SLU-nyhet

Bytesfiskens storlek styr hur Östersjölaxen mår - och vad den äter

Publicerad: 24 januari 2018

Att ta hänsyn till storleken hos både laxen och dess bytesfisk som strömming och skarpsill är viktigt om vi vill förstå vad Östersjölax äter ute till havs samt hur den mår. Det visar en ny studie av forskare från institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Ecosphere.

Studien visar att födointaget hos lax beror på dess egen kroppsstorlek, men också på storleken på dess byten, vilket innebär att olika stora laxar kan ha olika diet trots att de befinner sig i samma område i Östersjön. Studien visar också att den här storleksberoende interaktionen mellan laxen och dess byte även påverkar laxens kroppskondition, ett mått på laxens välmående.


- En ökad förståelse kring vilka faktorer som påverkar vad lax äter i Östersjön är viktigt, eftersom födan påverkar laxens kondition. Förändringar i storleksstrukturen hos strömming och skarpsill påverkar alltså hur laxen mår, vilket i sin tur kan påverka hur mycket avkomma en lax kan producera. Sådan kunskap är viktig för att förstå hur födotillgången till havs kan påverka mängden lax som olika laxälvar producerar varje år, säger Philip Jacobson, huvudförfattare till studien och doktorand vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).


Laxens diet påverkar också hur olika ämnen, såsom miljögifter och vitaminer, ackumuleras i fisken, och forskarna menar att resultaten i studien kan användas till att öka vår kunskap om hur förändringar i Östersjöns havsmiljö påverkar mängden miljögifter i lax samt bidra till forskning kring förekomsten av M74, en sjukdom som leder till att många yngel dör på grund av brist på vitaminet tiamin (B1).


Att det är viktigt att ta hänsyn till storleksstrukturen inom fisksamhällen för att förstå hur individer interagerar med varandra har visats i tidigare studier baserade på matematiska modeller, experiment samt observationer i sjöar och dammar. Den här studien, som bygger på data från årliga trålundersökningar efter bytesfisk ute till havs i Östersjön, visar att man även bör ta hänsyn till individers olika storlek även i stora, öppna system.


- Nästa steg är nu att titta på var lax från olika älvar äter ute i Östersjön och, tillsammans med resultaten från denna studie, försöka få en bättre bild av hur olika laxpopulationer i Östersjön påverkas av miljöförändringar ute till havs, säger Philip Jacobson.


Vetenskaplig artikel:
Size-dependent prey availability affects diet and performance of predatory fish at sea: a case study of Atlantic salmon, Ecosphere, DOI: 10.1002/ecs2.2081
Philip Jacobson (1), Anna Gårdmark (1), Johan Östergren (2), Michele Casini (3), Magnus Huss (1).

(1) Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet, Skolgatan 6, 742 42, Öregrund, Sverige.
(2) Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stångholmsvägen 2, 178 93, Drottningholm, Sverige.
(3) Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, Sveriges lantbruksuniversitet, Turistgatan 5, 453 30, Lysekil, Sverige.


Kontaktinformation

Philip Jacobson, doktorand
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
philip.jacobson@slu.se, o10-478 41 74