Forskare att fråga

Senast ändrad: 15 april 2024

Här listas några ämneskunniga personer inom SLU:s expertområden. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras områden.

Klimat

Skogen och klimatet

Klimatrapportering

Kolbalans

Klimatförändringarnas påverkan på skogen 

 • Insektsskador, Maartje Klapwijk, 018-67 24 02, maartje.klapwijk@slu.se
 • Mats Jonsell, 018-67 28 76, 072-208 63 59, mats.jonsell@slu.se 
 • Klimatpåverkan på vatten, vattenkvalitet, torka i skog och mark, våtmarksrestaurering, dikesrensning, Hjalmar Laudon, 090-786 85 84, hjalmar.laudon@slu.se
 • Se även Skogsskada under rubriken Skog och skogsbruk.

Klimat och naturvård

Bioenergi 

Återvätning av torvmark, restaurering, återställning av myrar

Skogliga konsekvensanalyser, SKA22

 • Kolinlagring i skog och produkter, framtida skog på landskapsnivå, Per-Erik Wikberg, 090-786 83 03, per-erik.wikberg@slu.se
 • Skoglig hållbarhet, framtida skog på regional- och beståndsnivå, Jeannette Eggers, 090-7868305, 072-203 50 26
  jeannette.eggers@slu.se

 

Husdjur och veterinärmedicin

Lantbrukets djur och renar, animalieproduktion

Sällskapsdjur

Häst

Djurvälfärd

Lantbrukets byggnader

Husdjursavel

Jordbruk

Växtodling, mark, växtskydd etc.

Klimatförändringar, växtprognoser m.m.

Växtförädling, genteknik, GMO

Ekologisk odling

 • Ekologisk produktion och konsumtion, SLU Epok: Johanna Spångberg, 018-67 25 51, 0730-88 50 53

Landsbygdsutveckling

 • SLU Global, stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030.
 • Landsbygdsutveckling med inriktning på det globala Syd: Klara Fischer, 018-67 17 71
 • Landsbygdsutveckling med inriktning på det globala Nord: Seema Arora Johnson, 018-67 11 92
 • Statskonsulent: Thomas Norrby, 018-67 18 89
 • Agrarhistoria: Patrick Svensson, 018-67 35 49
 • Produktionsekonomi uthålligt lantbruk: Karl-Ivar Kumm,  0511-672 56

Livsmedel och hälsa

Livsmedel

 • Antioxidanter i frukt, bär och grönsaker, Marie Olsson, 040-41 53 51
 • Läkeväxter, naturläkemedel, etnobiologi: Håkan Tunón, 018-67 25 91
 • Nyttigt fett i fisk, kött och animaliska produkter: Sabine Sampels, 018-67 20 05.
 • Matsvinn, livscykelanalys och andra jordbruksprodukter: Ingrid Strid, 018-67 15 59  
 • Frukt och bär: Kimmo Rumpunen, 044-26 58 33
 • Mjölkråvaran: Åse Lundh, 018-67 20 37
 • Köttråvaran och köttprodukter: Anders Karlsson, 0511-67210
 • Kemiska föroreningar i dricksvatten: Johan Lundqvist, 070-420 05 60
 • Insekter som mat (ekologi, i rymden), Åsa Berggren, 018-672344, asa.berggren@slu.se

Konsumentfrågor

Livsmedelssäkerhet, parasiter, infektionssjukdomar, medicinska tillämpningar etc.

Stress, rehabilitering i naturen 

 • Trädgård och hälsa: Patrik Grahn, 040-41 54 25
 • Naturunderstödd rehabilitering och arbetsträning för flyktingar och andra med pts/traumaproblematik: Anna María Pálsdóttir, 040-415536, 073-0853219
 • Skogen som rehabiliteringskälla: Anders Lindhagen, 018-67 38 40
 • Skog och hälsa: Ann Dolling090-786 83 83  

