Sveriges lantbruksuniversitet

Hållbar stadsutveckling

Hur agerar man för att skapa en hållbar framtid för våra städer? Är du intresserad av att utbilda dig inom urbana frågor som ur ett tvärvetenskapligt perspektiv ser staden som en helhet där olika delar vävs samman?
Öppen för sen anmälan

Den ökande urbaniseringen är en av nutidens stora utmaningar, där olika hållbarhetsaspekter ställs på sin spets, särskilt mot bakgrund av dagens aktuella miljöproblem. Samtidigt bidrar den tilltagande globaliseringen med ytterligare nya och intressanta möjligheter, men också spänningar i den sociala strukturen, där bland annat integrationsproblematiken har stor tyngd.

Bebyggelse, transporter och resursanvändning är ytterligare faktorer som måste beaktas vid stadsmiljöns utveckling mot en hållbar riktning. Med hållbar utveckling avses ofta de ekologiska aspekterna, men det blir allt tydligare att man måste ta ett helhetsperspektiv, där bland annat sociala, ekonomiska och juridiska faktorer måste kopplas samman med de ekologiska. Eftersom dessa delar är sammanvävda med varandra, ställs höga krav på kompetensen hos de som driver frågan, vare sig det är inom forskning eller olika organisationer och företag.

Programmet ges i samarbete med Malmö universitets magisterprogram Hållbar stadsutveckling: ledning och organisering

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Programkod: LM004
Namn: Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master
Studiestart: HT 2021
Studieort: Alnarp
Omfattning: 2 år, 120 hp
Språk: Svenska
Nivå: Masternivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 25
Anmälningskod för svenska studenter: 81043
Sista anmälan för svenska studenter: 2021-04-15
Examen: Masterexamen i landskapsarkitektur
Kurser på annat lärosäte: http://www.edu.mah.se/SAHSL/
Behörighet:
För att bli antagen till masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning krävs examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden (definierade enligt huvudområdesgrupper, SUN 2000):

• Samhällsbyggnad och byggnadsteknik (inklusive landskapsarkitektur)
• Geografi
• Miljövetenskap
• Statsvetenskap
• Företagsekonomi
• Nationalekonomi
• Ledarskap och organization

Alternativt kan någon av följande yrkesexamina ha avlagts: Arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem. Även studenter med kandidatexamen med programkoppling till Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram är behöriga.
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från SLU omfattande minst 180 högskolepoäng. För sökande med examen från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Arbetet med hållbar stadsutveckling kräver ledning av samarbetet mellan olika parter (offentliga, privata, ideella). Hur ska det se ut? Vilka goda exempel finns? Programmet avser att fylla ett behov av expertis inom detta komplexa fält och samtidigt förbereda för forskarstudier i landskapsplanering. Avsikten är att deltagarna ska kunna ta del av befintlig forskning och arbeta i nära relation till praktiken för att dels kunna utnyttja befintlig erfarenhet och arbeta praktiskt med frågor om hållbar utveckling, dels få en bakgrund för att kunna fördjupa kunskapen om hur hållbar utveckling kan förverkligas på ett innovativt sätt.

Programmet vänder sig till dig som redan har en kandidatexamen inom ett brett spektrum av olika discipliner: arkitektur, byggd miljö, företagsekonomi, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kulturgeografi, landskapsarkitektur, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap, naturgeografi och statsvetenskap. Alternativt kan man ha en akademisk yrkesexamen: arkitektexamen, civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen, landskapsarkitektexamen eller landskapsingenjörsexamen.

En viktig princip i undervisningen är att man arbetar med verkliga fall, för att främja verklighetsförankringen och för att kunskapsinhämtandet ska kännas meningsfullt och relevant. Detta är särskilt viktigt då utbildningen vänder sig till yrkesverksamma såväl som nyexaminerade kandidater inom tämligen skilda fält. Denna mångfald av erfarenhet och kompetens bland deltagarna är tänkt att ge ytterligare en dimension till den inhämtade kunskapen.

Programmet är ett samarbete mellan SLU Alnarp och Malmö universitet.

Utbildningen gör dig förberedd för en ledande roll i processer, kunskapsutveckling och opinionsbildning i olika organisationer, förvaltningar och företag som arbetar med utveckling av hållbara städer. Hållbar utveckling, inte minst när det gäller stadsmiljö, är redan en viktig fråga på många arbetsplatser, och behovet av personer med bred kunskap inom ämnet samt god förmåga att kommunicera och reflektera kan antas bli ännu större framöver.

Du kan arbeta dels inom offentliga organisationer, till exempel på ett stadsbyggnadskontor eller en miljöförvaltning, dels inom näringslivet hos företag som har intresse för stadsutveckling. Dessa företag arbetar exempelvis med byggande, urban design, fastighetsutveckling, miljö, energi och samhällsbyggnad. Dessutom har du möjlighet att inrikta dig mot forskning, journalistik eller utbildning inom hållbarhetsfrågor.

Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…