Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Forest and Landscape

Vill du vara med och påverka i frågor som gäller skogen och landskapet? Det här nya programmet tar ett helhetsgrepp om skogen och dess betydelse för samhället, genom kombination av olika perspektiv på miljö och ekonomi, skötsel och vård, stad och land.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska. 

Programmet ger dig hållbara kunskaper om skog och landskap. Och du läser kurser om urbana skogsfrågor, kommunikation, socialekologi och även grundkurser i skogsvetenskap, där skogens förutsättningar och skötsel studeras. Programmet ges vid SLU:s campus i Alnarp, en mil från Malmö. Undervisningen sker på engelska och utbildningen har ett internationellt perspektiv. Det finns också möjligheter att studera utomlands. Efter examen kan du arbeta som specialist alternativt rådgivare vid myndigheter, kommuner, skogsbolag eller inom naturturism. Du kan även läsa vidare på något av våra masterprogram.

Observera att hela utbildningen ges på engelska.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA OCH BEHÖRIGHET

Tuition fee, first semester: SEK 67 800
Tuition fee, total: SEK 406 800
 
Namn: Forest and Landscape (BSc)
Studiestart: HT 2021
Studieort: Alnarp
Omfattning: 3 år, 180 hp
Språk: Engelska
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 30
Anmälningskod för internationella studenter: 91001
Anmälningskod för svenska studenter: 91003
Sista anmälan för internationella studenter: 2021-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2021-04-15
Urval: Grades (2/3) and Swedish Scholastic Aptitude Test (SweSAT)/Högskoleprov (1/3)
Examen: The programme Forest and Landscape (BSc) leads to a Degree of Bachelor of Science, which is a general qualification. Other general qualificatons may be awarded, provided that the requirements for them are fulfilled (see SLU's system of qualifications), further information is availabel under Additional information, Possibilities for further study. Students who fulfill the qualification requirements for a Degree of Bachelor will, upon request, be issued a degree certificate. The degree certificate will specify the qualifications as Degree of Bachelor of Science with a Major in Landscape Architecture or Degree of Bachelor of Science with a Major in Forestry Science.
Behörighet:
General entry requirements for first-cycle studies and

- Mathematics 2a or Mathematics 2b eller Mathematics 2c
- Science Studies 2*
- Social Studies 1b or Social Studies 1a1 + 1a2

* Biology 1 + Physics 1a (eller Physics 1b1 + 1b2) + Chemistry 1 replace Science Studies 2

or

- Mathematics B
- Science Studies B*
- Social Studies A

* Biology A + Chemistry A + Physics A replace Science Studies B

(Field-specific entry requirements A14/15).

In additions, English B or equivalent is required. As the language of instructions is English, the Swedish language general entry requirement may not apply.

The specific entry requirements can also be met by those who have obtained equivalent knowledge from the current or a former Swedish national curriculum. The requirements are also fulfilled if equivalanet knowledge has been obtained by other means.

For admission to the courses included in the programme, there are specific entry requirements for each course; these are described in the course syllabus.

Here you will find more information about compensations options for Biology and Science Studies B/2 (only in Swedish)
https://www.slu.se/utbildning/anmalan-antagning/behorighet-och-urval/ersattningsmojligheter-bi-nk/

INNEHÅLL

Kandidatprogrammet Skog och landskap ger studenterna möjlighet att tillägna sig kunskaper för att förstå, förklara och förvalta landskap i såväl tätorts- som landsbygdsmiljö, med särskild tyngdpunkt på skogslandskap i ett internationellt perspektiv. Unikt för programmet är kombinationen av kunskap från två av SLU:s centrala ämnesområden; skogsbruksvetenskap och landskapsarkitektur. Utbildningen kombinerar perspektiv på miljö och ekonomi, brukande och vårdande, stad och land vilket inkluderar skogsfrågor, förvaltning, kommunikation och miljöpsykologi. Programmet utbildar för vidare studier på avancerad nivå eller för tjänster på myndigheter, som kommunal skogsförvaltare, i skogsnäringen eller inom naturturism.


Programmet kan grovt indelas i tre delar. Den inledande delen ger grundläggande kunskaper. Mittendelen har skogsskötsel, ekologi och biologi som huvudfokus. Under den sista delen förskjuts fokus mot förvaltning av skog eller andra landskapstyper beroende på val av fördjupning. Fördjupningen i skogliga ämnen innehåller skogsskötsel, skoglig planering, skogsekonomi, naturvårdsbiologi, skogsteknologi och naturresurspolicy. Fördjupningen i landskapsförvaltning innehåller ämnen som är inriktade mot landskapsdesign, förvaltning av peri-urbana skogar, miljöpsykologi och landskapsanalys. Studenterna kan välja att göra sitt kandidatarbete i något av huvudområdena landskapsarkitektur eller skogsbruksvetenskap.

Generella kompetenser integreras i ämneskurserna. Samarbete och förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper genom utbildningen. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt vetenskapligt förhållningssätt är viktiga delar i ämnesprogressionen. Vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i föreläsningar och handledning. Genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt m.m. knyts utbildningen till yrkes- och näringsliv och det omgivande samhället. Det självständiga arbetet (examensarbete/ kandidatarbete) ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämne genom att tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Studenten kan välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat, vid SLU eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet i världen, exempelvis vid Wageningen University and Research (WUR) i Nederländerna som har kurser inom skogsbruk med samhällsvetenskaplig inriktning, s.k. ”skogsgovernance”. Begreppet avser att både offentliga och privata aktörer beslutar om och genomför förvaltning, användande och bevarande av skogsresurser.

Programmet ges på engelska. Tillsammans med innehåll och perspektiv i kurser bidrar detta till internationalisering på hemmaplan.
På ett övergripande plan gäller att SLU arbetar aktivt med att främja en god arbets- och studiemiljö och för lika villkor. SLU:s profil är inriktad på kunskap om de biologiska naturresurserna och samhällsutmaningar som råvaru-, vatten- och energiförsörjning, klimatförändringar, m.m. är kopplade till våra ansvarsområden. FN:s mål för hållbar utveckling berör bl.a. dessa samhällsutmaningar liksom människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna.

Programöversikt

År 1
Trees, structure and function, Analysis of forested landscape, Forest and landscape ecology, Forest management methods

År 2  (preliminära kurstitlar)
Vegetation design, Tree health and genetics, Forest and landscape governance, Management tools, Conflict resolution and environmental communication, Forest and landscape management strategies

År 3 (preliminära kurstitlar)
Forest management under global change, Nature conservations under global change, Ecosystem services and functions under global change, Bachelor thesis in forest science, Bachelor thesis in landscape architecture

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Efter examen kan du arbeta på myndigheter, som kommunal skogsförvaltare, i skogsnäringen eller inom naturturism. Du kan även läsa vidare på något av våra masterprogram.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med senare studier på avancerad nivå, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…