Östersjöexperter vid SLU

Senast ändrad: 20 april 2023

Här har vi samlat forskare och experter för frågor kopplade till Östersjön. Listan är sorterad efter ämnesområde med en kort beskrivning av respektive persons expertis.

En första ingång till Östersjöfrågor kan du få genom att mejla water@slu.se. Du kan också ta kontakt med Elin Dahlgren, som koordinerar SLU:s medverkan i Baltic Sea Science Center, Skansen (kontaktuppgifter längst ned).

Ämnesområden:

Övergödning och näringsbelastning till Östersjön

Helena Aronsson (samverkanslektor vid institutionen för mark och miljö):
näringsläckage i växt- och djurhållning, åtgärder för att minska
näringsläckage inom jordbruket. helena.aronsson@slu.se, +4618672466.

Jens Fölster (forskningsledare vid institutionen för vatten och miljö):
övergödningstillstånd, trender i sjöar och vattendrag. jens.folster@slu.se,
+4618673126.

Anna Hessle (forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa):
frågor om hållbar djurhållning och dess miljöpåverkan. anna.hessle@slu.se, +4651167143.

Katarina Kyllmar (forskningsledare vid institutionen för mark och miljö och koordinator för miljöanalysprogram Jordbrukslandskapet):
åtgärder mot övergödning i jordbrukslandskapet. katarina.kyllmar@slu.se,
+4618672597.

Lars Sonesten (prefekt och forskare vid institutionen för vatten och miljö):
belastning av övergödande ämnen från land till hav, miljögifter, marint
skräp/plast, undervattensbuller, dumpning och muddring, samt fördelning av belastning från olika källor. Lars är även ordförande för gruppen HELCOM Pressure. lars.sonesten@slu.se, +4618673007.

Miljögifter och hormonstörande ämnen

Tomas Brodin (professor i akvatisk ekologi vid institutionen för vilt, fisk
och miljö): läkemedelsrester i miljön och dess påverkan på akvatiska
organismer. tomas.brodin@slu.se, +46907868161.

Gunnar Carlsson (forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap): miljögifters påverkan på akvatiska djur som groddjur, snäckor, fisk. gunnar.carlsson@slu.se, +46704032926.

Anders Glynn (professor i toxikologi vid institutionen för biomedicin och
veterinär folkhälsovetenskap): befolkningens exponering för miljögifter och effekter på hälsan (PFAS, Dioxin, m.fl.). anders.glynn@slu.se, +4618672091.

Mikaela Gönczi (föreståndare SLU Centrum för kemiska
bekämpningsmedel i miljön (CKB)): kemiska bekämpningsmedel i miljön.
mikaela.gonczi@slu.se, +461867 31 05.

Johan Lundqvist (forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap): miljögifter i vatten och dricksvatten, och dess effekter på djur och människor. johan.lundqvist@slu.se, +4618671681.

Karin Wiberg (professor i organisk miljökemi vid institutionen för vatten
och miljö): miljögifter (PFAS, dioxiner, PCB m.fl.) och deras spridning och
trender i miljön, t.ex. i vatten, fisk, sediment/fiberbankar, samt nya
oupptäckta hot från gifter i miljön. karin.wiberg@slu.se, +46702341570.

Stefan Örn (forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap): effekter på vattenlevande djur av miljögifter, hormonstörande ämnen, läkemedel. stefan.orn@slu.se, +4618671178.

Fiske, fisk och fiskbestånd

Mikaela Bergenius-Nord (forskare vid institutionen för akvatiska resurser):
tillståndet för strömming, skarpsill, torsk och plattfisk, ordförande för ICES-arbetsgruppen WGBFAS som ansvarar för statusbedömningar av
utsjöbestånden av fisk i Östersjön. mikaela.bergenius@slu.se, +46104784115.

Ulf Bergström (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): fisket
längs kusterna, fritidsfiske, tillståndet för rovfisk och deras betydelse i
ekosystemet, storspigg, och åtgärder för att stärka fisken på kusten.
ulf.bergstrom@slu.se, +46104784117.

Michele Casini (professor i marin ekologi och fiskförvaltning vid
institutionen för akvatiska resurser): tillståndet för strömming, skarpsill,
torsk och plattfisk, interaktioner mellan arter i fisksamhället, och påverkan
från klimat och fiske på ekosystem. michele.casini@slu.se, +46761268007.

Elin Dahlgren (koordinator för SLU:s medverkan i BSSC och miljöanalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser): laxhälsa, algtoxiner, icke-invasiva övervakningsmetoder för fisk. elin.dahlgren@slu.se, +46104784279.

Albin Gräns forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa): fiskars välfärd och hälsa, fiskhälsa i odlingar. albin.grans@slu.se, +46 73 70 33 500.

Joakim Hjelm (avdelningschef och forskare vid institutionen för akvatiska
resurser): kommersiellt fiske i utsjön, tillståndet för strömming, skarpsill
och torsk, fiskbestånd, SLU:s representant inom Havsmiljöinstitutet, och
kontakt för R/V Svea. joakim.hjelm@slu.se, +46703693004.

Gustav Hellström (universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och
miljö): fiskars beteende och vandringar i sjö o hav. gustav.hellstrom@slu.se, +46703727258.

