SLU-nyhet

Hur används begreppet ekosystemtjänster?

Publicerad: 12 april 2018

Begreppet ekosystemtjänster ska nu integreras på olika nivåer i arbetet med miljö- och naturvård. Men hur fungerar det i realiteten? I en nypublicerad artikel samlas erfarenheter av att praktiskt använda begreppet ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande i Sverige.

Att förvandla vad som ursprungligen var ett pedagogiskt koncept – ekosystemtjänster – till kartor, siffror och presentationer i formella dokument om utvärdering av ekosystemtjänster, har visat sig vara en utmaning, även om praktiken kring ekosystemtjänster också redan möter många positiva förväntningar. Det visar den nyligen publicerade artikeln ''A thousand flowers are flowering just now" – Towards integration of the ecosystem services concept into decision making" av Malgorzata Blicharska och Tuija Hilding-Rydevik vid CBM.

Slutsatserna i artikeln baserar sig på intervjuer med aktörer i sex typer av offentliga och privata organisationer. Här finns också tabeller som summerar erfarenheter och kunskap om hur ekosystemtjänster bidrar till planering och beslutsfattande.

Resultaten visar att besluten kring ekosystemtjänster i EU och Sverige har inspirerat en rad miljöaktörer till att initiera arbete med detta verktyg i svensk planering och beslutsfattande. Genomförandet av ekosystemtjänst-begreppet har fått kraft att gå från teori till praktik. Denna utveckling är dock i sitt inledande skede. Olika aktörer prövar olika definitioner, ansatser och metoder. Detta sker samtidigt på olika nivåer och i olika typer av organisationer och det uppfattas som att "tusen blommor blommar just nu", utan någon nationell samordning. Det finns också ett antal frågetecken och utvecklingsbehov för att ekosystemtjänst-begreppet ska bli ett meningsfullt verktyg i olika planerings- och beslutsmiljöer.

Artikeln ''A thousand flowers are flowering just now" – Towards integration of the ecosystem services concept into decision making" är publicerad i Ecosystem services, i april 2018.

Tuija Hilding-Rydevik är professor i miljöövervakning och föreståndare för Centrum, för biologisk mångfald.
Malgorzata Blicharska är docent, nu vid Institutionen för geovetenskaper.

Läs artikeln på Science direct

Läs också en populärvetenskaplig artikel i Biodiverse om studien.


Kontaktinformation