Hoppa till huvudinnehåll

Sustainable Food Systems

Det här är masterprogrammet för dig som siktar på att bli expert på hållbara livsmedelssystem och som vill ta dig an utmaningar i hela livsmedelskedjan.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Är du intresserad av hållbara livsmedelssystem och de möjligheter och utmaningar de för med sig? Vill du lära dig om marknadsförings- och ledningsperspektiv genom hela livsmedelskedjan? Då är det här rätt program för dig! Programmet är mångsidigt och ger dig en bred utbildning inom hållbara livsmedelssystem, från råvara till primärproduktionssystem, förädling, distribution och konsumtion.

Detta 2-åriga tvärvetenskapliga program lockar studenter från hela världen med varierande akademisk bakgrund och är ett perfekt val för dig som vill få bred kunskap inom området. Undervisningen är studentcentrerad med fokus på gemensamt lärande och arbete i grupp. Du kan välja bland ett stort antal kurser beroende på din akademiska bakgrund och dina planer för framtiden.

Efter avslutad utbildning har du en masterexamen i livsmedelsvetenskap och de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta vid myndigheter, företag och organisationer i livsmedelsindustrin, med livsmedel i detaljhandel, offentliga organ och tjänsteorganisationer, såväl nationellt som internationellt. Programmet är också en utmärkt grund om du väljer att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 22
Anmälningskod för svenska studenter: 81001
Anmälningskod för internationella studenter: 81002

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet hållbara livsmedelssystem krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp samt:

- fördjupning omfattande 90 hp inom ett enskilt ämne (t.ex. nationalekonomi) inom samhällsvetenskap, samt
- ett självständigt akademiskt arbete om minst 7,5 hp eller motsvarande.

alternativt:

- fördjupning omfattande 90 hp inom ett enskilt ämne (t.ex. biologi) inom naturvetenskap, samt
- ett självständigt akademiskt arbete om minst 7,5 hp eller motsvarande.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
Programmet ges på engelska. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.
För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Hållbara livsmedelssystem - masterprogram syftar till en masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap. Masterexamen är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Food Science).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Kurser på annat lärosäte: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-avancerad-niva1/sustainable-food-systems/

Application code for international students: 81002

Application code for Swedish students: 81001

 

Degree

Master of Science (120 credits) with a major in food science.

Requirements

Admission to the Master’s programme Sustainable Food Systems requires a first-cycle qualification comprising 180 credits and including:

 • specialised studies comprising 90 credits within a single subject (e.g. Economics) within social science, and
 • an independent project or equivalent worth a minimum of 7.5 credits.

Alternatively:

 • specialised studies comprising 90 credits within a single subject (e.g. Biology) within natural science, and
 • an independent project or equivalent worth a minimum of 7.5 credits.

Applicants with the equivalent qualifications obtained by means of a degree from another country, or with the equivalent knowledge obtained in some other way, may also be regarded as fulfilling the specific entry requirements.

This programme is taught in English. The applicant must further have a level of English equivalent to upper secondary school English, called English 6. An applicant with a first-cycle qualification from SLU comprising 180 credits automatically fulfils this requirement. Special rules apply for applicants with qualifications from one of the Nordic countries and some English-speaking countries.

Specific requirements apply for admission to the individual courses included in the programme.

 

INNEHÅLL

Kurserna i detta tvärvetenskapliga program är öppna för studenter med utbildningsbakgrund inom samhällsvetenskap och naturvetenskap. Grupparbete och studentcentrerad undervisning är centrala på programmet. Undervisningen bygger på interaktion och samarbete mellan studenterna genom fallstudier, seminarier, rapportskrivning och muntliga presentationer. Studenternas kunskaper och tidigare erfarenhet bidrar till en djupare förståelse av dagens system och vad som behövs för övergångar till mer hållbara livsmedelssystem i framtiden.

