Hoppa till huvudinnehåll

EnvEuro

Hur kan ett europeiskt perspektiv bidra till bättre förståelse för vår miljö och bättre hantering av våra naturresurser?

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Europa har en lång tradition av intensivt nyttjande av naturresurser, men även av missbruk och överutnyttjande av vatten- och markresurser. Det har gjort oss mycket uppmärksamma på försämrad miljö och ekosystemens sårbarhet. Europa ligger därför i framkant när det gäller miljöforskning och hur forskningsresultaten används i övervakning, styrning, lagstiftning, policy- och förvaltningsåtgärder samt för utveckling av miljöteknik.

Som student på det här programmet, som är ett samarbete mellan fyra välkända europeiska universitet, får du djupgående kunskap om miljö och hållbart nyttjande av naturresurser. Du studerar med ett internationellt perspektiv baserat på miljöplanering, förvaltning, analys, forskning och hållbar utveckling. 

Det finns sex inriktningar inom programmet, och tre av dem ges på SLU:

 • Vattenresurser
 • Markresurser och markanvändning
 • Miljöförvaltning.

Du läser första året på ett universitet och ditt andra år på ett annat. Du får din examen från båda, alltså en dubbel masterexamen.

EnvEuro-programmet lockar studenter från hela världen och som student på programmet har du utmärkta möjligheter att bygga upp ett stort kontaktnät inför framtiden. Med en dubbel masterexamen i miljövetenskap kan du jobba som expert på universitet, myndigheter, inom privata sektorn eller icke-statliga organisationer, i ditt hemland eller utomlands. Du kommer också att vara väl rustad för att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen och en karriär som forskare eller universitetslektor.

Så ansöker du

Om du vill söka till programmet med SLU som hemuniversitet (det universitet där du läser första året) ansöker du på antagning.se.

Om du vill läsa det första året på ett av partneruniversiteten ansöker du genom detta universitet. Information finns på EnvEuro-konsortiets webbplats.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: EnvEuro - European Master in Environmental Science
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81033
Anmälningskod för internationella studenter: 81051

Behörighet:

För att bli antagen till EnvEuro - European master in Environmental Science krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning inom ett naturvetenskapligt ämne, t.ex. biologi, lantbruksvetenskap, skogsvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller annan naturvetenskap.
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.
Programmet vid SLU (när SLU är hemuniversitet) innehåller tre olika spår Water resourcesSoil resources and land use samt Environmental management, där de ingående kurserna har olika krav på särskild behörighet och det är inte självklart att man uppfyller förkunskapskraven till samtliga spår genom att man uppfyller kraven för särskild behörighet till programmet. Vid de andra universiteten inom EnvEuro, där studenterna läser år två, erbjuds fler spår.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet EnvEuro - European Master in Environmental Science syftar till en masterexamen med huvudområdet miljövetenskap. Masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet miljövetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Science).

Förutom en examen vid SLU ger programmet möjlighet att ansöka om examen (double degree) vid något av de deltagande universiteten.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet miljövetenskap ( A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Krav för dubbelexamen:

För att kunna få ett examensbevis utfärdat av EnvEuro-konsortiet ska också följande kursfordringar vara uppfyllda:

 • Environmental Management in Europe, distanskurs, 7,5 hp,
 • minst 30 hp valbara programkurser vid SLU enligt fastställd studieplan,
 • minst 30 hp kurser vid något av de övriga ELLS-universiteten,
 • självständigt arbete inom miljövetenskap enligt fastställd studieplan och anvisningar från EnvEuro-konsortiet.

INNEHÅLL

Det första året studerar du på ett av de fyra EnvEuro-universiteten (hemuniversitetet) och det andra året vid ett av de andra universiteten (värduniversitetet), där du också gör ditt examensarbete. De fyra universitet du kan studera på är SLU, Köpenhamns universitet (Danmark), universitetet i Hohenheim (Tyskland) och BOKU (Wien, Österrike).

Programmet har en obligatorisk kurs om miljöförvaltning i Europa som alla programstudenter läser tillsammans och som ges på distans mot slutet av första terminen. Den obligagoriska kursen inleds med en fysisk träff i samband med ELLS-konferensen , där du möter alla studenter samt lärare och administratörer från de fyra universiteten (det går också att delta via videolänk).

 
Första terminen på SLU väljer du baskurser ur ett brett utbud som varierar lite beroende på vilken specialisering du valt (se EnvEuro-konsortiets webbplats). Under termin 2 väljer du kurser inom din specialisering. Tredje terminen åker du till värduniversitetet och fortsätter med samma eller en annan specialisering. Den sista terminen gör du ditt examensarbete. Programmet leder till en dubbel examen från ditt hemuniversitet och från värduniversitetet.

 

Vill du veta mer?

Fullständig information om universiteten, inriktningarna och kurserna på programmet hittar du på EnvEuro -konsortiets hemsida.

Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

KARRIÄR

Utexaminerade EnvEuro-studenter arbetar t.ex. som doktorander eller forskare vid universitet, som experter i miljövetenskap inom statlig och privat sektor och intresseorganisationer eller som lärare, i hemlandet eller utomlands.

Tack vare studier vid två universitet i två olika länder har du stora möjligheter att öka din interkulturella kompetens, bygga nätverk som hjälper dig i din framtida karriär och få en bred förståelse för olika frågor inom det miljövetenskapliga området.

 

Examen

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Miljöanalys

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Forskningspraktik

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Miljögeokemi

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

EnvEuro - European Master in Environmental Science

Programkod:
NM025

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till EnvEuro - European master in Environmental Science krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning inom ett naturvetenskapligt ämne, t.ex. biologi, lantbruksvetenskap, skogsvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller annan naturvetenskap.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Programmet vid SLU (när SLU är hemuniversitet) innehåller tre olika spår Water resourcesSoil resources and land use samt Environmental management, där de ingående kurserna har olika krav på särskild behörighet och det är inte självklart att man uppfyller förkunskapskraven till samtliga spår genom att man uppfyller kraven för särskild behörighet till programmet. Vid de andra universiteten inom EnvEuro, där studenterna läser år två, erbjuds fler spår.

Mål

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Mål

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet EnvEuro - European Master in Environmental Science syftar till en masterexamen med huvudområdet miljövetenskap. Masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet miljövetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Science).

Förutom en examen vid SLU ger programmet möjlighet att ansöka om examen (double degree) vid något av de deltagande universiteten.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet miljövetenskap ( A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Krav för dubbelexamen:

För att kunna få ett examensbevis utfärdat av EnvEuro-konsortiet ska också följande kursfordringar vara uppfyllda:

 • Environmental Management in Europe, distanskurs, 7,5 hp,
 • minst 30 hp valbara programkurser vid SLU enligt fastställd studieplan,
 • minst 30 hp kurser vid något av de övriga ELLS-universiteten,
 • självständigt arbete inom miljövetenskap enligt fastställd studieplan och anvisningar från EnvEuro-konsortiet.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmet syftar till att studenterna efter sin utbildning ska vara väl förberedda för att arbeta med miljö- och naturresursfrågor kopplade till något eller några av områdena mark, vatten och biodiversitet, utifrån kunskap om europeiska ekosystem och förvaltning av miljöfrågor i Europa. Programmet erbjuder fördjupning i teoretisk, metodologisk och praktisk tillämpning inom miljövetenskap och närliggande huvudområden (markvetenskap, biologi, teknologi, mm) inom specialiseringarna Water resources, Soil resources and land use samt Environmental management.

Programmet ges i samarbete mellan fyra partneruniversitet:

 • University of Copenhagen, Denmark (UCPH)
 • University of Hohenheim, Germany (UHOH)
 • Swedish University of Agricultural Science, Sweden (SLU)
 • University of Natural Resources and Applied Life Science Vienna, Austria (BOKU)

Programmet är uppdelat i fyra terminer om 30 hp vardera, varav den första terminen benämns basblock eller ”basic semester package” (BSP). Termin två och tre kallas för avancerade block eller ”advanced semester packages” (ASP), och den sista terminen består av ett självständigt arbete (”thesis”). Under programmet ska alla studenter studera på två av partneruniversiteten. Det första året på hemuniversitetet (SLU) och det andra året på ett av de andra universiteten, det så kallade värduniversitetet.

Basblock (BSP) 
Syftet med basblocket är att ge studenterna en gemensam bas för och bakgrund till de kurser som ges inom de avancerade terminsblocken, och att introducera och träna koncept, teorier och verktyg som återkommer senare i programmet. Den obligatoriska kursen Environmental management in Europe består av moment där studenter och lärare från alla fyra partneruniversitet träffas och kursen ges huvudsakligen på distans. Syftet med kursen är att introducera studenterna i europeiska förhållanden med avseende på naturresurser och miljö, inkluderande t.ex. miljölagstiftning, miljöövervakning och policyfrågor. Resterande delar av BSP består av kurser vid SLU.

Avancerade block (ASP)
Till termin två och tre väljer studenten till ASP och väljer då specialisering. Vid SLU finns möjlighet att välja mellan tre specialiseringar: vattenresurser, markresurser och markanvändning samt miljöförvaltning. Under förutsättning att studenten uppfyller behörighetskraven till enskilda kurser finns ingen begränsning i hur studenten kan kombinera de två olika ASP. Studenten kan välja två ASP inom samma specialisering eller inom två olika specialiseringar. För examen inom programmet krävs dock att förutom det självständiga arbetet, mint 30 hp är fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap.

Självständigt arbete (examensarbete)
Programmet avslutas med ett självständigt arbete där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom miljövetenskap. Arbetet ska genomföras på värduniversitetet, men med handledare även från SLU.

Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i föreläsningar, seminarier, övningar i fält och på laboratorier samt genom handledning. Studenterna generiska färdigheter tränas integrerat i ämneskurser och i examensarbete. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper inom och utom SLU och på olika sätt genom hela utbildningen. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap tränas i arbete med komplexa problemställningar, som särskilt rör miljö- och naturresursfrågor i ett europeiskt perspektiv.

