Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsarkitekt - Alnarp Konsult eller stadsarkitekt?

Om du vill skapa vackra och användbara trädgårdar, parker och landskap ska du bli landskapsarkitekt. Du får kunskaper som ger dig en nyckelroll i utformningen av framtidens samhälle.

PROGRAMINFORMATION

Landskapsarkitekt studenter i Alnarp pluggar

Vill du skapa vackra och användbara trädgårdar, parker och landskap? Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur miljön runt omkring oss ser ut och fungerar. Du har en viktig roll i byggandet av framtidens samhälle.

Som landskapsarkitekt planerar, gestaltar och förvaltar du olika utomhusmiljöer, både i staden såväl som i det omgivande kultur- och naturlandskapet. Du arbetar idébaserat och med människan i fokus för att skapa ett hållbart samhälle. Genom en bred förståelse för människans relation till sin omgivning och med en förmåga att se helheter och förändringsprocesser har landskapsarkitekten en nyckelroll bland de som arbetar med vår fysiska miljö. 

Studera utomlands

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom landskapsarkitektprogrammet.

Landskapsarkitekt studenter ritningar

 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 5 år, 300 hp
Studiestart: HT 2024

Urval: En tredjedel högskoleprov och två tredjedelar betyg.

Behörighet:

För att bli antagen till landskapsarkitektprogrammet, Alnarp krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande:

- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke 1)
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Landskapsarkitektprogrammet syftar till en landskapsarkitektexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsarkitektexamen (degree of Master of Science in Landscape Architecture).

Examenskrav

Landskapsarkitektexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 300 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • 180 hp obligatoriska programkurser

 • 75 hp valbara programkurser

 • 15 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (kandidatarbete, G2E)

 • 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom landskapsarkitektur (masterarbete, A2E)

Sammanlagt ska 150 hp av utbildningens 300 hp klassificeras som färdighetstränande.

INNEHÅLL

Projekt landskapsarkitektstudenter i Alnarp

Under utbildningen kommer du att få öva dig i att välja relevanta arbetssätt för olika situationer och arbetsuppgifter. Som landskapsarkitekt ger du förslag på hur landskap ska se ut, men det handlar också om att sätta igång, styra och förvalta förändringsprocesser. Skissandet är ett av dina viktigaste redskap och ett effektivt sätt att kommunicera med kollegor, beställare och allmänhet.

De tre första åren läser du en kombination av kurser som bildar en bas för dina fortsatta studier. Du läser till exempel kurser i växtkännedom, trädgårdshistoria, ekologi, formlära och landskapsanalys. Kurserna varvas med praktiska projektarbeten där du använder dina kunskaper i verklighetsförankrade uppgifter. Du avslutar den grundläggande nivån med att göra ett självständigt arbete.

De två avslutande åren fördjupar du dig inom design eller planering genom projektkurser och kurser i teori och metod. I Alnarp kan du välja att läsa fördjupade kurser i design (utformning av park, trädgård, stads- och landskapsrum), planering (fysisk planering, stads- och landskapsutveckling), management (landskapets vård och förnyelse), miljöpsykologi (människans samspel med sin miljö), historia (trädgårds-, park-, stads- och landskapshistoria) samt biotop- och vegetationsgestaltning.

Du gör också en arbetsplatsförlagd praktik under tio veckor där du får möjlighet att knyta kontakter med arbetsmarknaden. Under de två åren väljer en del studenter att läsa en del av sin utbildning utomlands genom utbytesprogram med universitet i till exempel England, Frankrike, USA eller Canada. Du avslutar den avancerade nivån med att göra ett självständigt examensarbete. 

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom landskapsarkitektprogrammet.

KARRIÄR

Landskapsarkitektstudenter projektarbeten

Vad kan jag bli?

