Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsingenjör - Alnarp Projektör eller miljövårdare?

Läs till landskapsingenjör om du vill projektera eller sköta om vår gemensamma utemiljö. Du behövs för att leda byggandet av framtidens parker, stadsrum, kyrkogårdar och golfbanor.

PROGRAMINFORMATION

Vill du vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? Eller kanske ansvara för skötseln av miljöer som parker, kyrkogårdar eller golfbanor? Som landskapsingenjör påverkar du projektering, anläggning, skötsel och förvaltning av vår gemensamma utemiljö.

Utbildningen ger dig kunskaper inom mark, växter och markbyggnad samt hållbarhet och estetik. Den ger dig verktygen för att kunna bygga och förvalta vackra och funktionella utemiljöer. Färdigheter i digitala rit- och kalkylprogram under utbildningen stärker ytterligare efterfrågan på arbetsmarknaden. 

Studera utomlands

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Landskapsingenjörsprogrammet.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 40
Anmälningskod för svenska studenter: 91012

Urval: En tredjedel högskoleprov och två tredjedelar betyg

Behörighet:

För att bli antagen till landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, särskild behörighet motsvarande:

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp syftar till en landskapsingenjörsexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för landskapsingenjörsexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management).

Examenskrav

Landskapsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:

 • 120 hp obligatoriska programkurser,

 • 45 hp valbara programkurser, och

 • 15 hp självständigt arbete i landskapsarkitektur (kandidatarbete, G2E).

INNEHÅLL

Inledningsvis får du vara med på inspirerande föreläsningar, exkursioner och studiebesök  för att utveckla en bra grund inför kommande kurser på programmet. Du får lära dig om växter, skötsel och hur välfungerande växtplatser i urbana miljöer kan skapas. Under kurserna arbetar du hela tiden utifrån ett hållbarhetsperspektiv som berör både miljömässiga och ekonomiska aspekter. Inom alltfler projekt ställs idag dessutom krav på hållbara dagvattenlösningar vilket du kommer att lära dig mer om under utbildningen.

Du kommer utveckla dina kunskaper om digitala ritverktyg och hur man kan skapa tekniska ritningar för anläggning av utemiljöer. Under år två  läser du projektekonomi och får goda kunskaper inom bland annat upphandling och hur man gör kostnadskalkyler för olika projekt. Du läser även ämnen som ledarskap, marklära, ekologi och trädgårdshistoria.

Under tredje året har du möjlighet att fördjupa dig inom den del av landskapsingenjörsyrket du själv är mest intresserad av. Du kan läsa kurser både på SLU Uppsala och utomlands och dessutom välja att läsa en praktikkurs för att kunna knyta goda kontakter inför arbetslivet.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Landskapsingenjörsprogrammet.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen kan du exempelvis jobba som:

 • konsult
 • projektör
 • utredare
 • rådgivare
 • arbetsledare

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Markbyggnad

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Markprojektering

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädgårdshistoria

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Årskurs 3

Träden i staden

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädvård

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Urban landskapsdesign

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtteknik

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp

Programkod:
LY001

Beslutsdatum:
2019-02-14

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, särskild behörighet motsvarande:

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

• Naturkunskap 2

• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet skall studenten uppfylla följande mål för landskapsingenjörsexamen:

För landskapsingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta självständigt som landskapsingenjör.

Kunskaper och förståelse

För landskapsingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa kunskap om relevanta metoder inom området, och

 • visa förståelse för interaktionen mellan material, projektering och anläggning.

Färdigheter och förmåga

För landskapsingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt identifiera, analysera och lösa problem som rör projektering, anläggande och förvaltning av tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet samt utvärdera lösningar,

 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information för att hantera situationer, företeelser och frågeställningar inom området, och

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För landskapsingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar av människans förhållande till och nyttjande av tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,

 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp syftar till en landskapsingenjörsexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för landskapsingenjörsexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management).

Examenskrav

Landskapsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:

 • 120 hp obligatoriska programkurser,

 • 45 hp valbara programkurser, och

 • 15 hp självständigt arbete i landskapsarkitektur (kandidatarbete, G2E).

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp ger kunskap av vikt för att hållbart projektera, bygga, förvalta och sköta tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet idag och i framtiden.

