Hoppa till huvudinnehåll

Sustainable Food Systems

Det här är masterprogrammet för dig som siktar på att bli expert på hållbara livsmedelssystem och som vill ta dig an utmaningar i hela livsmedelskedjan.
Ansök nu

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Är du intresserad av hållbara livsmedelssystem och de möjligheter och utmaningar de för med sig? Vill du lära dig om marknadsförings- och ledningsperspektiv genom hela livsmedelskedjan? Då är det här rätt program för dig! Programmet är mångsidigt och ger dig en bred utbildning inom hållbara livsmedelssystem, från råvara till primärproduktionssystem, förädling, distribution och konsumtion.

Detta 2-åriga tvärvetenskapliga program lockar studenter från hela världen med varierande akademisk bakgrund och är ett perfekt val för dig som vill få bred kunskap inom området. Undervisningen är studentcentrerad med fokus på gemensamt lärande och arbete i grupp. Du kan välja bland ett stort antal kurser beroende på din akademiska bakgrund och dina planer för framtiden.

Efter avslutad utbildning har du en masterexamen i livsmedelsvetenskap och de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta vid myndigheter, företag och organisationer i livsmedelsindustrin, med livsmedel i detaljhandel, offentliga organ och tjänsteorganisationer, såväl nationellt som internationellt. Programmet är också en utmärkt grund om du väljer att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81001
Anmälningskod för internationella studenter: 81002

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet hållbara livsmedelssystem krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp samt:
- fördjupning omfattande 90 hp inom ett enskilt ämne (t.ex. nationalekonomi) inom samhällsvetenskap, samt
- ett självständigt akademiskt arbete om minst 7,5 hp eller motsvarande.
alternativt:
- fördjupning omfattande 90 hp inom ett enskilt ämne (t.ex. biologi) inom naturvetenskap, samt
- ett självständigt akademiskt arbete om minst 7,5 hp eller motsvarande.
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. Programmet ges på engelska. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se. För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Hållbara livsmedelssystem - masterprogram syftar till en masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap. Masterexamen är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Food Science).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (A1N; A1F),
  • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Kurser på annat lärosäte: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurs/1c54a7d4-14da-11ee-b3fd-c0143a2d4447

INNEHÅLL

Kurserna i detta tvärvetenskapliga program är öppna för studenter med utbildningsbakgrund inom samhällsvetenskap och naturvetenskap. Grupparbete och studentcentrerad undervisning är centrala på programmet. Undervisningen bygger på interaktion och samarbete mellan studenterna genom fallstudier, seminarier, rapportskrivning och muntliga presentationer. Studenternas kunskaper och tidigare erfarenhet bidrar till en djupare förståelse av dagens system och vad som behövs för övergångar till mer hållbara livsmedelssystem i framtiden.

Under första året läser du programgemensamma kurser som ger en överblick över hållbar utveckling i livsmedelssystem, kunskap om förutsättningar för pågående och framtida förändringsarbete och färdigheter i att hantera utmaningar kopplade till dessa.

Innehåller i dessa kurser fokuserar på följande:

  • Systemförståelse av det komplexa sambandet mellan primärproduktion, förädling och konsumtion
  • Identifiering av möjligheter och hinder för utveckling av hållbara och innovativa livsmedelsprodukter, -processer och -system
  • Utvärdering av nuvarande och framtida livsmedelsprodukter och livsmedelssystem ur ett hållbarhetsperspektiv.

Förutom de programgemensamma kurserna erbjuds valbara kurser, vilket ger dig möjlighet att specialisera dig inom ett ämnesområde. Du kan läsa valbara kurser vid SLU, på Uppsala universitet eller vid annat universitet. Höstterminen år 2 lämpar sig även bra för att studera utomlands. Programmet avslutas med ett självständigt arbete på 30 högskolepoäng för att förbereda för fortsatta akademiska studier eller arbete i livsmedelsföretag, organisationer eller vid myndigheter.