Under första året läser du programgemensamma kurser som ger en överblick över hållbar utveckling i livsmedelssystem, kunskap om förutsättningar för pågående och framtida förändringsarbete och färdigheter i att hantera utmaningar kopplade till dessa.

Innehåller i dessa kurser fokuserar på följande:

 • Systemförståelse av det komplexa sambandet mellan primärproduktion, förädling och konsumtion
 • Identifiering av möjligheter och hinder för utveckling av hållbara och innovativa livsmedelsprodukter, -processer och -system
 • Utvärdering av nuvarande och framtida livsmedelsprodukter och livsmedelssystem ur ett hållbarhetsperspektiv.

Förutom de programgemensamma kurserna erbjuds valbara kurser, vilket ger dig möjlighet att specialisera dig inom ett ämnesområde. Du kan läsa valbara kurser vid SLU, på Uppsala universitet eller vid annat universitet. Höstterminen år 2 lämpar sig även bra för att studera utomlands. Programmet avslutas med ett självständigt arbete på 30 högskolepoäng för att förbereda för fortsatta akademiska studier eller arbete i livsmedelsföretag, organisationer eller vid myndigheter.

 

Programkopplade kurser år 1

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103) 15 HP, höstterminen

Denna kurs omfattar aspekter från hela livsmedelskedjan, inklusive primärproduktion, förädling, distribution, konsumtion och avfallshantering. Fokus ligger på effektiv användning av resurser genom hela kedjan. Du fördjupar dig i dagens livsmedelssystem och deras utmaningar, analyserar produktionskedjor utifrån ett livscykelperspektiv och tar fram förbättringsförslag som leder till ökad hållbarhet. Vi identifierar och bedömer även potentialen hos underutnyttjade och nya livsmedel och råvaror.

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och eget arbete utifrån fallstudier. Det bygger i hög grad på studentcentrerad undervisning samt kontakter med olika aktörer inom livsmedelskedjan.

 

Marknadsföringsperspektiv för hållbara livsmedelssystem (FÖ0440), 15 HP, höstterminen

Kursen bygger på hållbar företagsutveckling inom biobaserad industri, speciellt livsmedelsindustri. Den är baserad på en förståelse för värdeproduktion som bygger på ekonomiska, miljömässiga och sociala värdedimensioner.

I kursen ges en introduktion till viktiga marknadsföringskoncept, modeller och teorier: värdedefinitioner med avseende på hållbar utveckling, innovation management, intressentteori, social practice theory, relationsmarknadsföring, nätverk och Corporate Social Responsibility (CSR) samt det systemrelaterade begreppet "creating shared value" (CSV).

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och övningar samt projektarbete där du lär dig områdets terminologi. Analytisk och värderande kompetens tränas också i fallfördjupningar och projekt.

 

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem (LV0102) 15 ECTS, vårterminen

I denna kurs får du en förståelse för hur innovationssystem ser ut och fungerar och hur processer för innovation och produktutveckling inom livsmedelsområdet kan se ut och ledas. Projektledning och facilitering av innovationsprojekt utgör en betydande del av kursen. Kursen baseras på fallstudier där du arbetar i grupp med innovationsprojekt med koppling till hållbara livsmedelsystem. Projektet görs i samverkan med livsmedelsindustrin, rådgivningsorganisationer, lantbrukare eller andra organisationer inom livsmedelssektorn. Efter kursen har du praktiska erfarenheter och strategisk kompetens för att utvärdera utvecklingsvägar utifrån långsiktiga hållbarhetsvisioner.

 

Konsumentbeteende, matval och hållbar matkonsumtion (FÖ0468) 15 ECTS, vårterminen

Kursen är en teoretisk fördjupning med olika tematiska inriktningar: konsumentbeteende, kvalitetsupplevelser, lärande, motivation, värderingar och drivkrafter i konsumentens val och beteenden. Ett särskilt tema rör kvalitativa och kvantitativa konsumentundersökningar, vilket även inkluderar metoder för sensorisk analys.

