Östersjö- och havsexperter vid SLU

Senast ändrad: 19 april 2024

Här har vi samlat forskare och experter för frågor kopplade till Östersjö- och havsfrågor att kontakta. Listan är sorterad efter ämnesområde med en kort beskrivning av respektive persons expertis.

En första ingång till Östersjö- och havsfrågor kan du få genom att mejla water@slu.se. Du kan också ta kontakt med Elin Dahlgren, som koordinerar SLU:s medverkan i Baltic Sea Science Center, Skansen (kontaktuppgifter längst ned).

Ämnesområden:

Övergödning och näringsbelastning till Östersjön

Helena Aronsson (samverkanslektor vid institutionen för mark och miljö):
näringsläckage i växt- och djurhållning, åtgärder för att minska
näringsläckage inom jordbruket. helena.aronsson@slu.se, +4618672466.

Jens Fölster (forskningsledare vid institutionen för vatten och miljö):
övergödningstillstånd, trender i sjöar och vattendrag. jens.folster@slu.se,
+4618673126.

Anna Hessle (forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa):
frågor om hållbar djurhållning och dess miljöpåverkan. anna.hessle@slu.se, +4651167143.

Katarina Kyllmar (forskningsledare vid institutionen för mark och miljö och koordinator för miljöanalysprogram Jordbrukslandskapet):
åtgärder mot övergödning i jordbrukslandskapet. katarina.kyllmar@slu.se,
+4618672597.

Lars Sonesten (prefekt och forskare vid institutionen för vatten och miljö):
belastning av övergödande ämnen från land till hav, miljögifter, marint
skräp/plast, undervattensbuller, dumpning och muddring, samt fördelning av belastning från olika källor. Lars är även ordförande för gruppen HELCOM Pressure. lars.sonesten@slu.se, +4618673007.

Miljögifter, hormonstörande ämnen och algtoxiner

Tomas Brodin (professor i akvatisk ekologi vid institutionen för vilt, fisk
och miljö): läkemedelsrester i miljön och dess påverkan på akvatiska
organismer. tomas.brodin@slu.se, +46907868161.

Gunnar Carlsson (forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap): miljögifters påverkan på akvatiska djur som groddjur, snäckor, fisk. gunnar.carlsson@slu.se, +46704032926.

Elin Dahlgren (koordinator för SLU:s medverkan i BSSC och miljöanalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser): algtoxiner. elin.dahlgren@slu.se, +46104784279.

Anders Glynn (professor i toxikologi vid institutionen för biomedicin och
veterinär folkhälsovetenskap): befolkningens exponering för miljögifter och effekter på hälsan (PFAS, Dioxin, m.fl.). anders.glynn@slu.se, +4618672091.

Mikaela Gönczi (föreståndare SLU Centrum för kemiska
bekämpningsmedel i miljön (CKB)): kemiska bekämpningsmedel i miljön.
mikaela.gonczi@slu.se, +461867 31 05.

Johan Lundqvist (forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap): miljögifter i vatten och dricksvatten, och dess effekter på djur och människor. johan.lundqvist@slu.se, +4618671681.

Malin Olofsson (forskare vid institutionen för vatten och miljö): kartläggning av algtoxiner, musselodling och algtoxinförekomst. malin.olofsson@slu.se.

Karin Wiberg (professor i organisk miljökemi vid institutionen för vatten
och miljö): miljögifter (PFAS, dioxiner, PCB m.fl.) och deras spridning och
trender i miljön, t.ex. i vatten, fisk, sediment/fiberbankar, samt nya
oupptäckta hot från gifter i miljön. karin.wiberg@slu.se, +46702341570.

Stefan Örn (forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap): effekter på vattenlevande djur av miljögifter, hormonstörande ämnen, läkemedel. stefan.orn@slu.se, +4618671178.

Fiske, fisk och fiskbestånd

Mikaela Bergenius-Nord (forskare vid institutionen för akvatiska resurser):
tillståndet för strömming, skarpsill, torsk och plattfisk, ordförande för ICES-arbetsgruppen WGBFAS som ansvarar för statusbedömningar av
utsjöbestånden av fisk i Östersjön. mikaela.bergenius@slu.se, +46104784115.