 

Programkopplade kurser år 1

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103) 15 HP, höstterminen

Denna kurs omfattar aspekter från hela livsmedelskedjan, inklusive primärproduktion, förädling, distribution, konsumtion och avfallshantering. Fokus ligger på effektiv användning av resurser genom hela kedjan. Du fördjupar dig i dagens livsmedelssystem och deras utmaningar, analyserar produktionskedjor utifrån ett livscykelperspektiv och tar fram förbättringsförslag som leder till ökad hållbarhet. Vi identifierar och bedömer även potentialen hos underutnyttjade och nya livsmedel och råvaror.

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och eget arbete utifrån fallstudier. Det bygger i hög grad på studentcentrerad undervisning samt kontakter med olika aktörer inom livsmedelskedjan.

 

Marknadsföringsperspektiv för hållbara livsmedelssystem (FÖ0440), 15 HP, höstterminen

Kursen bygger på hållbar företagsutveckling inom biobaserad industri, speciellt livsmedelsindustri. Den är baserad på en förståelse för värdeproduktion som bygger på ekonomiska, miljömässiga och sociala värdedimensioner.

I kursen ges en introduktion till viktiga marknadsföringskoncept, modeller och teorier: värdedefinitioner med avseende på hållbar utveckling, innovation management, intressentteori, social practice theory, relationsmarknadsföring, nätverk och Corporate Social Responsibility (CSR) samt det systemrelaterade begreppet "creating shared value" (CSV).

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och övningar samt projektarbete där du lär dig områdets terminologi. Analytisk och värderande kompetens tränas också i fallfördjupningar och projekt.

 

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem (LV0102) 15 ECTS, vårterminen

I denna kurs får du en förståelse för hur innovationssystem ser ut och fungerar och hur processer för innovation och produktutveckling inom livsmedelsområdet kan se ut och ledas. Projektledning och facilitering av innovationsprojekt utgör en betydande del av kursen. Kursen baseras på fallstudier där du arbetar i grupp med innovationsprojekt med koppling till hållbara livsmedelsystem. Projektet görs i samverkan med livsmedelsindustrin, rådgivningsorganisationer, lantbrukare eller andra organisationer inom livsmedelssektorn. Efter kursen har du praktiska erfarenheter och strategisk kompetens för att utvärdera utvecklingsvägar utifrån långsiktiga hållbarhetsvisioner.

 

Konsumentbeteende, matval och hållbar matkonsumtion (FÖ0468) 15 ECTS, vårterminen

Kursen är en teoretisk fördjupning med olika tematiska inriktningar: konsumentbeteende, kvalitetsupplevelser, lärande, motivation, värderingar och drivkrafter i konsumentens val och beteenden. Ett särskilt tema rör kvalitativa och kvantitativa konsumentundersökningar, vilket även inkluderar metoder för sensorisk analys.

Kursen beaktar genomgående hållbarhetsperspektivet, vilket även omfattar hur nya konsumentbeteenden och hållbar konsumtion påverkar aktörer i värdekedjan för livsmedel. Vidare studerar du hur interaktioner i denna kedja förändras genom exempelvis nya distributionskanaler, kommunikationsmetoder, processer för gemensamt värdeskapande och nya vägar för möten mellan producent och konsument.

 

Exempel på valfria kurser

Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter 7,5 hp

Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi 15 hp

Environmental economics and management 15 hp

Globala försörjningssystem och matsäkerhet 15 hp

Praktisk tvärvetenskap 15 hp

Livsmedelsetik 7,5 hp

Scientific Methods, Tools and Thesis Writing 15 hp

Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande 15 hp

Forskningsmetoder i studier av människa och miljö 15 hp

Kvalificerad praktik 2 7,5 hp

Kvalificerad praktik 2 15 hp

KARRIÄR

Programmets hjärta är utveckling av cirkulära hållbara livsmedelssystem. I dessa system ingår många aktörer som har viktiga roller i utvecklingen av nya innovativa lösningar. Med en examen från detta program kan du arbeta inom en rad olika områden, till exempel primärproduktion, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel, serviceorganisationer, statliga myndigheter eller med policyfrågor i nationella eller internationella miljöer. Du kan också fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

Examen

Masterexamen med huvudområdet livsmedelsvetenskap.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

Livmedelsetik

2024-10-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…