within the PMK programme began in 1982, whereas the intensive studies of the whole ecosystem started in 1995. Since 2013 is Aneboda IM included in the field research structure SITES (SITES-Asa/Aneboda) funded by the Swedish Research Council .

Karta baserat på höjdmätningar. Illustration.
Översiktskarta över övervakningsområdet i Aneboda med provlokalernas ungefärliga positioner. Röd linje = avrinningsområdets vattendelare, blå linje = vattendrag, ljusblå kvadrater med svart punkt = mätstation för atmosfärisk deposition och meteorologi, orange linje med fyllda cirklar = förnafall, lila linje med trianglar = krondroppsmätningar, mörkgrön yta = markprovsyta, brun yta = inventeringsyta för vegetation, blå linje med kvadrater = grundvattenstationer, rosa linje med kors = markvattenstationer, gröna fyllda cirklar = cirkelprovytor för trädtillväxt, barrkemi, alg- och lavbeväxtning på barr, gul pil = vattenföringsstation och vattenkemi i områdets utlopp. Höjdkonturerna visar 2m isolinjer (kartmaterial från Ola Langvall och Ivan Clegg, SLU)
Jordartskarta. Illustration.

Fakta:

 • Internationell kod /International code/: SE14
 • Latitud/longitud: N57°07´, E14°33´
 • Rikets nät /Swedish Grid/: 633235/142395
 • Län /County/: Kronobergs län (G)
 • Kommun /Community/: Växjö
 • Markägare /Land owner/: Staten genom Naturvårdsfonden /State/
 • Avrinningsområdets areal /Size of catchment/: 18,9 ha
 • Medelnederbörd, långtids- (okorrigerad) /Long-term average precipitation (not corrected)/: c:a 710 mm
 • Medeltemperatur, långtids- /Long-term average temperature/: c:a +5,8 °C
 • Snötäckets varaktighet /Snow cover/: c:a 110 dagar /days/
 • Växtperiodens längd (medeltemp. > +5°C) /Length of vegetation period (mean temp. > +5°C)/: c:a 195 dagar /days/
 • Naturgeografisk zon /Biome/: Boreonemoral /Boreo-nemoral/
 • Dominerande vegetation /Dominant vegetation type/: Granskog av blåbärsristyp /Norway spruce - Vaccinium myrtillus fores/
 • Dominerande jordmån /Dominant soil type/: podsol
 • Berggrund /Bedrock/: granit /granite/
 • Luftföroreningsnedfall /Air pollutant deposition/: måttligt, N c:a 19 kg, S c:a 20 kg/ha/år /moderate, N c:a 19 kg, S c:a 20 kg/ha/year/
 • Markanvändningshistorik: Skog i flera hundra år med kreatursbete fram till 1930-talet. Förmodligen har området kalavverkats ca 1860 och därefter successivt självföryngrats. Skogen har utsatts för lätt gallring under perioden 1940 till 1955. Stormen Gudrun fällde ca 20% av granskogen i januari 2005 och granbarkborreangrepp har drabbat ca 30% av kvarvarande granskog 2008.
 • /Woodland for centuries and subject to grazing by cattle till the 1930´s. Probably clear-felled in the 1860´s and subsequently established spontaneously. Forest slightly thinned in the 1940´s and 1955./

Kontaktinformation