Hoppa till huvudinnehåll

Sustainable Food Systems

Det här är mastersprogrammet för dig som siktar på att bli expert på hållbara livsmedelssystem och som vill ta dig an utmaningar i hela livsmedelskedjan.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska. 

Är du intresserad av hållbara livsmedelssystem och de möjligheter och utmaningar de för med sig? Vill du lära dig om marknadsförings- och ledningsperspektiv genom hela livsmedelskedjan? Då är det här rätt program för dig! Programmet är mångsidigt och ger dig en bred utbildning inom hållbara livsmedelssystem, från råvara till primärproduktionssystem, förädling, distribution och konsumtion.

Detta 2-åriga tvärvetenskapliga program lockar studenter från hela världen med varierande akademisk bakgrund och är ett perfekt val för dig som vill få bred kunskap inom området. Undervisningen är studentcentrerad med fokus på gemensamt lärande och arbete i grupp. Du kan välja bland ett stort antal kurser beroende på din akademiska bakgrund och dina planer för framtiden.

Efter avslutad utbildning har du en masterexamen i livsmedelsvetenskap och de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta vid myndigheter, företag och organisationer i livsmedelsindustrin, med livsmedel i detaljhandel, offentliga organ och tjänsteorganisationer, såväl nationellt som internationellt. Programmet är också en utmärkt grund om du väljer att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Application code for international students: 81002

Application code for Swedish students: 81001

 

Degree

Master of Science (120 credits) with a major in food science.

Requirements

Admission to the Master’s programme Sustainable Food Systems requires a first-cycle qualification comprising 180 credits and including:

  • specialised studies comprising 90 credits within a single subject (e.g. Economics) within social science, and
  • an independent project or equivalent worth a minimum of 7.5 credits.

Alternatively:

  • specialised studies comprising 90 credits within a single subject (e.g. Biology) within natural science, and
  • an independent project or equivalent worth a minimum of 7.5 credits.

Applicants with the equivalent qualifications obtained by means of a degree from another country, or with the equivalent knowledge obtained in some other way, may also be regarded as fulfilling the specific entry requirements.

This programme is taught in English. The applicant must further have a level of English equivalent to upper secondary school English, called English 6. An applicant with a first-cycle qualification from SLU comprising 180 credits automatically fulfils this requirement. Special rules apply for applicants with qualifications from one of the Nordic countries and some English-speaking countries.

Specific requirements apply for admission to the individual courses included in the programme.

 

INNEHÅLL

Kurserna i detta tvärvetenskapliga program är öppna för studenter med utbildningsbakgrund inom samhällsvetenskap och naturvetenskap. Det pedagogiska förhållningssättet bygger på interaktion och samarbete mellan studenterna genom fallstudier, seminarier, rapportskrivning och muntliga presentationer. Grupparbete och studentcentrerad undervisning är central för programmet. Den övergripande kompetensen och studenternas tidigare erfarenhet bidrar till en djupare förståelse av dagens matsystem och vad som behövs för övergångar till mer hållbara livsmedelssystem i framtiden.

Under första året erbjuds programgemensamma kurser som ger en överblick över hållbar utveckling i livsmedelssystem, kunskap om förutsättningar för pågående och framtida förändringsarbete och färdigheter att hantera utmaningar kopplade till dessa.

Innehåller i de programgemensamma kurserna under det första året fokuserar på;

  • Systemförståelse av det komplexa sambandet mellan primärproduktion, förädling och konsumtion
  • Identifiering av möjligheter och hinder för utveckling av hållbara och innovativa livsmedelsprodukter, -processer och -system och
  • Utvärdering av nuvarande och framtida livsmedelsprodukter och livsmedelssystem ur ett hållbarhetsperspektiv.

Förutom de programgemensamma kurserna erbjuds valbara kurser inom programmet, vilket ger möjligheter till specialisering inom egenvalt ämnesområde. Valbara kurser kan läsas vid SLU, på Uppsala universitet eller vid annat universitet (höstterminen år 2 lämpar sig även bra för att studera utomlands). Programmet avslutas med ett självständigt arbete på 30 hp för att förbereda för fortsatta akademiska studier eller arbete i livsmedelsföretag, organisationer eller myndigheter.