Kursen beaktar genomgående hållbarhetsperspektivet, vilket även omfattar hur nya konsumentbeteenden och hållbar konsumtion påverkar aktörer i värdekedjan för livsmedel. Vidare studerar du hur interaktioner i denna kedja förändras genom exempelvis nya distributionskanaler, kommunikationsmetoder, processer för gemensamt värdeskapande och nya vägar för möten mellan producent och konsument.

 

Exempel på valfria kurser

Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter 7,5 hp

Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi 15 hp

Environmental economics and management 15 hp

Globala försörjningssystem och matsäkerhet 15 hp

Praktisk tvärvetenskap 15 hp

Livsmedelsetik 7,5 hp

Scientific Methods, Tools and Thesis Writing 15 hp

Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande 15 hp

Forskningsmetoder i studier av människa och miljö 15 hp

Kvalificerad praktik 2 7,5 hp

Kvalificerad praktik 2 15 hp

KARRIÄR

Programmets hjärta är utveckling av cirkulära hållbara livsmedelssystem. I dessa system ingår många aktörer som har viktiga roller i utvecklingen av nya innovativa lösningar. Med en examen från detta program kan du arbeta inom en rad olika områden, till exempel primärproduktion, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel, serviceorganisationer, statliga myndigheter eller med policyfrågor i nationella eller internationella miljöer. Du kan också fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

Examen

Masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

Livmedelsetik

2023-09-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem

Programkod:
NM032

Beslutsdatum:
2021-05-21

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet hållbara livsmedelssystem krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp samt:

 • fördjupning omfattande 90 hp inom ett enskilt ämne (t.ex. nationalekonomi) inom samhällsvetenskap, samt

 • ett självständigt akademiskt arbete om minst 7,5 hp eller motsvarande.

alternativt:

 • fördjupning omfattande 90 hp inom ett enskilt ämne (t.ex. biologi) inom naturvetenskap, samt

 • ett självständigt akademiskt arbete om minst 7,5 hp eller motsvarande.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskaper och förståelse
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdigheter och förmåga

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Hållbara livsmedelssystem - masterprogram syftar till en masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap. Masterexamen är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Food Science).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Det övergripande syftet med programmet är att ge fördjupad kunskap och förståelse om hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i ljuset av framtidens lokala och globala utmaningar. Livsmedelssystem inkluderar råvaruproduktion, vidareförädling, förpackning, distribution, marknadsföring och försäljning samt tillagning, konsumtion och avfallshantering. För att kunna arbeta med hållbara lösningar inom livsmedelssystem behövs kompetens inom flera ämnesområden. Programmet bygger därför på en mångdisciplinär grund och riktar sig till studenter med såväl samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig bakgrund.

Utbildningsformerna syftar till att utveckla dialog och nätverk mellan studenter, lärare och gästföreläsare. Den övergripande kompetensen i gruppen och studenternas tidigare erfarenheter bidrar till en djupare förståelse för dagens livsmedelssystem och vad som behövs för en övergång till mer hållbara livsmedelssystem i framtiden. De pedagogiska metoderna bygger därför på interaktion och samverkan mellan studenterna genom fallstudier, seminarier, rapportskrivning och muntliga presentationer. Grupparbete och studentcentrerad undervisning är centrala för kurserna. Samverkan med olika aktörer som företag, myndigheter och organisationer som arbetar med hållbarhet görs i interaktiva moment i kurserna, som fallstudier, externa föreläsningar, studiebesök och projektuppdrag med fokus på aktuella frågeställningar.

