20
nov
SLU, Uppsala

Seminarium: ”Betet, lövträden och den nya älgförvaltningen”

seminarier, workshops |

Klövviltets betydelse för rekryteringen av lövträd, främst rönn, asp, sälg och ek (RASE) har diskuterats under en längre tid. Det har framförts farhågor att betestrycket från främst älg blivit så högt att trädbildningen hotas och därmed den biologiska mångfalden knuten till äldre lövträd av dessa arter. Samtidigt vet vi att det skett stora förändringar i jord- och skogsbruket som påverkar förekomsten av RASE. Frågor kring RASE har fått ökad aktualitet med införandet av den nya älgförvaltningen. Ska RASE registreras och ingå i förvaltningsplanerna och hur ska begreppet ”gynnsam konkurrensstatus” tolkas och kunna användas som ett verktyg i förvaltningen?

Syftet med seminariet är att ge en aktuell bild av var forskningen om RASE står idag. Hur mycket RASE nybildas med och utan betning? Hur ser de långsiktiga effekterna av betning ut? Hur påverkas RASE av markanvändningen?

Seminariet vänder sig till ansvariga i älgförvaltnings- och älgskötselområden, skogsbrukare, jägare och andra med intresse för viltförvaltningsfrågor.

Fakta
Tid: 2018-11-20 09:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: SLU
Arrangör: CFW (Centrum för vilt- och fiskforskning vid SLU)
Program

Preliminära ämnen & titlar

  • Förekomst av RASE nutid och dåtid. Sören Wulff, Riksskogstaxeringen, SLU
  • Föryngring och bete på ek. Anna Jenssen, Linnéuniversitet
  • Föryngring och bete på rönn. Gunnar Austrheim, NTNU, University museum, Trondheim
  • Föryngring och bete på asp. Lars Edenius, SLU
  • Måltal för RASE – hur mycket behövs? Bengt-Gunnar Jonsson, Mittuniversitetet
  • Skogsstyrelsens policy och arbete kring RASE. Christer Kalén, Skogsstyrelsen

Diskussion mellan forskare & andra    

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se