 

Programkopplade kurser år 1

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103) 15 HP, höstterminen

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem är en kurs som omfattar aspekter från hela livsmedelskedjan, inklusive primärproduktion, förädling, distribution, konsumtion och avfallshantering. Fokus ligger på effektiv användning av resurser genom hela kedjan. I kursen får studenterna fördjupa sig i dagens livsmedelssystem och deras utmaningar, analysera produktionskedjor utifrån ett livscykelperspektiv och ta fram förbättringsförslag som leder till ökad hållbarhet. Vi kommer även att identifiera och bedöma potentialen hos underutnyttjade och nya livsmedel och råvaror.

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och eget arbete utifrån fallstudier och bygger i hög grad på studentcentrerad undervisning, samt kontakter med olika aktörer inom livsmedelskedjan.

 

Marknadsföringsperspektiv för hållbara livsmedelssystem (FÖ0440), 15 HP, höstterminen

Kursen bygger på hållbar företagsutveckling inom biobaserad industri, speciellt livsmedelsindustri. Den är baserad på en förståelse av värdeproduktion som bygger på ekonomiska, miljömässiga och sociala värdedimensioner.

I kursen ges en introduktion till viktiga marknadsföringskoncept, modeller och teorier: värdedefinitioner med avseende på hållbar utveckling, innovation management, intressentteori, "social practice theory", relations-marknadsföring, nätverk och "Corporate Social Responsibility" (CSR), samt systemrelaterade begreppet, "creating shared value" (CSV).

Kursen innehåller föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och övningar samt projektarbete i vilka en fördjupad vokabulär utvecklas. Analytisk och värderande kompetens tränas också i fallfördjupningar och projekt.

 

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem (LV0102) 15 ECTS, vårterminen

I kursen Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem får vi en förståelse för hur innovationssystem ser ut och fungerar, och hur processer för innovation och produktutveckling inom livsmedelsområdet kan se ut och ledas. Projektledning och facilitering av innovationsprojekt utgör en betydande del av kursen. Kursen baseras på fallstudier där du arbetar med innovationsprojekt med koppling till hållbara livsmedelsystem i grupp. Projektet görs i samverkan med t ex livsmedelsindustrin, rådgivningsorganisationer, lantbrukare eller andra organisationer inom livsmedelssektorn. Efter kursen har du fått praktiska erfarenheter och strategisk kompetens för att utvärdera utvecklingsvägar utifrån långsiktiga hållbarhetsvisioner.

 

Konsumentbeteende, matval och hållbar matkonsumtion (FÖ0468) 15 ECTS, vårterminen

Kursen omfattar teoretisk fördjupning med olika tematiska inriktningar (konsumentbeteende, kvalitetsupplevelser, lärande, motivation, värderingar och drivkrafter i konsumentens val och beteenden. Ett särskilt tema rör konsumentundersökningar av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, vilket även inkluderar metoder för sensorisk analys.

Kursen beaktar genomgående hållbarhetsperspektiv, vilket även omfattar hur nya konsumentbeteenden och hållbar konsumtion påverkar aktörer i värdekedjan för livsmedel och hur interaktioner i denna kedja förändras genom exempelvis nya distributionskanaler, kommunikationsmetoder, processer för gemensamt värdeskapande och nya vägar för möten mellan producent och konsument.

 

Exempel på valfria kurser

Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter 7.5hp

Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi 15hp

Environmental economics and management 15 ECTS

Globala försörjningssystem och matsäkerhet

Praktisk tvärvetenskap 15hp

Livsmedelsetik 7.5hp

Scientific Methods, Tools and Thesis Writing 15 hp

Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande 15hp

Forskningsmetoder i studier av människa och miljö 15hp

Kvalificerad praktik 2 7.5hp

Kvalificerad praktik 2 15hp

KARRIÄR

Hjärtat i programmet ligger i utveckling av cirkulära hållbara livsmedelssystem. I dessa system ingår många aktörer som har viktiga roller i utveckling av nya innovativa lösningar. En student som har gått programmet kan arbeta inom en rad olika områden, till exempel, primärproduktion, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel, service-organisationer, statliga myndigheter, doktorandstudier eller med policyfrågor i nationella eller internationella miljöer.

Examen

Masterexamen i huvudområdet livsmedelsvetenskap

Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…