Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar stadsutveckling Arbeta för en hållbar framtid för våra städer

Vill du arbeta med staden som helhet och med dina kunskaper om stadsplanering skapa trygga livsmiljöer för framtiden? Då ska du läsa programmet Hållbar stadsutveckling.

PROGRAMINFORMATION

För att bygga framtidens samhällen behövs hållbarhet på flera nivåer. Hur skapar vi samhällen där alla känner sig inkluderade? Hur maximerar vi ekosystemtjänster? Hur motverkar vi problem som översvämningar eller jobbar med klimatanpassning?

Den ökande urbaniseringen är en av vår tids stora utmaningar. De miljöproblem vi ser idag gör att frågor om hållbarhet ställs på sin spets. Samtidigt bidrar den tilltagande globaliseringen med nya och intressanta möjligheter, men också med spänningar i den sociala strukturen. 

På denna utbildning möts stadsplanerare, statsvetare, miljövetare, kultur- och naturgeografer och många fler med olika infallsvinklar, men samma mål: hållbar stadsutveckling. Programmet ger en masterexamen i landskapsarkitektur, och efter studierna kan du göra skillnad som exempelvis stadsplanerare, miljö- och klimatstrateg eller konsult i planering av social hållbarhet. 

Programmet ges i samarbete med Malmö universitets magisterprogram Hållbar stadsutveckling: ledning och organisering. År 1 läses på Malmö universitet (med undantag av en kurs som läses på SLU), och år 2 på SLU.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master
Nivå: Masternivå
Språk: Svenska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 25
Anmälningskod för svenska studenter: 81043

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning krävs examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden (definierade enligt huvudområdesgrupper, SUN 2000):

• Samhällsbyggnad och byggnadsteknik (inklusive landskapsarkitektur)
• Geografi
• Miljövetenskap
• Statsvetenskap
• Företagsekonomi
• Nationalekonomi
• Ledarskap och organisation

Alternativt kan någon av följande yrkesexamina ha avlagts: Arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem. Även studenter med kandidatexamen med programkoppling till Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram är behöriga.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från SLU omfattande minst 180 högskolepoäng. För sökande med examen från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning syftar till en masterexamen med huvudområde landskapsarkitektur som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Programmet möjliggör också en magisterexamen i byggd miljö vid Malmö Universitet.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde landskapsarkitektur (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Landscape Architecture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng med följande krav:

 • minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom landskapsarkitektur (A1N; A1F),

 • minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E),

 • maximalt 30 högskolepoäng får utgöra kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

SCHEMA & KURSER

Arbetet med hållbar stadsutveckling kräver ledning av samarbetet mellan olika parter (offentliga, privata, ideella). Hur ska det se ut? Vilka goda exempel finns? Programmet avser att fylla ett behov av expertis inom detta komplexa fält och samtidigt förbereda studenterna för forskarstudier i landskapsplanering. Avsikten är studenterna ska ta del av befintlig forskning och arbeta i nära relation till praktiken. Dels för att kunna utnyttja befintlig erfarenhet och arbeta praktiskt med frågor om hållbar utveckling, dels för att få en bakgrund och fördjupa kunskapen om hur hållbar utveckling kan förverkligas på ett innovativt sätt.

Programmet vänder sig till dig som redan har en kandidatexamen i arkitektur, byggd miljö, företagsekonomi, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kulturgeografi, landskapsarkitektur, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap, naturgeografi eller statsvetenskap. Alternativt har du en akademisk yrkesexamen som arkitektexamen, civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen, landskapsarkitektexamen eller landskapsingenjörsexamen.

En viktig princip i undervisningen är att arbeta med verkliga fall. Det främjar verklighetsförankringen och gör att kunskapsinhämtandet känns meningsfullt och relevant. Detta är särskilt viktigt då utbildningen vänder sig till både yrkesverksamma och nyexaminerade kandidater inom tämligen skilda fält. Denna mångfald av erfarenhet och kompetens bland deltagarna ger ytterligare en dimension till den inhämtade kunskapen.


Programmet är ett samarbete mellan SLU Alnarp och Malmö universitet.

KARRIÄR

Utbildningen förbereder dig för en ledande roll i processer, kunskapsutveckling och opinionsbildning i olika organisationer, förvaltningar och företag som arbetar med utveckling av hållbara städer. Hållbar utveckling, inte minst när det gäller stadsmiljö, är redan en viktig fråga på många arbetsplatser, och behovet av personer med bred kunskap inom ämnet samt god förmåga att kommunicera och reflektera kan antas bli ännu större framöver.

Du kan arbeta dels inom offentliga organisationer, till exempel på ett stadsbyggnadskontor eller en miljöförvaltning, dels inom näringslivet hos företag som har intresse för stadsutveckling. Sådana företag arbetar exempelvis med byggande, urban design, fastighetsutveckling, miljö, energi och samhällsbyggnad. Du kan ockå välja att  inrikta dig mot forskning, journalistik eller utbildning i hållbarhetsfrågor.

