Uppdrag och projekt vid SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Senast ändrad: 12 oktober 2020
Flygfoto av en barrskog, foto.

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt information om projekt som enheten driver eller medverkar i.

Riskvärderingar

Riskvärderingar görs ofta som s.k. Pest Risk Analysis (PRA). De kan förenklat beskrivas som en vetenskapligt baserad process som används som underlag för att besluta om en växtskadegörare bör regleras och för att motivera skyddande åtgärder som påverkar handeln. Internationella standarder med riktlinjer för hur en PRA ska utföras finns i sk ’International Standards for Phytosanitary Measures’ (t ex. ISPM 2 och ISPM 11) och metoder finns utarbetade i standarder av t ex European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO).

En PRA kan tex initieras om en ny art av växtskadegörare, som potentiellt skulle kunna uppfylla kraven för att kunna regleras som karantänsskadegörare, påträffas vid inspektioner, inventeringar eller identifieras genom omvärldsbevakning.

Läs riskbedömningarna här:

EFSA publikationer där enhetens personal är medförfattare

EPPO PRA publikationer som enhetens personal har bidragit till

Underlag till Jordbruksverkets inventering av de prioriterade karantänskadegörarna

SLU Riskvärdering av växtskadegörare tar fram underlag till stöd för Jordbruksverkets utveckling av risk-baserade inventeringsplaner för de prioriterade EU-karantänskadegörarna.

Läs relaterade utlåtanden här:

Underlag för Jordbruksverkets hantering av karantänskadegörare efter utbrott

Nya patotyper av svampen Synchytrium endobioticum som orsakar potatiskräfta upptäcktes i Sverige 2017. Samma år hittades rotgallnematoden Meloidogyne chitwoodi och följande år den närbesläktade arten Meloidogyne fallax. Till följd av dessa utbrott fick SLU Riskvärdering av växtskadegörare i uppdrag att sammanställa kunskapsunderlag till stöd för Jordbruksverkets beslut om hantering och bekämpningsåtgärder.

Läs rapporterna här:

Underlag till Jordbruksverkets ställningstagande till EU kommissionens förslag

SLU Riskbedömning av växtskadegörare bidrar också med olika typer av bedömningar relaterade till förslag från EU kommissionen vilka utgör ett underlag Jordbruksverkets ställningstagande..

Här nedan listas några exempel:

Större projekt

Identifiering av nya växtskadegörare kopplade till handeln med prydnadsväxter som kan utgöra ett hot mot nordiska barrskogar

Syftet med projektet var att identifiera nya växtskadegörare som transporteras via handeln med prydnadsväxter och som kan utgöra ett hot för barrskogar i Sverige, Norge och Finland. Även de skadegörare som kan komma att utgöra ett hot i ett framtida klimat inkluderas i analysen. En databas byggdes upp med information om de växtskadegörare som kan utgöra ett hot mot våra viktiga barrträdsarter. Målsättningen var att identifiera de viktigaste växtskadegörarna, samt de varor som kan fungera som en introduktionsväg. Klimatets lämplighet för växtskadegörarna bedömdes både utifrån det nuvarande och ett framtida klimat. Vidare identifierades vilka bland dessa växtskadegörare som kan komma att uppfylla kriterierna för att bli reglerade enligt den nya EU-förordningen 2016/2031. Projektet var ett samarbete mellan forskningsenheten för riskbedömning på finska Livsmedelsverket (Ruokavirasto), Vitenskapskomiteen for mat og miljö (VKM), och enheten för riskbedömning av växtskadegörare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Projektgrupp: Mariela Marinova-Todorova (Evira), Juha Tuomola (Evira), Salla Hannunen (Evira), Micael Wendell (VKM), Daniel Flø (VKM), Johanna Boberg (SLU), Niklas Björklund (SLU).

Läs hela studien här: Marinova‐Todorova, M., Björklund, N., Boberg, J., Flø, D., Tuomola, J., Wendell, M., & Hannunen, S. (2020) Screening potential pests of Nordic coniferous forests associated with trade in ornamental plants. EPPO Bulletin 50 (2), 314-332 https://doi.org/10.1111/epp.12667

Handel och produktion av växter och växtprodukter – ett kunskapsunderlag för riskvärdering av växtskadegörare

Det övergripande syftet med projektet var att sammanställa ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för värderingar av växtskadegörares ekonomiska konsekvenser. I projektet sammanställdes relevant information och data om handel med växter och växtprodukter samt omfattning av odling och utbredning av olika växter och uppskattningar av växters ekonomiska värde. Projektet genomfördes i samarbete med Greensway.

Läs rapporten här.

Riskrankning av för Sverige relevanta reglerade växtskadegörare (pågående)

Projektet syftar till att ranka reglerade växtskadegörare relevanta för Sverige baserad på den risk de utgör. Modellen FinnPRIO har utvecklas för detta ändamål av Finska Livsmedelsverket (Ruokavirasto) och kommer att användas också i Sverige. Bedömningarna och riskrankningen kommer att utgöra underlag för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

Arbetet med att samla in och syntetisera den information som är nödvändig för att kunna göra FinnPRIO-bedömningar av alla för Sverige relevanta reglerade växtskadegörare fördelades enligt följande:

  • Insekter och kvalster som är skadegörare på träd: Petter Axelsson, SLU Umeå.
  • Insekter och kvalster inom jordbruk och trädgård: Pernilla Borgström, SLU Ultuna.
  • Svampar, bakterier och virus: Ramesh Vetukuri, SLU Alnarp.
  • Nematoder: Eva Edin, SLU Ultuna.

Värdering av ekosystemtjänster och biodiversitet kopplad till olika trädslag i Sverige (pågående)

Projektets mål är att sammanställa publicerad information om de ekosystemtjänster och den biodiversitet som är kopplad till våra trädslag i Sverige. Projektet drivs tillsammans med Vítězslav Maňák.

 

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se