Ulf Bergström (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): fisket
längs kusterna, fritidsfiske, tillståndet för rovfisk och deras betydelse i
ekosystemet, storspigg, och åtgärder för att stärka fisken på kusten.
ulf.bergstrom@slu.se, +46104784117.

Michele Casini (professor i marin ekologi och fiskförvaltning vid
institutionen för akvatiska resurser): tillståndet för strömming, skarpsill,
torsk och plattfisk, interaktioner mellan arter i fisksamhället, och påverkan
från klimat och fiske på ekosystem. michele.casini@slu.se, +46761268007.

Elin Dahlgren (koordinator för SLU:s medverkan i BSSC och miljöanalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser): laxhälsa, icke-invasiva övervakningsmetoder för fisk. elin.dahlgren@slu.se, +46104784279.

Albin Gräns forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa): fiskars välfärd och hälsa, fiskhälsa i odlingar. albin.grans@slu.se, +46 73 70 33 500.

Joakim Hjelm (avdelningschef och forskare vid institutionen för akvatiska
resurser): kommersiellt fiske i utsjön, tillståndet för strömming, skarpsill
och torsk, fiskbestånd, SLU:s representant inom Havsmiljöinstitutet, och
kontakt för R/V Svea. joakim.hjelm@slu.se, +46703693004.

Gustav Hellström (universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och
miljö): fiskars beteende och vandringar i sjö o hav. gustav.hellstrom@slu.se, +46703727258.

Jens Olsson (forskare vid institutionen för akvatiska resurser och
koordinator för SLU Vattenforum): tillstånd för fisken längs kusterna i Östersjön. jens.olsson@slu.se, +46104784144.

Johan Östergren (forskare vid institutionen för akvatiska resurser):
vandrande fisk i Östersjön (lax, öring och ål). johan.ostergren@slu.se,
+46104784262.

Haj och havsfågel

Tomas Brodin (professor i akvatisk ekologi vid institutionen för vilt, fisk
och miljö): småfläckig rödhaj, m.fl. hajar. tomas.brodin@slu.se, +46907868161.

Gustav Hellström (universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och
miljö): småfläckig rödhaj, håkärring, m.fl. hajar. gustav.hellstrom@slu.se, +46703727258.

Jonas Hentati Sundberg (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): havsfåglar särskilt sillgrisslor och deras interaktioner med fisk, AI inom biodiversitetsövervakning, loggers och marina drönare. jonas.sundberg@slu.se +46739387969.

Daniel Palm (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): fiskmärkning, småfläckig rödhaj, m.fl. hajar. daniel.palm@slu.se, +46251597385.

Daniel Valentinsson (forskare och senior miljöanalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser): selektivt fiske, haj daniel.valentinsson@slu.se, +46104784049, +46702842191.

Ekonomi och fiskenäring

Staffan Waldo (forskare vid institutionen för ekonomi): fiske i ett samhällsekonomiskt perspektiv. staffan.waldo@slu.se, +46462220792.

Säl, skarv, tumlare och delfiner

Ulf Bergström (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): påverkan
från säl och skarv på fiskbestånden längs kusterna. ulf.bergstrom@slu.se,
+46104784117.

Sara Königsson (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): tumlare och utveckling av sälsäkra redskap, delfiner. sara.konigson@slu.se, +46702215915.

Sven-Gunnar Lunneryd (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): utveckling av sälsäkra redskap, fisket längs kusterna och säljakt. sven-gunnar.lunneryd@slu.se, +46706612596.

Karl Lundström (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): sälar
och skarvars födoval, påverkan från säl och skarv på fiskbestånden längs
kusterna. karl.lundstrom@slu.se, +46738236400.

Biologisk mångfald, främmande och rödlistade arter, marint områdesskydd
ekosystembaserad havsförvaltning, marina ekosystemtjänster
samt generellt miljötillstånd i Östersjön

Lena Bergström (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): ekosystembaserad
havsförvaltning, miljöpåverkan, bl.a. havsbaserad vindkraft, och miljötillståndet i Östersjön.
lena.bergstrom@slu.se, +46104784117.

Ulf Bergström (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): marint områdesskydd, havsplanering. ulf.bergstrom@slu.se,
+46104784117.

