Kindla

Senast ändrad: 29 juni 2016

Undersökningsområdet Kindla är beläget fågelvägen drygt 2,5 mil nordväst om Lindesberg, cirka 15 km nordväst om Storå/Guldsmedshyttan och 7 km från den lilla byn Nyberget. Området ligger i östra kanten av det 933 ha stora naturreservatet Kindla, som bildades 1999.

Kindla is situated about 25 km straight to the northwest of Lindesberg, roughly 15 kilometres northwest of Storå/Guldsmedshyttan near the little village of Nyberget. The site is situated on the eastern edge of the large (933 ha) nature reserve Kindla, established in 1999.

Karta baserat på höjdmätningar. Illustration.
Översiktskarta över övervakningsområdet i Kindla med provlokalernas ungefärliga positioner. Röd linje = avrinningsområdets vattendelare, blå linje = vattendrag, ljusblå kvadrater med svart punkt = mätstation för atmosfärisk deposition och meteorologi, orange linje med fyllda cirklar = förnafall, lila linje med trianglar = krondroppsmätningar, mörkgrön yta = markprovsyta, brun yta = inventeringsyta för vegetation, blå linje med kvadrater = grundvattenstationer, rosa linje med kors = markvattenstationer, gröna fyllda cirklar = cirkelprovytor för trädtillväxt, barrkemi, alg- och lavbeväxtning på barr, gul pil = vattenföringsstation och vattenkemi i områdets utlopp. Höjdkonturerna visar 5m isolinjer (kartmaterial från Ola Langvall och Ivan Clegg, SLU)
Berggrundskarta. Illustration.
Jordartskarta. Illustration.

Fakta:

 • Internationell kod /International code/: SE15
 • Latitud/longitud: N59°45´, E14°54´
 • Rikets nät /Swedish Grid/: 662650/144950
 • Län /County/: Örebro län (T)
 • Kommun /Community/: Lindesberg
 • Markägare /Land owner/: Staten genom Naturvårdsfonden /State/
 • Avrinningsområdets areal /Size of catchment/: 20,4 ha
 • Medelnederbörd, långtids- (okorrigerad) /Long-term average precipitation (not corrected)/: c:a 850 mm
 • Medeltemperatur, långtids- /Long-term average temperature/: c:a +4 °C
 • Snötäckets varaktighet /Snow cover/: c:a 130 dagar /days/
 • Växtperiodens längd (medeltemp. > +5°C) /Length of vegetation period (mean temp. > +5°C)/: c:a 180 dagar /days/
 • Naturgeografisk zon /Biome/: Sydligt boreal /southern boreal/
 • Dominerande vegetation /Dominant vegetation type/: blåbärsgranskog /Norway spruce - Vaccinium myrtillus fores/
 • Dominerande jordmån /Dominant soil type/: podsol
 • Berggrund /Bedrock/: grovkorning granit /coarse-grain granite/
 • Luftföroreningsnedfall /Air pollutant deposition/: måttligt, N c:a 8 kg, S c:a 10 kg/ha/år /moderate, N c:a 8 kg, S c:a 10 kg/ha/year/
 • Markanvändningshistorik: Sedan 1500-talet har skogen avverkats i omgångar för träkolsframställning att användas i den närbelägna hyttan vid Nyberget. I området har påträffats åtta kolbottnar, flera med kojrester! Nuvarande bestånd är cirka 95 år, troligen sått efter senaste kalavverkningen i början av 1900-talet. I övre delen av området finns bland annat enstaka lärkträd.
 • /Land-use history: Trees have been felled for charcoal to be used in the neighbouring furnace since the 16th century. At the IM site eight "charcoal bottoms" have been traced, several of them with remnants of cabins. The present stands are about 95 years old, probably sown since the latest clear-felling in the early 1900th century. In the upper part there are a few larch trees./

Kontaktinformation