Jens Olsson (forskare vid institutionen för akvatiska resurser och
koordinator för SLU Vattenforum): tillstånd för fisken längs kusterna i Östersjön. jens.olsson@slu.se, +46104784144.

Johan Östergren (forskare vid institutionen för akvatiska resurser):
vandrande fisk i Östersjön (lax, öring och ål). johan.ostergren@slu.se,
+46104784262.

Ekonomi och fiskenäring

Staffan Waldo (forskare vid institutionen för ekonomi): fiske i ett samhällsekonomiskt perspektiv. staffan.waldo@slu.se, +46462220792.

Säl, skarv och tumlare

Ulf Bergström (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): påverkan
från säl och skarv på fiskbestånden längs kusterna. ulf.bergstrom@slu.se,
+46104784117.

Sara Königsson (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): tumlare och utveckling av sälsäkra redskap. sara.konigson@slu.se, +46702215915.

Sven-Gunnar Lunneryd (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): utveckling av sälsäkra redskap, fisket längs kusterna och säljakt. sven-gunnar.lunneryd@slu.se, +46706612596.

Karl Lundström (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): sälar
och skarvars födoval, påverkan från säl och skarv på fiskbestånden längs
kusterna. karl.lundstrom@slu.se, +46738236400.

Biologisk mångfald, främmande och rödlistade arter,
ekosystembaserad havsförvaltning, marina ekosystemtjänster
samt generellt miljötillstånd i Östersjön

Lena Bergström (forskare vid institutionen för akvatiska resurser): ekosystembaserad
havsförvaltning, miljöpåverkan, bl.a. havsbaserad vindkraft, och miljötillståndet i Östersjön.
lena.bergstrom@slu.se, +46104784117.

Andreas Bryhn (forskare vid institutionen för akvatiska resurser):
ekosystembaserad havsförvaltning och marina ekosystemtjänster.
andreas.bryhn@slu.se, +46104784152.

Ann-Britt Florin (avdelningschef och forskare vid institutionen för
akvatiska resurser): främmande (framförallt svartmunnad smörbult) och rödlistade arter i Östersjön. Kompensationsodling av lax och öring
(framförallt i Dalälven). ann-britt.florin@slu.se, +46761268062.

Christina Halling (miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken och biträdande koordinator för miljöanalysprogrammet Kust och hav): tillstånd för havets livsmiljöer, biologisk mångfald. christina.halling@slu.se, +4618671210.

Kerstin Mo (organismgruppsansvarig för marina evertebrater vid SLU Artdatabanken): främmande och rödlistade marina evertebrater samt marint faunaväkteri. kerstin.mo@slu.se, +4618672652.

Akvakultur och "nya" fiskarter som människoföda

Anders Kiessling (professor i akvakultur vid institutionen för husdjurens
utfodring och vård): akvakultur, cirkulär produktion med speciellt fokus på
blå fånggröda som musselodling och vass till kraft- och grovfoder.
anders.kiessling@slu.se, +46703919399.

Örjan Östman (samverkanslektor vid institutionen för akvatiska resurser):
nygamla fiskarter (braxen, id) som människoföda. orjan.ostman@slu.se,
+46104784153.

Klimatförändring

Anna Gårdmark (professor i kvantitativ fisk- & fiskeriekologi vid
institutionen för akvatiska resurser): klimatförändringarnas påverkan på fisk och näringsvävar i Östersjön, samtidiga effekter av miljöförändringar och fiske på fisksamhällen. anna.gardmark@slu.se, +46104784125.

Skogen, skogsbruk och Östersjön

Eliza Maher Hasselquist (forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel): skogshydrologi, restaurering och optimering av skogsdiken, vattenkvalitet. eliza.hasselquist@slu.se, +46703769515.

Lenka Kuglerová (universitetslektor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel): skyddszoner för vatten vid skogsbruk, skogsbrukets påverkan på vattenkvalitet och akvatiskt ekologi. lenka.kuglerova@slu.se, +46907868313.

Hjalmar Laudon (professor och prefekt vid institutionen för skogens
ekologi och skötsel): skogens och skogsbrukets betydelse och påverkan på
Östersjön. hjalmar.laudon@slu.se, +46705606625.

Stefan Löfgren (forskningsledare vid institutionen för vatten och miljö):
hur och varför ämnen (humus, näringsämnen, metaller) transporteras från skogsmark till vatten, och deras påverkan på vattenkvaliteten.
stefan.lofgren@slu.se, +46706955177.

Anneli Ågren (forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel): hur man kan minska belastningen på Östersjön med nya kartor framtagna med AI. anneli.agren@slu.se, +46727144792.

Miljökommunikation, marin naturvägledning och pedagogik

Hanna Bergeå (forskare vid institutionen för stad och land):
miljökommunikation, dialogprocesser om naturresurser.
hanna.bergea@slu.se, +4618672182.

Katrin Jones Hammarlund (SLU Centrum för naturvägledning vid
institutionen för stad och land): kontaktperson för nätverken för limnisk och marin pedagogik. katrin.jones.hammarlund@slu.se, +46738009245.

Sofie Joosse (forskare i miljökommunikation vid institutionen för stad och
land): Miljökommunikation, fiske i staden. sofie.joosse@slu.se,
+4618671965.

Eva Sandberg (föreståndare SLU Centrum för naturvägledning vid
institutionen för stad och land). eva.k.sandberg@slu.se, +46737304057.


Kontaktinformation

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44