SLU-nyhet

Räcker den svenska skogen när världen vill ha mer?

Publicerad: 03 juni 2016

Tillväxten överstiger avverkningen i den svenska skogen, och mycket pekar på att gapet blir ännu större i framtiden. Men vad händer med skogen om omvärldens krav förändras? Och hur påverkar de globala klimatmålen?

I samarbete med det Österrikebaserade institutet IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) arbetar Future Forests med scenarioanalyser för den svenska skogssektorns framtida utveckling. Nicklas Forsell från IIASA är en av forskarna som håller i arbetet.

– Våra analyser är inte helt i mål, men vi kan konstatera att klimatmålen kommer att få stor påverkan på efterfrågan av vår svenska skog, säger han.

IIASA har flera utvecklade modeller för skogliga scenarioanalyser. I samarbete med Future Forests applicerar man nu modellen GLOBIOM på Sverige. Den skogliga avverkningsnivån kan då analyseras med hänsyn till efterfrågan på bioenergi, traditionella skogliga produkter, handel med mera. Nicklas Forsell konstaterar att det finns många analyser på global, regional och EU-nivå för skogssektorn, däremot saknas det ofta bra analyser på nationell nivå.

– Med nationella modeller som Heureka kan vi göra bra framtidsprognoser av skogstillväxt och ekosystemtjänster. Prognoser av efterfrågan kräver dock andra verktyg, och där passar kombinationen med IIASAs modeller väl in, säger han.

Klimatfrågan och tvågradersmålet är en av de faktorer som kommer att slå igenom hårt i analyserna. Vid Parismötet i höstas samlades nationernas löften om utsläppsminskningar ihop, och det visade sig att de långtifrån räcker.

– Ska tvågradersmålet nås måste utsläppsminskningarna dubbleras jämfört med löftena från Parismötet. Ett sätt är att öka användningen av skog för energiändamål, enligt Nicklas.

Han konstaterar att skogen kan bidra till klimatmålen på tre sätt. Det handlar om att 1/ minska utsläppen genom minskad avskogning, 2/ öka kolupptaget genom att plantera nya skogar och förbättra skötseln, och 3/ att öka användningen av råvaror från skogen. Det sista handlar om att ersätta fossila bränslen och koldioxidintensiva material i till exempel byggsektorn. Det handlar också om det populära uttrycket ”cascading” – att använda den skogliga råvaran i flera steg där man börjar med det högsta förädlingsvärdet, återanvänder och till sist återvinner i form av energi.

Tre efterfrågescenarier

I Future Forests analyser jämförs tre nivåer på efterfrågan på skogsråvara till energi. Den lägsta efterfrågan leder till högst uppvärmning, och den högsta nivån till en global uppvärmning på 0,9-2,3°C.

Modellberäkningarna för Sverige har bland annat tittat på hur olika klimatmål kommer att påverka efterfrågan på massaved och sågtimmer. Alla scenarier pekar på fortsatt stark efterfrågan på sågtimmer. Massaveden påverkas däremot starkt av efterfrågan på energi – ju högre efterfrågan, desto mer massaved.

Analyserna visar alltså att om den globala uppvärmningen ska stabiliseras på 0,9-2,3°C så måste efterfrågan på svensk skogsvara vara hög.

Analyserna undersöker också hur vissa av miljömålen påverkas av olika efterfrågescenarier. Arealen gammal skog kommer att öka starkt i Sverige med alla scenarier, men den riktigt gamla skogen kommer främst att finnas i reservat, frivilliga avsättningar och hänsynsytor. Den äldre lövrika skogen kommer däremot att återfinnas i både reservat och brukad skog.

– En slutsats är att avverkningsnivåerna i landet kan öka och att vi samtidigt kan förbättra vissa av miljömålen, säger Nicklas Forsell. Det är dock en stor skillnad mellan de olika scenarierna när det gäller hur den brukade skogen kommer att se ut i framtiden.

Analyserna kommer nu att fortsätta tillsammans med forskarna vid Future Forests. Målet är att presentera en rapport till sommaren.

Text: Mats Hannerz

Fakta:

Om IIASA

The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) är en internationell forskningsorganisation baserad i Laxenburg nära Wien i Österrike. IIASA bedriver tvärvetenskapliga studier om globala förändringar och dess påverkan på ekonomi, miljö, teknik och sociala värden. Institutet grundades 1972 och har cirka 200 forskare knutna till sig. Läs mer på www.iiasa.ac.at eller https://en.wikipedia.org/wiki/International_Institute_for_Applied_Systems_Analysis/

Text: Mats Hannerz

Läs mer

Projektet beskrivs bland annat i Skog & Framtid nr 1 2014. Nicklas Forsell presenterade de preliminära resultaten vid Future Forests klimatdag i februari 2016. Inspelningar av föredragen finns här.

Kontakt

Annika Mossing, annika.mossing@slu.se


Kontaktinformation