I programmet får studenterna kunskap om vilken roll utveckling av nya produkter, processer och system spelar, samt hur de kan utvärderas med avseende på hållbar utveckling. Studenterna får insikter om vilka resurser som behövs för innovationer inom livsmedelssystem, förståelse för hur den egna expertisen kan användas och förmåga att identifiera och integrera andra kompetenser i processen. Genom programmet tränas studenterna förmåga att initiera, organisera och leda processer som syftar till ökad hållbarhet inom livsmedelssystem. Studenterna ska även lära sig verktyg för att integrera hållbarhetsbedömningar i utveckling av säkra produkter och processer samt att analysera, bedöma och hantera målkonflikter för företag-, konsumenter- och samhället i stort. Under studier på programmet möter studenten komplexa verkliga problem och får träna sin förmåga i kritiskt tänkande, arbeta självständigt såväl som i grupp, identifiera nyckelfrågor, granska, utvärdera och argumentera för möjliga lösningar. Programmet ger även insikter i aktuella frågeställningar och val av metoder inom forskning och utvecklingsarbete.

Under det första året erbjuds programgemensamma kurser som ger överblick över hållbar utveckling i livsmedelssystem, kunskap om förutsättningar för pågående och framtida förändringsarbete och färdigheter att hantera utmaningar kopplade till dessa. Innehållet i de programgemensamma kurserna under det första året fokuserar på;

 • systemförståelse av det komplexa sambandet mellan cirkulära system i primärproduktion, vidareförädling och konsumtion av livsmedel
 • identifiering av möjligheter och hinder för utveckling av hållbara och innovativa livsmedelsprodukter, processer och system och
 • utvärdering av nuvarande och framtida livsmedelsprodukter och livsmedelssystem ur ett hållbarhetsperspektiv

Fortsättningsvis kan studenterna välja att antingen specialisera sig i konsumentbeteende, konsumentmatval och matkultur eller globala livsmedelssystem och livsmedelssäkerhet.

Under det andra året, erbjuda programmet valfria kurser, vilka ger möjlighet till specialisering inom egenvalt ämnesområde. Studenterna kan fokusera på matsvinn, livsmedelsetik, hållbara livsmedelskedjor, och välja kurser i vetenskapliga metoder och skrivandet. Det är också möjligt att göra praktik på företag, myndigheter eller icke-statliga, opolitiska organisationer. Andra valbara kurser kan också läsas vid SLU eller andra universitet (en utbytestermin är möjligt under programmets andra år).

Programmet avslutas med ett självständigt arbete på 30 eller 60 hp för att förbereda för fortsatta akademiska studier eller arbete i livsmedelsföretag, organisationer eller myndigheter.

Kurser i programmet

Huvudområden

*BI=Biologi, FÖ=Företagsekonomi, HU=Hållbar utveckling, LB=Lantbruksvetenskap, LK=Landskapsarkitektur, LU=Landsbygdsutveckling, LV=Livsmedelsvetenskap, MP=Miljöpsykologi, MX=Miljövetenskap, TD=Trädgårdsvetenskap, ÖV=Övrigt ämne *

Kurs Huvudområde/ fördjupning

År 1

Prospects and challenges of sustainable food systems, 15 hp LV, A1N

Management perspectives for sustainable food systems, 15 hp FÖ, A1N

Innovation management for sustainable food systems, 15 hp LV, A1F

Global food systems and food security, 15 hp LU, A1N

Consumer behaviour and sustainable food consumption, 15 hp FÖ/LV A1F

År 2

Food waste – current situation and future opportunities, 7,5 hp LV/MX, A1N

Food ethics, 7,5 hp LV, A1N

Sustainable agri-food value chains and bioeconomy, 15 hp FÖ/TD, A1N

The process of research: qualitative methods, data analysis and academic writing, 15 hp LU, A1N

Environmental economics and management, 15 hp FÖ/LB A1N

Research methods for people and environment studies, 15 hp LK/MP, A1N

Master thesis in food science, A2E, 30 hp LV, A2E

Master thesis in food science, A2E, 60 hp LV, A2E

Ytterligare programkurser
Qualified work placement 2, 7,5 hp ÖV, AXX

Qualified work placement 2, 15 hp ÖV, AXX

Interdisciplinary practice, 15 hp HU, AXX

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår. För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på hållbara livsmedelssystem - masterprogram med avlagd masterexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…