Hoppa till huvudinnehåll

Trädgårdsingenjör - design Konsult eller trädgårdsdesigner?

Läs till trädgårdsingenjör med designinriktning. Du kan använda ditt intresse för form och design till att skapa gröna miljöer som främjar människors hälsa och välbefinnande, bidrar till ekosystemtjänster och en hållbar framtid.

PROGRAMINFORMATION

Är du intresserad av form och design? Vill du lära dig att planera och formge gröna miljöer? Den gröna miljön främjar människors välbefinnande och hälsa. Som trädgårdsingenjör med designinriktning är du därför en viktig komponent i framtidens samhällsbyggande.

Trädgårdsingenjör - design ger dig ingående kunskaper om formgivning och gestaltande av trädgårdsrum, både inomhus och utomhus. Kunskap om växter och trädgårdsrummets olika material är viktiga delar i utbildningen.

Från och med hösten 2021 leder programmet till en treårig trädgårdsingenjörsexamen. 

Platserna på programmet tillsätts via ett urvalsprov. 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Trädgårdsingenjörsprogrammet - design
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 25
Anmälningskod för svenska studenter: 91057

Behörighet:

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

* Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

• Matematik B
• Naturkunskap B*
• Samhällskunskap A

* Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till
Trädgårdsingenjörsprogrammet – design syftar till en trädgårdsingenjörsexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för trädgårdsingenjörsexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen trädgårdsingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Horticultural Management).

Examenskrav
Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- 120 hp obligatoriska programkurser (G1N; G1F)
- 45 hp valbara programkurser (varav minst en G2F)
- 15 hp självständigt arbete i landskapsarkitektur eller trädgårdsvetenskap (kandidatarbete, G2E).

INNEHÅLL

Under utbildningens två första år läses grundläggande kurser, ibland delvis tillsammans med andra studenter från både landskapsingenjörsprogrammet och trädgårdsingenjörs-programmet med odlingsinriktning.

Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, övningar, exkursioner, litteraturstudier och projektarbeten. Ämnena trädgårdsvetenskap och landskapsarkitektur introduceras och du får klart för dig vilka aktörer som finns på trädgårdsmarknaden. Du lär känna olika växtslag och får grunder i botanik, ståndortskännedom, växtskydd, markkemi, marklära samt ekonomi.

I designprogrammet läser du färg- och formlära, trädgårdshistoria, trädgårdsdesign och materialkunskap för både inglasade miljöer och trädgårdsrum utomhus. Du har också möjlighet att välja en praktikkurs under utbildningen för att skaffa erfarenhet från arbetslivet. Det tredje året kan du fördjupa dig och sätta din egen prägel på din utbildning genom att välja bland kurser i växtkomposition, urban landskapsdesign, stadsodling, trädgårdsrestaurering, projektering och konstruktion, växt- och ståndortskännedom med mera. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som trädgårdsingenjör med inriktning design kan du formge och gestalta privata och offentliga trädgårdsmiljöer utomhus eller inomhus. Du kan till exempel jobba som:

  • trädgårdsdesigner
  • trädgårdsingenjör
  • egenföretagare
  • rådgivare

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Trädgårdshistoria

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Växtskydd, grundkurs

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Hälsoträdgårdar

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtkomposition

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtteknik

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Trädgårdsingenjörsprogrammet - design

Programkod:
LY011

Beslutsdatum:
2020-09-10

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

* Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

• Matematik B
• Naturkunskap B*
• Samhällskunskap A

* Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för trädgårdsingenjörsexamen:

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som trädgårdsingenjör.

Kunskap och förståelse
För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, beprövade erfarenhet och relevanta metoder,
- visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa kunskap om och förståelse för trädgårdsnäringens och angränsande verksamheters förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället.

Färdighet och förmåga
För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten
- visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt identifiera, analysera och lösa problem som rör trädgårdsnäringen,
- visa förmåga att besluta, genomföra och utvärdera relevanta åtgärder som rör trädgårdsnäringens produktion, marknad, design, miljö och upplevelser,
- visa förmåga att utforma och ansvara för produktionssystem inom trädgårdsnäringen och angränsande verksamheter med hänsyn till givna förutsättningar och behov, och
- visa förmåga att kritiskt granska och bedöma relevant information samt redogöra för och diskutera problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten
- visa förmåga att göra bedömningar av och hantera frågor om odling, design och företagande med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till
Trädgårdsingenjörsprogrammet – design syftar till en trädgårdsingenjörsexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för trädgårdsingenjörsexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen trädgårdsingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Horticultural Management).