Charlotte Berkström (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): effekter av marint områdesskydd, ekologiska länkar i havslandskapet, havsplanering. charlotte.berkstrom@slu.se, +46104784165.

Andreas Bryhn (forskare vid institutionen för akvatiska resurser):
ekosystembaserad havsförvaltning och marina ekosystemtjänster.
andreas.bryhn@slu.se, +46104784152.

Ann-Britt Florin (avdelningschef och forskare vid institutionen för
akvatiska resurser): främmande (framförallt svartmunnad smörbult) och rödlistade arter i Östersjön. Kompensationsodling av lax och öring
(framförallt i Dalälven). ann-britt.florin@slu.se, +46761268062.

Christina Halling (miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken och biträdande koordinator för miljöanalysprogrammet Kust och hav): tillstånd för havets livsmiljöer, biologisk mångfald, sakkunnig alger. christina.halling@slu.se, +4618671210.

Kerstin Mo (organismgruppsansvarig för marina evertebrater vid SLU Artdatabanken): främmande och rödlistade marina evertebrater samt marint faunaväkteri. kerstin.mo@slu.se, +4618672652.

Mattias Sköld (forskare och senior miljöanalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser): marint områdesskydd, ekosystemeffekter av fiske på biologisk mångfald, forskningssamordnare för forskningsfartyget RV Svea. mattias.skold@slu.se, +46104784046, +46705378774.

Akvakultur och "nya" fiskarter som människoföda

Anders Kiessling (professor i akvakultur vid institutionen för husdjurens
utfodring och vård): akvakultur, cirkulär produktion med speciellt fokus på
blå fånggröda som musselodling och vass till kraft- och grovfoder.
anders.kiessling@slu.se, +46703919399.

Örjan Östman (samverkanslektor vid institutionen för akvatiska resurser):
nygamla fiskarter (braxen, id) som människoföda. orjan.ostman@slu.se,
+46104784153.

Klimatförändring

Anna Gårdmark (professor i kvantitativ fisk- & fiskeriekologi vid
institutionen för akvatiska resurser): klimatförändringarnas påverkan på fisk och näringsvävar i Östersjön, samtidiga effekter av miljöförändringar och fiske på fisksamhällen. anna.gardmark@slu.se, +46104784125.

Skogen, skogsbruk och Östersjön

Eliza Maher Hasselquist (forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel): skogshydrologi, restaurering och optimering av skogsdiken, vattenkvalitet. eliza.hasselquist@slu.se, +46703769515.

Lenka Kuglerová (universitetslektor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel): skyddszoner för vatten vid skogsbruk, skogsbrukets påverkan på vattenkvalitet och akvatiskt ekologi. lenka.kuglerova@slu.se, +46907868313.

Hjalmar Laudon (professor och prefekt vid institutionen för skogens
ekologi och skötsel): skogens och skogsbrukets betydelse och påverkan på
Östersjön. hjalmar.laudon@slu.se, +46705606625.

Stefan Löfgren (forskningsledare vid institutionen för vatten och miljö):
hur och varför ämnen (humus, näringsämnen, metaller) transporteras från skogsmark till vatten, och deras påverkan på vattenkvaliteten.
stefan.lofgren@slu.se, +46706955177.

Anneli Ågren (forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel): hur man kan minska belastningen på Östersjön med nya kartor framtagna med AI. anneli.agren@slu.se, +46727144792.

Miljökommunikation, marin naturvägledning och pedagogik

Hanna Bergeå (forskare vid institutionen för stad och land):
miljökommunikation, dialogprocesser om naturresurser.
hanna.bergea@slu.se, +4618672182.

Katrin Jones Hammarlund (SLU Centrum för naturvägledning vid
institutionen för stad och land): kontaktperson för nätverken för limnisk och marin pedagogik. katrin.jones.hammarlund@slu.se, +46738009245.

Sofie Joosse (forskare i miljökommunikation vid institutionen för stad och
land): Miljökommunikation, fiske i staden. sofie.joosse@slu.se,
+4618671965.

Eva Sandberg (föreståndare SLU Centrum för naturvägledning vid
institutionen för stad och land). eva.k.sandberg@slu.se, +46737304057.


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

Mediekontakter
Tel. 018-67 15 00 (kontorstid)
e-post: press@slu.se