Kurser i programmet

Huvudområden MV=Markvetenskap, MX=Miljövetenskap, BI=Biologi, TE=Teknik/Teknologi, LU=Landsbygdsutveckling, LB= Lantbruksvetenskap

Specialisering: Environmental management

År 1
Environmental management in Europe, 7,5 hp, MX, A1N Environmental assessment, 15 hp, MX,, A1N 
Conflict, democracy and facilitation, 15 hp, MX, A1N
Communication theory and strategy, 15 hp, MX, A1F
Rurality, livelihood and gender, 15 hp, LU/MX, A1N
Introduction to environmental communication – society, social interactions and communicative skills, 15 hp, MX, A1N
Governance of natural resources, 15 hp, LU, A1N
Engaging critically with environmental governance practice, 15 hp, MX, A1N
Food waste - current situation and future opportunities, 7,5 hp, LV/MX, A1N
Models for sustainable water management, 7,5 hp, MX, A1N
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 7,5 hp, MV/MX, A1N
Geographic information systems for environmental and natural science studies, 7,5 hp, TE/TN, A1N
Sustainable technologies for agriculture in low- and medium income countries, 7,5 hp TE/MX, A1N

År 2
Introduction to environmental communication – society, social interactions and communicative skills, 15 hp MX, A1N
Communication theory and strategy, 15 hp, MX, A1F 
The context and process of research I: Theories and methods, 7,5 hp, LU/MX, A1N
The context and process of research II: Theories and methods, 7,5 hp, LU/MX, A1F
Governance of natural resources, 15 hp LU, A1N
The process of research: Qualitative methods, data analysis and academic writing, 15 hp, LU/MX, A1F
Soils of the world and sustainable water and soil management, 15 hp, MV/TE, A1N
Safe nutrient recycling, 7.5 hp MX/BI, A1N
Models for sustainable water management, 7,5 hp, MX, A1N 
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 7,5 hp, MV/MX, A1N
Geographic information systems for environmental and natural science studies, 7,5 hp, TE/TN, A1N
Independent project in environmental science, 30 hp, MX, A2E

Specialisering: Soil resources and land use

År 1
Environmental management in Europe, 7,5 hp, MX, A1N
Soil biology and biogeochemical cycles, 15 hp, MV/BI, A1N
Environmental assessment, 15 hp, MX/MV, A1N
Soil water processes in agroecosystems, 15 hp, MV/MX, A1N Environmental geochemistry, 15 hp, MV/MX, A1N
The ecology of cropping systems, 15 hp, BI/LB, A1N
Models for sustainable water management, 7,5 hp, MX, A1N
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 7,5 hp, MV/MX, A1N
Geographic information systems for environmental and natural science studies, 7,5 hp, TE/TN, A1N
Sustainable technologies for agriculture in low- and medium income countries, 7,5 hp TE/MX, A1N

År 2
Research internship 15 hp, MV/MX, A1F
Soil water processes in agroecosystems, 15 hp, MV/MX, A1N
Soils of the world and sustainable water and soil management, 15 hp, MV/TE, A1N
Environmental geochemistry, 15 hp, MV/MX, A1N
The ecology of cropping systems, 15 hp, BI/LB, A1N 
Safe nutrient recycling, 7,5 hp, MX/BI, A1N
Models for sustainable water management, 7,5 hp, MX, A1N
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 7,5 hp, MV/MX, A1N
Geographic information systems for environmental and natural science studies, 7,5 hp, TE/TN, A1N
Independent project in environmental science, 30 hp, MX, A2E

Specialisering: Water resources

År 1
Environmental management in Europe, 15 hp, MX, A1N
Soil biology and biogeochemical cycles, 15 hp, MV/BI, A1N Environmental assessment, 15 hp, MX/MV, A1N
Soil water processes in agroecosystems, 15 hp, MV/MX, A1N
Environmental geochemistry, 15 hp, MV/MX, A1N
Ecology for fish management and conservation, 15 hp, BI/MX, A1N Principles of fisheries science, 15 hp, BI/MX, A1N
Models for sustainable water management, 7,5 hp, MX, A1N
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 7,5 hp, MV/MX, A1N
Geographic information systems for environmental and natural science studies, 7,5 hp, TE/TN, A1N
Sustainable technologies for agriculture in low- and medium income countries, 7,5 hp, TE/MX, A1N

År 2
Research internship, 15 hp, MV/MX, A1F 
Soil water processes in agroecosystems, 15 hp, MV/MX, A1N
Soils of the world and sustainable water and soil management, 15 hp, MV/TE, A1N
Environmental geochemistry, 15 hp, MV/MX, A1N
Ecology for fish management and conservation, 15 hp, BI/MX, A1N Principles of fisheries science, 15 hp, BI/MX, A1N 
Safe nutrient recycling, 7,5 hp, MX/BI, A1N
Models for sustainable water management, 7,5 hp, MX, A1N
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 7,5 hp, MV/MX, A1N 
Geographic information systems for environmental and natural science studies, 7,5 hp, TE/TN, A1N
Independent project in environmental science, 30 hp, MX, A2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet med avlagd masterexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…