Asa

Senast ändrad: 01 november 2022

Asa försökspark och forskningsstation, som bildades 1988, ligger 37 kilometer norr om Växjö, lat. 57°10'N, long. 14°47'E, i byn Asa och den totala arealen är 1 013 hektar, varav cirka 900 hektar är produktiv skogsmark. Marken ägs av Sveaskog.

Ungefär 80 procent av  hela arealen är skogsmark. Hälften av denna består av gran, en fjärdedel av skogen består av barrblandskog av  tall och gran. Resterande fjärdedel består av tall- och lövbestånd.

Forskningsstationen utnyttjas av forskare vid SLU och andra universitet för att lägga ut och mäta in fältförsök, samt göra provtagningar i skogen. Forskare vid stationen deltar också i ett flertal forskningsprogram där fältforskning är en viktig komponent i programmet, t.ill exempel forskning kring snytbaggen, trädslaget gran eller koldioxidutbytet mellan skogsmarken och atmosfären.

Stationen bedriver också en betydande informationsverksamhet på försöksparken, främst genom exkursioner och undervisning i fält. Till detta används både vetenskapliga fältförsök och pedagogiskt anlagda demonstrationsytor.

Fortlöpande miljöanalys är ytterligare en viktig del av verksamheten. Framför allt är det klimatmätningar som görs kontinuerligt, men även variationen i trädens tillväxt och fältvegetationens dynamik samt fenologiska studier ingår.

Relaterade sidor: