Hoppa till huvudinnehåll

Forest and Landscape Är du intresserad av frågor som gäller skogslandskap?

På utbildningen tas ett helhetsgrepp om skogslandskapet och dess betydelse för samhället genom en kombination av olika perspektiv på skog och landskap, miljö och ekonomi, skötsel och vård, stad och land.

PROGRAMINFORMATION

Programmet Forest and landscape ger dig hållbara kunskaper om skog och landskap. Du läser kurser om hur ett skogslandskap förvaltas, upplevs och sköts både från ett landskapsperspektiv och ett skogsbruksperspektiv.  

Under utbildningen får du kunskap om träd, från trädnivå till ett helt ekosystem på landskapsnivå. Samtidigt berörs frågor om skogens betydelse i samhället utifrån olika förhållningssätt, såsom mänskliga och ekologiska. Det finns också möjligheter att studera utomlands, bland annat vid universitetet i Wageningen i Nederländerna.  

Du får en kandidatexamen i antingen skogsbruksvetenskap eller landskapsarkitektur och kan arbeta som specialist alternativt rådgivare vid myndigheter, kommuner, skogsbolag eller inom den privata sektorn.  

Du kan även läsa vidare på något av våra masterprogram. Har du valt att inrikta dig på landskapsarkitektur kan du till exempel välja att söka till utbildningen Hållbar stadsutveckling eller till utbildningen Landscape Architecture Master’s programme. För det senare alternativet behöver du en portfolio för att bli antagen till vissa kurser. Mer information om detta hittar du på sidan för detta mastersprogram.

FAKTA OCH BEHÖRIGHET

Namn: Skog och landskap (kandidat)
Nivå: Grundnivå
Språk: Engelska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 30
Anmälningskod för svenska studenter: 91003
Anmälningskod för internationella studenter: 91001

Behörighet: För att bli antagen till kandidatprogrammet Forest and Landscape krävs:

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2*
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

* Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

- Matematik B
- Naturkunskap B*
- Samhällskunskap A

* Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

För särskild behörighet krävs även Engelska B eller motsvarande. Då programmets undervisningsspråk är engelska medges undantag från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen: Examen som utbildningen syftar till Kandidatprogrammet Forest and Landscape syftar till en kandidatexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls (se SLU:s lokala examensordning), se även under Övriga upplysningar avsnitt b) Möjlighet till fortsatta studier. Den student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet landskapsarkitektur alternativt med huvudområdet skogsbruksvetenskap (Degree of Bachelor of Science with a major in Landscape Architecture or, alternatively, Degree of Bachelor of Science with a major in Forestry Science). Examenskrav Kandidatexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav: - minst 60 hp kurser inom huvudområdet landskapsarkitektur (G1N; G1F) - minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet landskapsarkitektur (G2F) - minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet landskapsarkitektur (kandidatarbete/G2E). Kandidatexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav: - minst 60 hp kurser inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (G1N; G1F) - minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (G2F) - minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (kandidatarbete/G2E). Kurser på grundnivå G1N; G1F kan ersättas av kurser på grundnivå G1E och G2F. Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att maximalt 30 hp får utgöras av kurser på avancerad nivå.
 

INNEHÅLL

Kandidatprogrammet Skog och landskap ger studenterna möjlighet att tillägna sig kunskaper för att förstå, förklara och förvalta landskap i såväl tätorts- som landsbygdsmiljö, med särskild tyngdpunkt på skogslandskap i ett internationellt perspektiv. Unikt för programmet är kombinationen av kunskap från två av SLU:s centrala ämnesområden; skogsbruksvetenskap och landskapsarkitektur. Utbildningen kombinerar perspektiv på miljö och ekonomi, brukande och vårdande, stad och land vilket inkluderar skogsfrågor, förvaltning, kommunikation och miljöpsykologi. Programmet utbildar för vidare studier på avancerad nivå eller för tjänster på myndigheter, som kommunal skogsförvaltare, i skogsnäringen eller inom naturturism.


Programmet kan grovt indelas i tre delar. Den inledande delen ger grundläggande kunskaper. Mittendelen har skogsskötsel, ekologi och biologi som huvudfokus. Under den sista delen förskjuts fokus mot förvaltning av skog eller andra landskapstyper beroende på val av fördjupning. Fördjupningen i skogliga ämnen innehåller skogsskötsel, skoglig planering, skogsekonomi, naturvårdsbiologi, skogsteknologi och naturresurspolicy. Fördjupningen i landskapsförvaltning innehåller ämnen som är inriktade mot landskapsdesign, förvaltning av peri-urbana skogar, miljöpsykologi och landskapsanalys. Studenterna kan välja att göra sitt kandidatarbete i något av huvudområdena landskapsarkitektur eller skogsbruksvetenskap.

Generella kompetenser integreras i ämneskurserna. Samarbete och förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper genom utbildningen. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt vetenskapligt förhållningssätt är viktiga delar i ämnesprogressionen. Vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i föreläsningar och handledning. Genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt m.m. knyts utbildningen till yrkes- och näringsliv och det omgivande samhället. Det självständiga arbetet (examensarbete/ kandidatarbete) ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämne genom att tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Studenten kan välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat, vid SLU eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet i världen, exempelvis vid Wageningen University and Research (WUR) i Nederländerna som har kurser inom skogsbruk med samhällsvetenskaplig inriktning, s.k. ”skogsgovernance”. Begreppet avser att både offentliga och privata aktörer beslutar om och genomför förvaltning, användande och bevarande av skogsresurser.

Programmet ges på engelska. Tillsammans med innehåll och perspektiv i kurser bidrar detta till internationalisering på hemmaplan.
På ett övergripande plan gäller att SLU arbetar aktivt med att främja en god arbets- och studiemiljö och för lika villkor. SLU:s profil är inriktad på kunskap om de biologiska naturresurserna och samhällsutmaningar som råvaru-, vatten- och energiförsörjning, klimatförändringar, m.m. är kopplade till våra ansvarsområden. FN:s mål för hållbar utveckling berör bl.a. dessa samhällsutmaningar liksom människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Efter examen kan du arbeta på myndigheter, som kommunal skogsförvaltare, i skogsnäringen eller inom naturturism. Du kan även läsa vidare på något av våra masterprogram.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med senare studier på avancerad nivå, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…