Programmets första två år består av obligatoriska kurser. Dessa kurser ger grundläggande och tillämpad kunskap inom ämnena landskapsarkitektur, teknologi, företagsekonomi samt biologi. Programmet utgår ifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med tydlig koppling till näringslivet och studentens framtida yrkesroll. Studenten har efter sina första två år god kunskap om projektering, byggande, förvaltning och skötsel av tätortens utemiljö och det tätortsnära landskapet utifrån tekniska, ekonomiska och biologiska aspekter. Kunskapen om material liksom om processer i landskapet är central i programmet. Likaså betonas förmågan att analysera lösningar utifrån framförallt funktions-, ekonomiskt-, ekologiskt- och estetiskt perspektiv. Studenten har goda kunskaper om mark, vegetation och överbyggnad och kan tillämpa dessa kunskaper i relevanta projekt och i diskussioner med berörda aktörer i samhället.

Programmets tredje år består av valbara kurser och ett självständigt arbete på 15 hp. De valbara kurserna ger studenten möjlighet att fördjupa sig inom särskilda ämnesområden som trädvård, dagvattenhantering, förvaltning, projektering och växtteknik. Studenten kan även välja att genomföra en praktikperiod på 15 hp.

Studenten har också möjlighet att välja relevanta kurser utanför ramschemat, exempelvis på andra program inom SLU samt andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Kurser lästa utanför ramschemat kan behöva prövas för tillgodoräknande. Det självständiga arbetet i landskapsarkitektur ger studenten möjlighet att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Färdigheter i att arbeta självständigt och i grupp, söka ny och relevant kunskap, formulera sig skriftligt och muntlig övas kontinuerligt under programmets gång.

Programmet ges på svenska. Valbara kurser på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet

Huvudområden: 
LK = landskapsarkitektur
BI = biologi
TN = teknologi
TE = teknik
TD = trädgårdsvetenskap
FÖ = företagsekonomi
LB = lantbruksvetenskap

Hp=högskolepoäng

År 1 (obligatoriska kurser i fetstil)
Växt- och marklära för landskapsingenjörer, 15 hp (LK/BI, G1N)
Markbyggnad, 15 hp (TN/BI, G1N)
Markprojektering, 15 hp (TN/LK, G1N)
Trädgårdshistoria, 7,5 hp (LK/TD, G1N)
Botanik och växtfysiologi, 7,5 hp (BI/LK, G1N)

År 2 (obligatoriska kurser i fetstil)
Skötsel av grönytor och naturmarker, 15 hp (LK, G1F)
Landskapsföretaget – från marknad till affärsidé, 15 hp (FÖ/LK, G1N)
Växtkännedom och vegetationsekologi, 7,5 hp (LK/BI, G1F)
Markbyggnads- och skötselekonomi, 7,5 hp (FÖ/LK, G1F)
Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö, 15 hp (TN/FÖ, G1F)

År 3 (valbara kurser samt ett obligatoriskt självständigt arbete i fetstil) 
Grönblå infrastruktur, 15 hp (TN/LK, G2F)
Utökad växt- och ståndortskännedom, 15 hp (LK/TD, G2F)
Gestaltning genom förvaltning, 15 hp (LK, A1N) (Ultuna)
Trädvård, 15 hp (LK/BI, G2F)
Träd i staden, 15 hp (LK, G2F) (Ultuna) 
Socialt hållbar ledarskap och rådgivning, 15 hp (FÖ/LB, G1F)
GIS and Geographic Analysis, 15 hp (TN/TE, A1N) (Ultuna)
Material – konstruktion och projektering, 15 hp (TN/LK, G2F)
Urban Landscape Design, 15 hp (LK/TD, G2F)
Climate Change – Effects on the Landscape and Potential Solutions, 15 hp (LK/TD, G2F)
Kyrkogårdsförvaltning, 15 (LK, G1N)
Växtteknik, 15 hp (LK/TN, G2F)
Urban Agriculture and Social Interaction, 15 hp (LK/TD, G2F)
Utemiljö – kvalitet och uppföljning, 15 hp (LK, G2F) (Ultuna)
Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör – design, 15 hp (LK, GXX)
Självständigt arbete i landskapsarkitektur, G2E – landskapsingenjörsprogrammet, 15 hp (LK, G2E)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Fram till och med HT 2018 var programnamnet: Landskapsingenjörsprogrammet.

Fr o m HT 2019 heter programmet Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp.

Övriga upplysningar

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Film

Herman Holmqvist, landskapsingenjör

Intervjuer

Här berättar tidigare studenter om sina tankar kring programmet.

Student

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…