Miljö och naturresurser

Biologisk mångfald, rödlistade arter

Landskap, natur- och miljövård

Miljöföroreningar

Vatten, föroreningar, övergödning, försurning

Skog och skogsbruk

Internationella skogsfrågor

 • Ekologi, klimatförändringar, djurliv, savanner i Afrika, Joris Cromsigt, 070-676 00 97, joris.cromsigt@slu.se
 • Naturbaserade klimatlösningar (nature-based climate solutions), tropiskt skogsbruk, utvecklingen av sektorn för tropiskt skogsbruk, Rosa Goodman, 076-138 12 53, rosa.goodman@slu.se
 • Bevarande av mångfald av hotade medicinalväxtarter i Nepal, Rosario Garcia Gil, m.rosario.garcia@slu.se
 • Ekonomiskt värde av urbana skogar och marina ekosystem i Latinamerika, med fokus i Mexiko, Adan Martinez Cruz, adan.martinez.cruz@slu.se
 • Restaurering av skog och jordbrukslandskap i tropikerna: trädens roll för klimat och vattentillgång, agroforestry, Ulrik Ilstedt, 070-151 00 75, ulrik.ilstedt@slu.se
 • Ekonomi kring naturvård- och bevarande och skogsskötsel i utvecklingsländer, pelletsindustri, avskogning, naturvårdskompensation i Nordamerika och Sydamerika, Francisco X Aguilar 072-247 95 38, francisco.aguilar@slu.se
 • Agroforestry, skog, landskapsrestaurering, mark och vatten i torra tropikerna, med fokus i Afrika söder om Sahara. Aida Bargues-Tobella, 073-376 42 89, aida.bargues.tobella@slu.se
 • Skogsfrågor, markanvändning, bioenergy, hållbar utveckling och hållbara affärsmodeller i Afrika söder om Sahara, Anders Roos, 018- 67 15 64, 073-984 07 05, anders.roos@slu.se
 • Skogspolicy i Europa, särskilt Östeuropa och Baltikum: Vilis Brukas, 070-545 34 99, vilis.brukas@slu.se
 • Skattning av tillstånd och förändringar i skogslandskapet med fokus på fjärranalysmetoder, Henrik Persson, 090-7868105, henrik.persson@slu.se
 • Nomadiserad boskapsskötsel i Afrika, Göran Bostedt, 090-786 50 27, 070-314 14 87, goran.bostedt@slu.se
 • Ekologi, djurliv, skog på Madagaskar, Sheila Holmes, 073-076 4262, sheila.holmes@slu.se.

Biologisk mångfald

Statistik, kartunderlag och andra sammanställningar från skogen

Riksskogstaxeringen - skogsdata

Nationell inventering av landskapet i Sverige, NILS

Fjärranalys och kartor

Inventering, sampling och statistik

Skogsbruk, skogsskötsel

Skogsskötsel

Skogsteknik, skogslogistik

Skogsgenetik och förädling

 • Skogsgenetik, Pär Ingvarsson, 018-67 32 30, Pär Ingvarsson
 • Skogsträdsförädling, skogsgenetik, Umeå Plant Science Centre, Ove Nilsson, 090-786 84 87, Ove Nilsson
 • Träden under olika årstider, Thomas Moritz, 070-269 06 84, Thomas Moritz
 • Rotutveckling, växtfysiologi, Karin Ljung, 090-786 83 55, Karin Ljung

Skogsbruksplanering

Skogshistoria

Annan markanvändning i skogen

Skogsskador, störningar

Skogens insekter

Stormfällning

Skogsbränder

Svampangrepp (almsjuka, askskottsjuka, rotröta, etc)

 • Almsjuka, askskottsjuka, rotröta, Corinectria, Phytophtora, Diplodia, med flera, Rimvydas Vasaitis, 073-764 41 59, rimvys.vasaitis@slu.se
 • Almsjuka, askskottsjuka, rotröta, Phytophtora, Diplodia, Jan Stenlid, 018-67 18 07, 070-760 70 59, jan.stenlid@slu.se
 • Rotröta, stubbehandling, Jonas Rönnberg, 070-672 76 43, jonas.ronnberg@slu.se.
 • Svamppatogener (sjukdomar som drabbar träd), Audrius Menkis, 018-672729, audrius.menkis@slu.se 
 • Svampangrepp (almsjuka, askskottsjuka, rotröta, Phytophtora, Diplodia etc.), forskning om inhemska och främmande invasiva skogspatogener som hotar skogarnas ekonomiska och ekologiska hållbarhet, Michelle Cleary, 076-787 87 71, michelle.cleary@slu.se

Viltbetesskador

 • Betesskador, klövvilt, älg, viltförvaltning, jakt, Fredrik Widemo, 076-139 10 40, fredrik.widemo@slu.se 
 • Rådjur, dovhjort, vildsvin, Petter Kjellander, 0581-69 73 37, petter.kjellander@slu.se
 • Forskning om klövvilt, skogs- och viltskötsel, bevarandet av mångfald i brukade skogar, skogens ekosystemtjänster, Annika Felton, 040-41 51 77, annika.felton@slu.se

Rovdjursskador

 • Rovdjursskador på tamdjur, åtgärder, rädsla för björn och varg, Jens Frank, 0581-69 73 23, 070-259 07 70, jens.frank@slu.se 

Riskvärdering av reglerade skadegörare

 • Riskvärderingar av växtskadegörare som omfattas av växtskyddslagstiftningen Johanna Boberg, analytiker johanna.boberg@slu.se, 018 – 67 18 04 
 • Riskvärderingar av växtskadegörare som omfattas av växtskyddslagstiftningen Niklas Björklund, analytiker niklas.bjorklund@slu.se, 018 – 67 28 79, 070-508 28 79 