Examen

Masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Stadens utmaningar

2023-08-28 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

UTBILDNINGSPLAN

Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master

Programkod:
LM004

Beslutsdatum:
2015-12-04

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning krävs examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden (definierade enligt huvudområdesgrupper, SUN 2000):

• Samhällsbyggnad och byggnadsteknik (inklusive landskapsarkitektur)

• Geografi

• Miljövetenskap

• Statsvetenskap

• Företagsekonomi

• Nationalekonomi

• Ledarskap och organisation

Alternativt kan någon av följande yrkesexamina ha avlagts: Arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem. Även studenter med kandidatexamen med programkoppling till Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram är behöriga.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från SLU omfattande minst 180 högskolepoäng. För sökande med examen från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning syftar till en masterexamen med huvudområde landskapsarkitektur som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Programmet möjliggör också en magisterexamen i byggd miljö vid Malmö Universitet.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde landskapsarkitektur (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Landscape Architecture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng med följande krav:

 • minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom landskapsarkitektur (A1N; A1F),

 • minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E),

 • maximalt 30 högskolepoäng får utgöra kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Det övergripande syftet med programmet är att ge en fördjupad kunskap inom hållbar stadsutveckling. Eftersom arbetet med att skapa hållbara lösningar med nödvändighet innefattar olika perspektiv såsom ekonomiska, sociala och ekologiska är det viktigt för programmets grundidé att studenterna rekryteras från olika ämnesmässiga och yrkesmässiga bakgrunder. Programmet riktar sig därför såväl till redan yrkesverksamma som till nyutexaminerade kandidater inom en rad skilda, men i sammanhanget relevanta ämnesområden. Programmet ges i samarbete med Malmö Universitet och anordnas dessutom i nära samarbete med offentliga aktörer och näringsliv genom olika partnernätverk. Utbildningsformerna syftar till att skapa en konstruktiv dialog med viktiga intressenter i den urbana utvecklingen. Syftet är att i största möjliga utsträckning ta tillvara deltagarnas olika förkunskaper samtidigt som det ges en teoretisk fördjupning huvudsakligen inom landskapsarkitektur och byggd miljö. Stor vikt i utbildningen läggs vid fallstudier, utrednings- och analysarbete. Att arbeta med verkliga fall är ett led i att skapa möten och integration mellan olika specialister.

Det finns valbarhet avseende kurser inom ramen för programmet i årskurs 1 under vårterminen, där två kurser av tre som ges på Malmö Universitet ska väljas. De studenter som vill ha fler alternativ får själva ordna det. Kurserna under årskurs 1 ges parallellt och på halvfart, varför det är möjligt att förlänga studietiden till två år för den delen av programmet (vilket gör att studietiden för hela programmet i så fall blir totalt tre år). Kurserna i årskurs 2 ges däremot på helfart.

Samtliga examensmål blir i princip berörda redan under den första terminen, men fördjupas under resten av programmet och de vetenskapliga aspekterna tränas särskilt i samband med det avslutande självständiga masterarbetet. Det finns möjlighet att välja kursen för examensarbete för magisterexamen som ger möjlighet att ta ut en magisterexamen på Malmö Universitet.

Studenterna förväntas förvärva kunskap om viktig forskning och metodutveckling avseende ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar stadsutveckling. Man ska också kunna relatera olika teoretiska perspektiv på hållbar stadsutveckling till praktiska exempel och kunna väga samman dessa perspektiv i värdering av olika utvecklingsinsatser. Vidare är det viktigt att kunna identifiera incitamentsstrukturer, rättsliga aspekter och sociala förhållanden som utgör möjligheter och hinder i att skapa en hållbar utveckling samt att kunna utarbeta och motivera val av samarbetsformer mellan viktiga intressenter för utveckling av hållbara lösningar i den urbana miljön.

Till de färdigheter som programmet möjliggör hör att kritiskt, reflexivt och självständigt identifiera problemställningar och genomföra en vetenskapligt underbyggd analys av urbana områden ur ett hållbarhetsperspektiv och att kunna lägga fram förslag och motivera dessa inför olika viktiga intressenter inom hållbar stadsutveckling. En mycket viktig princip inom programmet är att kunna initiera, organisera och leda processer för hållbar stadsutveckling, baserat på en förståelse för komplexiteten i att skapa hållbar stadsutveckling.

Programmet ges på svenska.

Kurser i programmet

Programmet utgörs av sju kurser, varav fyra ges vid Malmö universitet, samt självständigt arbete. Vid antagning till programmet antas studenterna också till kursen ”Stadens utmaningar” och ”Hållbar stadsutveckling i teori och praktik”. I årskurs 1 under vårterminen erbjuds tre kurser vid Malmö Universitet, av vilka normalt två väljs. Ett självständigt arbete på 30 hp (landskapsarkitektur, A2E) är obligatoriskt för masterexamen.

Huvudområde:
LK = landskapsarkitektur

BY = byggd miljö

Hp = högskolepoäng

År 1
Stadens utmaningar, 15 hp (LK, A1N)
Hållbar stadsutveckling i teori och praktik, 15 hp (BY, A1N) (Malmö universitet)
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling, 15 hp (inget huvudområde, A1N) (Malmö universitet)
Hållbar urban mobilitet, 15 hp (BY, A1N) (Malmö universitet)
Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling, 15 hp (BY, A1E) (Malmö universitet)

År 2 (obligatorisk kurs i fetstil)
Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs, 15 hp (LK, A1N)
Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs, 15 hp (LK, A1F)
Självständigt arbete i landskapsarkitektur, A2E – Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master, 30 hp (LK, A2E)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb samt på Malmö universitets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Före 2019 gavs programmet i samarbete med Malmö högskola numera Malmö universitet.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Samhällsfrågor

Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…