Som landskapsarkitekt kan du jobba som exempelvis:

 • projektledare
 • stadsarkitekt
 • utredare
 • planerare
 • forskare

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Möte med landskap 1

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Möte med landskap 2

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Landskapsförvaltning

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Planeringens grunder

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Årskurs 5

Rum, plats, mobilitet

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Temakurs 2024

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp

Programkod:
LY002

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till landskapsarkitektprogrammet, Alnarp krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande:

 • Matematik 3b alternativt Matematik 3c

 • Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke 1)

 • Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Mål för examen

Mål för landskapsarkitektexamen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för landskapsarkitektexamen:

För landskapsarkitektexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som landskapsarkitekt.

Kunskap och förståelse

För landskapsarkitektexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa såväl brett kunnande och förståelse av landskapsarkitekturens teori och historia som fördjupad kunskap om olika processer för gestaltning och planering och utveckling av fysiska utemiljöer, yrkesmässiga metoder, tekniker och material samt om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För landskapsarkitektexamen ska studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang planera, gestalta, vårda och förnya landskap och fysisk utemiljö, med hänsyn till olika krav, särskilt samhällets mål för hållbar utveckling,

 • visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ramar inom landskapsarkitekturens område,

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar särskilt angående landskapets hållbara utveckling, och

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell, muntligt, skriftligt och på annat sätt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För landskapsarkitektexamen ska studenten

 • visa förmåga att väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska, miljömässiga och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till människans förhållande till och nyttjande av landskapet och den fysiska utemiljön,

 • visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning,

 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Landskapsarkitektprogrammet syftar till en landskapsarkitektexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsarkitektexamen (degree of Master of Science in Landscape Architecture).

Examenskrav

Landskapsarkitektexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 300 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • 180 hp obligatoriska programkurser

 • 75 hp valbara programkurser

 • 15 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (kandidatarbete, G2E)

 • 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom landskapsarkitektur (masterarbete, A2E)

Sammanlagt ska 150 hp av utbildningens 300 hp klassificeras som färdighetstränande.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp omfattar fem år. De första tre åren på grundnivå, är uppbyggda av obligatoriska kurser medan de två sista åren, avancerad nivå, innehåller till största delen valbara kurser.

Grundnivå, årskurs 1-3 Utbildningen inleds med en termin lång introduktion till landskap där studenterna tränas i att förstå landskapets komplexitet och få grundläggande kännedom i landskapshistoria, växtkännedom, visuell grammatik och landskapsarkitektens yrkesroll. Under den inledande terminen genomförs undervisningen med hjälp av exkursioner, studieresa, seminarier, föreläsningar, individuella uppgifter, grupparbeten och tentamina. Som en central del i det integrerade lärandet ska studenterna öva på att analysera, behandla och syntetisera kunska¬perna genom metoder betydelsefulla för landskapsarkitekten (t ex skissa, skriva, visualisera och presentera). Vårterminen åk 1 inleds med en färdighetstränande studiokurs där studenterna ska gestalta en fysisk miljö genom att syntetisera en mängd olika aspekter och avslutas med biologiska/naturgeografiska fenomen och system i både det rurala och det urbana landskapet.

Åk 2 och 3 är uppbyggda på liknande sätt där planering, gestaltning och förvaltning av landskapet studeras i både urbana och rurala miljöer, där studenterna får träna på landskapsarkitektens arbetsmetoder och begrepp. Växtkännedom kommer in i tre olika kurser åk 1-3. Varje år har studenterna en studiekurs som ökar i både komplexitet och i skala för varje år. På grundnivån hålls fortlöpande kontakt med yrkeslivet genom studiebesök och att yrkesverksamma deltar i undervisningen. Studenterna tränas också i att relatera sina projekt och teoretiska uppgifter till samhällsrelevans och hållbarhetsdiskursen. Färdigheterna övas genom att relatera landskapets framtida utveckling till förvärvade kunskaper. Utbildningen på grundnivå avslutas med ett självständigt arbete där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Avancerad nivå, årskurs 4-5 Utbildningen fortsätter med att den studerande erbjuds fördjupande kurser inom landskapsarkitektur. Fördjupning sker i teori och metod, i materialkunskap och träning i att hantera komplexa frågeställningar inom planering, gestaltning och förvaltning av platser och landskap. En viktig del utgör kontakt med och förberedelse för yrkesverksamhet varför en kurs i utbildningen är arbetsplatsförlagd. Även på den avancerade nivån deltar yrkesverksamma i undervisningen. Kurserna på avancerad nivå läser programstudenterna tillsammans med utbytesstudenter och studenter från masterprogrammet Landscape Architecture.

