Hoppa till huvudinnehåll

Forest and Landscape Är du intresserad av frågor som gäller skogslandskap?

På utbildningen tas ett helhetsgrepp om skogslandskapet och dess betydelse för samhället genom en kombination av olika perspektiv på skog och landskap, miljö och ekonomi, skötsel och vård, stad och land.

PROGRAMINFORMATION

Programmet Forest and landscape ger dig hållbara kunskaper om skog och landskap. Du läser kurser om hur ett skogslandskap förvaltas, upplevs och sköts både från ett landskapsperspektiv och ett skogsbruksperspektiv.  

Under utbildningen får du kunskap om träd, från trädnivå till ett helt ekosystem på landskapsnivå. Samtidigt berörs frågor om skogens betydelse i samhället utifrån olika förhållningssätt, såsom mänskliga och ekologiska. Det finns också möjligheter att studera utomlands, bland annat vid universitetet i Wageningen i Nederländerna.  

Du får en kandidatexamen i antingen skogsbruksvetenskap eller landskapsarkitektur och kan arbeta som specialist alternativt rådgivare vid myndigheter, kommuner, skogsbolag eller inom den privata sektorn.  

Du kan även läsa vidare på något av våra masterprogram. Har du valt att inrikta dig på landskapsarkitektur kan du till exempel välja att söka till utbildningen Hållbar stadsutveckling eller till utbildningen Landscape Architecture Master’s programme. För det senare alternativet behöver du en portfolio för att bli antagen till vissa kurser. Mer information om detta hittar du på sidan för detta mastersprogram.

FAKTA OCH BEHÖRIGHET

SLU öppnar för sen anmälan den 15 juli till de kurser och program där det kan finnas platser kvar.

Namn: Skog och landskap (kandidat)
Nivå: Grundnivå
Språk: Engelska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2022

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Sista anmälan för internationella studenter: 2022-01-17
Sista anmälan för svenska studenter: 2022-04-19

Anmälningskod för internationella studenter: 91001
Anmälningskod för svenska studenter: 91003

Urval: Grades (2/3) and Swedish Scholastic Aptitude Test (SweSAT)/Högskoleprov (1/3)
Examen: The programme Forest and Landscape (BSc) leads to a Degree of Bachelor of Science, which is a general qualification. Other general qualificatons may be awarded, provided that the requirements for them are fulfilled (see SLU's system of qualifications), further information is availabel under Additional information, Possibilities for further study. Students who fulfill the qualification requirements for a Degree of Bachelor will, upon request, be issued a degree certificate. The degree certificate will specify the qualifications as Degree of Bachelor of Science with a Major in Landscape Architecture or Degree of Bachelor of Science with a Major in Forestry Science.

Behörighet: General entry requirements for first-cycle studies and

- Mathematics 2a or Mathematics 2b or Mathematics 2c
- Science Studies 2*
- Social Studies 1b or Social Studies 1a1 + 1a2

* Biology 1 + Physics 1a (eller Physics 1b1 + 1b2) + Chemistry 1 replace Science Studies 2

or

- Mathematics B
- Science Studies B*
- Social Studies A

* Biology A + Chemistry A + Physics A replace Science Studies B

In additions, English B or equivalent is required. As the language of instructions is English, the Swedish language general entry requirement may not apply.

The specific entry requirements can also be met by those who have obtained equivalent knowledge from the current or a former Swedish national curriculum. The requirements are also fulfilled if equivalanet knowledge has been obtained by other means.

For admission to the courses included in the programme, there are specific entry requirements for each course; these are described in the course syllabus.

Here you will find more information about compensations options for Biology and Science Studies B/2 (only in Swedish)
https://www.slu.se/utbildning/anmalan-antagning/behorighet-och-urval/ersattningsmojligheter-bi-nk/

 

INNEHÅLL

Kandidatprogrammet Skog och landskap ger studenterna möjlighet att tillägna sig kunskaper för att förstå, förklara och förvalta landskap i såväl tätorts- som landsbygdsmiljö, med särskild tyngdpunkt på skogslandskap i ett internationellt perspektiv. Unikt för programmet är kombinationen av kunskap från två av SLU:s centrala ämnesområden; skogsbruksvetenskap och landskapsarkitektur. Utbildningen kombinerar perspektiv på miljö och ekonomi, brukande och vårdande, stad och land vilket inkluderar skogsfrågor, förvaltning, kommunikation och miljöpsykologi. Programmet utbildar för vidare studier på avancerad nivå eller för tjänster på myndigheter, som kommunal skogsförvaltare, i skogsnäringen eller inom naturturism.


Programmet kan grovt indelas i tre delar. Den inledande delen ger grundläggande kunskaper. Mittendelen har skogsskötsel, ekologi och biologi som huvudfokus. Under den sista delen förskjuts fokus mot förvaltning av skog eller andra landskapstyper beroende på val av fördjupning. Fördjupningen i skogliga ämnen innehåller skogsskötsel, skoglig planering, skogsekonomi, naturvårdsbiologi, skogsteknologi och naturresurspolicy. Fördjupningen i landskapsförvaltning innehåller ämnen som är inriktade mot landskapsdesign, förvaltning av peri-urbana skogar, miljöpsykologi och landskapsanalys. Studenterna kan välja att göra sitt kandidatarbete i något av huvudområdena landskapsarkitektur eller skogsbruksvetenskap.

Generella kompetenser integreras i ämneskurserna. Samarbete och förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper genom utbildningen. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt vetenskapligt förhållningssätt är viktiga delar i ämnesprogressionen. Vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i föreläsningar och handledning. Genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt m.m. knyts utbildningen till yrkes- och näringsliv och det omgivande samhället. Det självständiga arbetet (examensarbete/ kandidatarbete) ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämne genom att tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Studenten kan välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat, vid SLU eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet i världen, exempelvis vid Wageningen University and Research (WUR) i Nederländerna som har kurser inom skogsbruk med samhällsvetenskaplig inriktning, s.k. ”skogsgovernance”. Begreppet avser att både offentliga och privata aktörer beslutar om och genomför förvaltning, användande och bevarande av skogsresurser.

Programmet ges på engelska. Tillsammans med innehåll och perspektiv i kurser bidrar detta till internationalisering på hemmaplan.
På ett övergripande plan gäller att SLU arbetar aktivt med att främja en god arbets- och studiemiljö och för lika villkor. SLU:s profil är inriktad på kunskap om de biologiska naturresurserna och samhällsutmaningar som råvaru-, vatten- och energiförsörjning, klimatförändringar, m.m. är kopplade till våra ansvarsområden. FN:s mål för hållbar utveckling berör bl.a. dessa samhällsutmaningar liksom människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Efter examen kan du arbeta på myndigheter, som kommunal skogsförvaltare, i skogsnäringen eller inom naturturism. Du kan även läsa vidare på något av våra masterprogram.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med senare studier på avancerad nivå, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…