Skogen och samhället

Tätortsnära skog, skog för friluftsliv

Skogsägande, skogsorganisationer

Jämställdhet och lika villkor

Skog, ekonomi och skogspolitik

 • Handel med utsläppsrätter, naturresursekonomi, betalningsvilja för bevarande, samhällsekonomiska kalkyler, värden utan pris, Bengt Kriström, 090-786 84 48, bengt.kristrom@slu.se
 • Ekosystemtjänster, trä till energi, träprodukter på industrinivå, Francisco X Aguilar, 072-247 95 38, francisco.aguilar@slu.se
 • Cirkulär- och bioekonomi, ekosystemtjänster, skogspolicy, Camilla Widmark, 090-786 85 96, 070-292 90 18, camilla.widmark@slu.se 
 • Företagande och etik, marknadsföring, Cecilia Mark-Herbert, 070-366 14 19, cecilia.mark-herbert@slu.se
 • Gröna industrisatsningar, energi, företags sociala ansvar, Tommy Lundgren, 070-517 43 96, tommy.lundgren@slu.se
 • Timmermarknad, policyeffekter, priseffekter, Peichen Gong, 090-786 84 92, 072-247 31 98, peichen.gong@slu.se
 • Skogspolicy i Europa, särskilt Östeuropa och Baltikum: Vilis Brukas, 070-545 34 99, vilis.brukas@slu.se

Jakt

Skogens mark och vatten, inklusive myrar

 • Skog och vatten, vattenkvalitet, våtmarksrestaurering, dikesrensning, brunifiering, klimat, Hjalmar Laudon, 090-786 85 84, hjalmar.laudon@slu.se
 • Hydrologi, kartor, AI-metoder, biogeokemi. Anneli Ågren, 090-786 83 65, anneli.agren@slu.se
 • Växthusgaser, kolbalanser, metan, skog och myr, dikade myrar, ICOS, klimat, klimatförändringar, Mats B Nilsson, 076-100 52 94, mats.b.nilsson@slu.se
 • Hydrologi, mänsklig påverkan på vatten, kvicksilver, försurning. Kevin Bishop, 070-638 25 17, kevin.bishop@slu.se
 • LiDAR, AI, markfuktighet, diken och kartor, William Lidberg, 070-629 55 67, william.lidberg@slu.se
 • Vattenhänsyn vid skogsbruk, vatten ekologi, kantzoner, Lenka Kuglerová, 073-803 94 57, lenka.kuglerova@slu.se
 • Dikning, dikesrensing, bäckar, vattendrag, våtmarksrestaurering, återställa våtmark, skyddszoner, hyggesfritt skogsbruk, vattenkvalitet, Eliza Maher Hasselquist, 070-376 95 15, eliza.hasselquist@slu.se
 • Mänsklig påverkan på vattenkvalitet, skogsbruk, våtmarksrestaurering, kvicksilver. Karin Eklöf 0730-40 70 92, karin.eklof@slu.se

Vilda djur, fåglar och insekter

Vilt

Fåglar

 • Skogsfåglar, Grzegorz Mikusiński, 070-775 71 61, grzegorz.mikusinski@slu.se 
 • Svanar, tranor och gäss (kopplat till skador inom jordbruket och naturvård), Johan Månsson, 0581-69 73 25, johan.mansson@slu.se och Lovisa Nilsson, 0581697345, lovisa.uk.nilsson@slu.se
 • Fåglar, fågelekologi och populationstrender generellt, speciellt i våtmarker och jordbrukslandskap. Effekter av klimatförändring, Tomas Pärt, 018672704, tomas.part@slu.se

Insekter  

 • Insekter, Mats Jonsell, 018-67 28 76, 072-208 63 59, mats.jonsell@slu.se 
 • Evertebrater, insekter, humlor, bin, fjärilar, tvåvingar, Riccardo Bommarco, 018-67 24 23
 • Skogens insekter, insekter och klimat, röd tallstekel, Christer Björkman, 018-67 15 32, christer.bjorkman@slu.se
 • Insekter och den okända mångfalden som forskare undersöker med hjälp av DNA-metoder, Tomas Roslin, 018672383, tomas.roslin@slu.se
 • Insekter och växter i vägkanter, kraftledningsgator och andra infrastrukturmiljöer Erik Öckinger, 018672303, erik.ockinger@slu.se

Grod- och kräldjur

Markdjur

Klövvilt, jakt, viltolyckor, rovdjur (varg, björn m.m.) 

 • Viltkameror, medborgarforskning, 090-786 83 07, 076-144 87 57, Tim Hofmeester 
 • Jakt, viltvård och viltets värden, Fredrik Widemo, 090-786 81 40, 076-139 10 40, Fredrik Widemo 
 • Viltekologi, vilt, fisk och miljö, Göran Ericsson, 090-786 85 08, 070-676 50 12, Göran Ericsson
 • Viltolyckor, Andreas Seiler, 0581-69 73 28, Andreas Seiler 
 • Viltekologi, Henrik Andrén, 0581-69 73 02, 070-218 44 06, Henrik Andrén 
 • SKANDULV, Håkan Sand, 0581-69 73 24, 070-300 37 01, Håkan Sand 
 • Viltskadecenter, rovdjursskador, rovdjur, Jens Frank, 0581-69 73 23, 070-259 07 70, jens.frank@slu.se 
 • Rovdjursattityder, Göran Ericsson, 090-786 85 08, 070-676 50 12, Göran Ericsson 
 • Ryggradsdjur, Henrik Thurfjell, 018-67 26 17, Henrik Thurfjell 

Stad och landskapsarkitektur

Vatten, vattenbruk och fisk

Fakta:


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

Mediekontakter
Tel. 018-67 15 00 (kontorstid)
e-post: press@slu.se