Statistik från SLU

Senast ändrad: 30 september 2021

Här når du officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. Du kan även hitta statistik som inte klassas som officiell, som till exempel viltskadestatistik. Här finns också resultat från återkommande undersökningar om svenskars attityder till djur, natur och jakt.

Officiell statistik om skogen

Riksskogstaxeringen vid SLU producerar officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. Den publiceras en gång om året på nätet i form av tabeller, figurer och kartor via Statistik om skog. Dessutom sammanfattas statistiken i publikationen Skogsdata. Via webbtjänsten Taxwebb går det även att söka och sammanställa Riksskogstaxeringens data interaktivt. Riksskogstaxeringens statistik finns även öppet tillgänglig via gränssnittet PX-web.

Riksskogstaxeringen har nästan hundraåriga tidsserier av skogsdata. Studera skogens utveckling sedan 1920-talet på länsnivå baserat på harmoniserade tidsserier från Riksskogstaxeringen. Med hjälp av det interaktiva visualiseringsverktyget Sverige eXplorer kan du studera färdiga skogshistorier, men också skapa egna analyser och dela med andra.

På SLU finns Skogsdatalabbet, en experimentell mötesplats kring ny digital teknik, prognoser, visualisering och tillgängliggörande av skogliga data. Vi är även en del av ett Nationellt skogsdatalabb tillsammans med Skogsstyrelsen, i syfte att öka tillgängligheten och därmed underlätta användningen av data om skogen. 

Viltskadestatistik

Viltskadecenter vid SLU sammanställer varje år viltskadestatistik, dvs. statistik över skador orsakade av stora rovdjur och fåglar i Sverige. De lämnar också information om viltskador på boskap, hundar och gröda, fakta om viltskadesystemet och rekommendationer till dig som råkat ut för viltskador. Viltskadecenter samordnar och utvärderar även länsstyrelsernas inventeringar av varg, lodjur och järv och deltar i inventeringar av gäss, trana och sångsvan.

Återkommande undersökningar om attityder till djur, natur och jakt

Den senaste undersökningen av svenskars attityder till rovdjur, rovdjurspolicy och förvaltning gjordes 2021. Bakom undersökningen står forskare vid institutionen för Statsvetenskap vid Umeå universitet och institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Den följer upp den undersökningarna som gjordes år 2014, 2009 och 2004, i syfte att undersöka svenskarnas attityder till frågor om djur, natur och jakt.

Resultaten redovisas genom rapporterna nedan.

Rapport från attitydundersökningen år 2021

Rapport från attitydundersökningen år 2014

Rapporter från attitydundersökningen år 2009

2004 års undersökning gjordes inom ramen för forskningsprogrammet FjällMistra. Även före dess har SLU-forskare gjort attitydundersökningar om liknande frågor, vid ett antal tillfällen.

Kontaktpersoner

Göran Ericsson, 070-676 50 12
Camilla Sandström, 070-219 63 44

Statistik från skogsbranden i Västmanland 2014

Med hjälp av infraröda flygbilder har SLU gjort en inventering av brandområdet i Västmanland före och efter branden. Ta del av branden i Västmanland i siffror.

Fakta:

All officiell statistik från SLU har beteckningen Sveriges officiella statistik eller är märkt med symbolen nedan.

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472