SLU-nyhet

SLU leder nytt projekt om hur miljöpåverkan i kustområden kan kompenseras

Publicerad: 17 januari 2018

Vi är många som sätter värde på kustmiljön, men dålig miljöstatus och en ökande exploatering kan leda till förlorade natur- och upplevelsevärden. Projektet ECOCOA, som leds av forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU, ska fokusera på hur negativ påverkan från verksamheter i kustområden kan lindras.

Byggnation, hamnverksamhet och muddring är verksamheter som bidrar till ekonomisk tillväxt men de sker på bekostnad av naturvärden och kan dessutom leda till att viktiga funktioner i ekosystemet skadas. Förvaltningen saknar dock verktyg för att beräkna omfattningen av dessa skador och hur de ska kompenseras. En särskild utmaning är att den sammanlagda effekten av många mindre enskilda störningar är svår att överblicka ur ett helhetsperspektiv.

Projektet ECOCOA ska utveckla metoder som kan användas för att göra vårt nyttjande av kustekosystemenen långsiktigt hållbart. Så kallad ekologisk kompensation är ett verktyg för att minska förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster*. Sådana kompensationsåtgärder kan till exempel bestå av restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller införande av långsiktigt skydd av naturområden.

Tidigare svensk forskning har visat att ekologisk kompensation är ett verktyg som används i låg utsträckning i Sverige jämfört med andra länder, trots att det kan vara centralt för att uppnå flera av Sveriges miljömål, som utgör utgångspunkt för det nationella genomförandet av FN:s globala mål.

Projektets mål är att ekologisk kompensation ska bli ett mer effektivt styrmedel enligt principen "förorenaren betalar", och att detta ska bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen som innefattar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Projektet kombinerar expertis inom ekologi och miljöekonomi och utförs genom att utveckla och analysera fallstudier i nära samverkan med slutanvändare. Projektet leds av SLU med samarbetspartners på Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Anthesis Enveco och EnviroEconomics Sweden. Projektet omfattar 4,6 miljoner kronor, finansieras av Naturvårdsverkets forskningsanslag och pågår under 2018-2021.


* Ekosystemtjänster är ett begrepp som används för att visa den nytta människan får från naturen. Ekosystemtjänster inkluderar produkter och tjänster som ekosystemen producerar och utför gratis och som upprätthåller och förbättrar våra livsvillkor. Exempel på ekosystemstjänster är våtmarkers rening av vatten, fisk som mat eller en rekreations- eller naturupplevelse.


Medverkande

Lena Bergström (projektledare),Göran Sundblad, Ulf Bergström, Patrik Kraufvelin, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), kontakt: lena.bergstrom@slu.se  , +46 (0)10-478 41 16

Linus Hasselström, Tore Söderqvist, Anthesis Enveco, kontakt: Linus.Hasselstrom@anthesisgroup.com, +46 (0)70-498 78 20

Scott Cole, EnviroEconomics Sweden, kontakt: Scott@eesweden.com, +46(0)70-253 28 83

Per-Olav Moksnes, Göteborgs universitet, Swedish Havsmiljöinstitutet, kontakt: per.moksnes@marine.gu.se

Sofia Wikström, Stockholms universitet, Östersjöcentrum, kontakt: sofia.wikstrom@su.se


Kontaktinformation

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se