Under utbildningens sista två år finns goda möjligheter att förlägga en termin eller ett läsår på exempelvis andra program inom SLU eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Kurser lästa utanför ramschemat kan behöva prövas för tillgodoräknande i examen.

Utbildningen, och den avancerade nivån, avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Programmet ges på svenska på grundnivån (år 1-3) samt på praktikkursen och på engelska i den avancerade nivån (år 4-5).

Kurser i programmet

Huvudområden:
LK=Landskapsarkitektur
BI=Biologi
SG=skogsvetenskap

Hp=högskolepoäng
FTP = färdighetstränande poäng

År 1 (obligatoriska kurser i fetstil)
Möte med landskap 1, 15 hp (5 FTP), (LK, G1N)
Möte med landskap 2, 15 hp (5 FTP), (LK, G1N)
Studio 1 – Landskap som plan, verklighet och idé, 15 hp (15 FTP), (LK, G1N)
Biologiska system i landskapet, 15 hp (LK/BI, G1N)

År 2 (obligatoriska kurser i fetstil)
Landskapsförvaltning, 15 hp (15 FTP), (LK, G1N)
Planeringens grunder, 15 hp (15 FTP), (LK, G1N)
Formlära – Dialog med en plats, 15 hp (15 FTP), (LK, G1F)
Studio 2 – Staden och boplatsen, 15 hp (15 FTP), (LK, G1F)

År 3 (obligatoriska kurser i fetstil)
Markbyggnad- material och projektering, 15 hp (10 FTP) (LK, G2F)
Vegetationsbyggnad – material och projektering 15 hp (10 FTP) (LK, G2F)
Självständigt arbete i landskapsarkitektur, G2E, 15 hp (LK, G2E)
Studio 3 Stora landskap 15 hp (15 FTP) (LK, G2F)

År 4-5 Valbara kurser. Praktikkurs och självständigt arbete är obligatoriska (i fetstil). 
Design Project – Advanced Planting Design, 15 hp (15 FTP) (LK, A1N)
Digital Landscape Visualisation, 15 hp (LK, A1N)
Planning Project – Transforming Urban Landscapes 15 hp (15 FTP) (LK, A1N)
Space, Place and Mobility, 15 hp (15 FTP) (LK, A1N)
Advanced Landscape Theory in Architectural and Professional Practice, 15 hp (LK, A1N)
People and Environment, 15 hp (LK, A1N)
Planning Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA, 15 hp (15 FTP) (LK, A1N)
Urban Forestry – management of urban forests and trees, 15 hp (LK/SG, A1N)
Advanced Digital Landscape Analysis with GIS, 15 hp (LK, A1N) 
Climate Change – Landscape in Transition, 15 hp (LK/BI, A1N)
Design Project – Site, Concept and Theory, 15 hp (15 FTP) (LK, A1N)
Conservation of Gardens, Parks and Designed Landscapes, 15 hp (LK, A1N)
The Cultural Heritage of Landscape Architecture, 15 hp (LK, A1N)
Design Project – Composition and Materiality, 15 hp (15 FTP) (LK, A1F)
Dynamic Vegetation Design, 15 hp (15 FTP) (LK, A1N)
Theme course, 15 hp (LK, A1N)
**Landskapsarkitektens praktik, 15 hp (15 FTP) (LK, AXX) **
**Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme, Alnarp, 30 hp (LK, A2E) **


Övriga programkurser

Studieresa inom landskapsarkitektur, 5 hp (LK, G1F) (Ultuna)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övriga upplysningar

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på landskapsarkitektprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Skugga en student

Nyfiken på hur det är att plugga på SLU? Då ska du skugga en student. Välj om du vill träffa en student digitalt eller fysiskt och på vilket campus. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Väljer du att skugga på campus får du även hänga med på föreläsningar.

Skugga en student

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…