Hoppa till huvudinnehåll

Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis

På det här programmet lär du dig analysera och utforma riktlinjer med fokus mot mat-, lantbruks- och miljösektorerna.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Välkommen till detta internationella masterprogram med fokus på policy och ekonomisk analys. Programmet ger dig internationell erfarenhet i ett globalt nätverk och öppnar flera olika karriärvägar. Kurserna på programmet ger dig den djupgående kunskap som krävs för att förstå och bedöma de socioekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av jordbruks-, livsmedels- och miljöpolitik.

Afepa är ett 2-årigt program som leder till en dubbel examen. Det drivs av SLU i samarbete med tre andra välrenommerade europeiska universitet samt tre partneruniversitet i Europa, Afrika och Sydamerika. Som student på det här programmet läser du ditt första år på ett av partneruniversiteten och ditt andra år på ett annat. Du får examen från båda universiteten.

Förutom en ingående förståelse för nationalekonomi och policyanalys får du alla de möjligheter ett stort internationellt nätverk medför. Du kan också se fram emot goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Med en examen från detta program kan du arbeta vid internationella, nationella eller regionala myndigheter, icke-statliga organisationer eller nationella och multinationella företag. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

Mer information om Afepa, hur du ansöker och vilka stipendier som finns att söka finns på www.afepa.eu

FAKTA & BEHÖRIGHET

Sista anmälningsdag: 1 mars 2023

Namn: Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet AFEPA krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning omfattande minst 90 hp inom nationalekonomi.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

För att bli antagen till masterprogrammet AFEPA krävs att studenten söker och blir antagen till programmet via konsortiet för AFEPA. För mer information se www.afepa.eu .

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet AFEPA syftar till en ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi. Ekonomie masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi (degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits) with a major in Economics).

Förutom en examen vid SLU ger programmet möjlighet att ansöka om examen (double degree) vid något av de deltagande universiteten; Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Tyskland, Université catholique de Louvain, Belgien, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italien.

Examenskrav

Ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet nationalekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

 
 

INNEHÅLL

Under de två år du studerar på detta internationella program läser du avancerade teoretiska och tillämpade kurser i ekonomi och kvantitativ metod. Du läser också kurser i jordbruks- och handelspolitik, miljö- och naturresurspolitik samt landsbygdsutveckling. För att koppla samman teori och metod med praxis arbetar du under den sista terminen med ett problemlösande projekt, och skriver ditt examensarbete om detta.

Afepa organiseras av fyra europeiska partneruniversitet, varav SLU är ett. De andra tre är Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) i Milano, Italien, , Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (UBonn)  i Tyskland och Université catholique de Louvain (UCL) i Belgien. I partnerskapet ingår också tre associerade universitet:  Pontifica Universidad Catolica (PUC) i Chile, University of Alberta (UAlberta) i Kanada och Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Spanien.

Dessa sju partneruniversitet är alla internationellt kända för sina vetenskapliga framgångar och för att ha utbildningsprogram av hög kvalitet.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Studenter med examen från Afepa är kvalificerade att utforma och utvärdera offentlig politik inriktad på lantbruks- och livsmedelssektorn, landsbygdsområden och naturresurser. De kan ge relevanta politiska rekommendationer för en mer hållbar utveckling och ta ansvar på internationella, nationella och regionala myndigheter samt i icke-statliga organisationer, konsultföretag, branschorganisationer och privata företag.

Examen

Masterexamen med huvudområdet nationalekonomi.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Analytiska metoder

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomisk teori

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Produktionsekonomi

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Econometric Theory

2024-01-15 - 2024-02-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Applied Econometrics

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Environmental Policy

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Politisk utvärdering

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

AFEPAs praktikkurs

2023-08-28 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Makroekonomisk teori

2023-10-31 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

AFEPAs praktikkurs

2024-01-15 - 2024-06-02
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

AFEPAs praktikkurs

2024-06-03 - 2024-09-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram

Programkod:
NM030

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet AFEPA krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning omfattande minst 90 hp inom nationalekonomi.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

För att bli antagen till masterprogrammet AFEPA krävs att studenten söker och blir antagen till programmet via konsortiet för AFEPA. För mer information se www.afepa.eu .

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet AFEPA syftar till en ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi. Ekonomie masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi (degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits) with a major in Economics).

Förutom en examen vid SLU ger programmet möjlighet att ansöka om examen (double degree) vid något av de deltagande universiteten; Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Tyskland, Université catholique de Louvain, Belgien, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italien.

Examenskrav

Ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet nationalekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Masterprogrammet AFEPA är ett samarbete mellan SLU och Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Tyskland, Université catholique de Louvain, Belgien och Università Cattolica del Sacro Cuore, Italien. Programmet har ett tydligt fokus på politisk analys av framförallt jordbruksekonomi, miljöekonomi och livsmedelsekonomi. Studenterna på programmet läser teori- och metodkurser i nationalekonomi, kompletterat med kurser inom företagsekonomi och landsbygdsutveckling, för att få verktyg till att analysera aktuella policyfrågor inom jordbruk, landsbygd och miljö.

Studenter på programmet läser ett år på ett universitet, ett år på ett annat, och träffas däremellan för deltagande i den obligatoriska sommarskolan. Vid följande universitet kan studenter ta sommarskolor och enstaka kurser under år två inom ramen för masterprogrammet: Universitat Politèchnica de Catalunya, Spanien, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, University of Alberta, Kanada. Fullständig information om programmets upplägg finns på www.afepa.eu. Under sommarskolan hålls dels en workshop inom ett aktuellt ämne, i till exempel utvecklingsekonomi eller internationell handel, dels seminarier där programmets deltagare presenterar sina uppsats-idéer och färdiga uppsatser för varandra och för programmets handledare. Mer information om tidigares sommarskolor och de workshops som hållits finns på www.afepa.eu.

Kurser i programmet

Huvudområden FÖ=Företagsekonomi, NA=Nationalekonomi, MX=Miljövetenskap, LB=Lantbruksvetenskap, ÖÄ=Övrigt ämne

År 1
Microeconomic theory, 7,5 hp, NA, A1N
Analytical methods, 7,5 hp, NA, A1N
Production economics, 15 hp, NA/FÖ, A1N
Agricultural policy and international trade, 7,5 hp, NA, G1F
Econometric theory, 7,5 hp, NA, A1N
Applied econometrics, 7,5 hp, NA, A1N
Environmental policy, 7,5 hp, NA/MX, A1N
Value chains and networks in the bio-economy, 15 hp, FÖ, A1N
20th century agricultural economy and politics, 7,5 hp, LB, A1N
Policy evaluation, 7,5 hp, NA, A1N
Topics in econometrics, 7,5 hp, NA, A1N
Analysis of productivity and efficiency of food system firms, 7,5hp, NA, A1N
Summer school, 3 hp, NA

År 2
Cost benefit analysis of agricultural and environmental projects, 7,5 hp, NA/MX, A1N
Topics in agricultural economics for sustainable development, 7,5 hp, NA, A1F
Quantitative finance, 15 hp, FÖ/NA, A1N
Management of biological resources, 7,5 hp, NA/MX, A1N
Economic growth and sustainable development, 7,5 hp, NA, A1F
Experimental methods for economics and business studies, 7,5 hp, FÖ/NA, A1N
Macroeconomic theory, 7,5 hp, NA, A1N
Independent project in economics, 30 hp, NA, A2E
Summer school, 3 hp, NA

Övriga programkurser
AFEPAs praktikkurs, 7,5 hp, ÖÄ, AXX

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet med avlagd masterexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…