Examenskrav
Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- 120 hp obligatoriska programkurser (G1N; G1F)
- 45 hp valbara programkurser (varav minst en G2F)
- 15 hp självständigt arbete i landskapsarkitektur eller trädgårdsvetenskap (kandidatarbete, G2E).

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet
Programmets två första år innehåller obligatoriska kurser. Dessa ger en bas inom huvudområdet och omfattar studier och träning av färdigheter avseende relevanta metoder och material gällande landskapsarkitektur och särskilt trädgårdsdesign. Kurserna behandlar kulturväxter ur ett såväl naturvetenskapligt perspektiv som ur ett gestaltningsperspektiv. Vidare studeras grunder inom markprojektering, trädgårdshistoria och formlära. Färdigheter i att gestalta och formge trädgårdsmiljöer både inomhus och utomhus övas genomgående. Marknadsföring och företagsekonomi ingår i programmet och färdigheter i att formulera sig i skrift, samt visuell och muntlig framställning övas kontinuerligt.

Under programmets tredje år har studenten möjlighet att fördjupa sig inom särskilda ämnesområden genom att välja bland valbara kurser i ramschemat eller relevanta kurser utanför programmet, t ex vid ett annat lärosäte. Kurser lästa utanför ramschemat kan behöva prövas för tillgodoräknande.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där studenten får tillämpa sina kunskaper och färdigheter i en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Programmet ges på svenska. Valbara kurser på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet
Huvudområden
BI=Biologi,
TD=Trädgårdsvetenskap,
LK=Landskapsarkitektur,
FÖ=Företagsekonomi,
TN=Teknologi

Hp=högskolepoäng

År 1 (obligatoriska kurser i fetstil)
Botanik och växtkännedom, 15 hp (BI/TD, G1N)
Trädgårdsdesignens metod och material, 15 hp (LK/TD, G1N)
Trädgårdens markbyggnad och projektering, 15 hp (LK/TD, G1N)
Trädgårdshistoria, 7,5 hp (LK/TD, G1N)
Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer, 7,5 hp (LK, G1N)

År 2 (obligatoriska kurser i fetstil)
Växtskydd, grundkurs, 7,5 hp (BI/TD, G1N)
Marknadsföring av trädgård och landskap, 7,5 hp (FÖ/LK, G1N)
Designföretaget – företagande inom landskap och trädgård, 15 hp (FÖ/LK, G1N)
Inomhusträdgårdens material och design, 15 hp (LK/TD, G1F)
Utomhusträdgårdens material och design, 15 hp (LK/TD, G1F)

År 3 (valbara kurser, obligatoriskt kandidatarbete)
Utökad växt- och ståndortskännedom, 15 hp (LK/TD, G2F)
Hälsoträdgårdar, 15 hp (LK/TD, G2F)
Växtkomposition, 15 hp (LK, G2F)
Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö, 15 hp (BI/TD, G2F)
Climate Change – Effects on the Landscape and Potential Solutions 15 hp (LK/TD, G2F)
Urban Landscape Design, 15 hp (LK/TD, G2F)
Material- konstruktion och projektering, 15 hp (TN/LK, G2F)
Trädgårdsväxternas gröna kulturarv, 15 hp (LK, GXX)
Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv, 15 hp (LK, GXX)
Kyrkogårdsförvaltning, 15 hp (LK, G1N)
Conservation of Gardens, Parks and Designed Landscapes, 15 hp (LK, A1N)
Urban Agriculture and Social Interaction, 15 hp (LK/TD, G2F)
Växtteknik, 15 hp (LK/TN, G2F)
Självständigt arbete i landskapsarkitektur, 15 hp (LK, G2E)
Självständigt arbete i trädgårdsvetenskap, 15 hp (TD, G2E)
Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design, 15 hp (LK, GXX)

Utbytesstudier genomförs med fördel under höst- eller vårtermin i årskurs 3.

Kursutbudet kan komma att förändras under utbildningen, vilket kan leda till en ny version av utbildningsplan där vid behov information om övergångsbestämmelser ges. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Om kurser läggs ner kan kravet om obligatoriska kurser uppfyllas genom befintliga programkurser, men får prövas för tillgodoräknande i varje enskilt fall.

En student som är antagen före den 1 januari 2021 har rätt att slutföra sin utbildning för att få en trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp, enligt äldre bestämmelser till och med utgången av december 2025. En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt att få en trädgårdsingenjörsexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på Trädgårdsingenjörsprogrammet – design med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

#pluggagrönt

Funderar du på hur vardagen ser ut för våra studenter? Här kan du följa några studenter som #pluggagrönt.

Student landskapsarkitekt odling i odlingsträdgård
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…