SLU-nyhet

Fler varmvattensgynnade fiskarter, mindre kallvattenarter, och lägre diversitet i Ringhals kylvattenutsläpp

Publicerad: 12 april 2018

Intill kylvattenutsläppet från Ringhals kärnkraftverk kan vattnet vara cirka 10 grader varmare än i det omgivande havet. Varje år undersöks detta område, och jämförs med ett opåverkat referensområde, för att se hur det uppvärmda kylvattnet påverkar fisk och skaldjurssamhället i kylvattensområdet. 2017 kunde det konstanternas att diversiteten av fiskarter var lägre i det kylvattenspåverkade området än i opåverkade referensområden, samtidigt som förekomsten av fiskar som föredrar varmare vatten var högre och förekomsten av fiskar som föredrar kallare vatten var lägre ipåverkade områdena jämfört med referensområdet.

Ringhals kärnkraftverk använder stora mängder havsvatten i sin drift för att kyla ner kondensorerna i sina reaktorer. För att kontrollera eventuell miljöpåverkan orsakad av kylvattenanvändningen utför Kustlaboratoriet vid Sveriges Lantbruksuniversitet årliga kontroller. Dels kontrolleras förlusten av fiskägg, yngel, och småfisk i kylvattnets intagskanaler med hjälp av ägg- och yngeltrålningar, och dels kontrolleras effekten av det uppvärmda kylvatten som släpps tillbaks ut i havet med provfisken under både varm- och kallvattensäsong. Utöver detta inventeras förekomsten av främmande arter genom dykinventeringar. Både resultaten från provfisket och inventeringen av främmande arter jämförs sedan med resultat från undersökningar i opåverkade referensområden.   

Kylvattenanvändningen vid Ringhals kärnkraftverk påverkar fisk- och skaldjurssamhället, men som det ser ut i dag är förlusten av ägg och larver i intagskanalen ringa, liksom  förekomsten av främmande arter vid kylvattenutsläppet. Vid undersökningarna 2017 observerades varken någon ökning eller minskning i fångstantal av de fem vanligaste arterna av fiskägg, larver och yngel i kylvattenintaget. Ett flertal främmande arter påträffades under dykinventeringen, både i det kylvattenpåverkade området och i referensområdena. Det varmare vattnet kan påverka fortplantningsförmågan och etableringen hos de främmande arterna, men förekomsten av dessa arter kan inte kopplas till Ringhals kylvattenanvändning. Resultaten från provfisket däremot, visade att under kallvattensäsongen, där fiske utförs i april månad, var diversiteten av fisk signifikant lägre i det kylvattenpåverkade området än i de opåverkade referensområdena. Fler varmvattengynnade arter, som till exempel skärsnultra och strandkrabba, och färre kallvattensgynnade arter, som rötsimpa och tånglake, förekom också i det kylvattenspåverkade området vid Ringhals än vid referensområdena. Både den lägre diversiten av fisk, och skillnaden i förekomst av kall- och varmvattengynnande arter mellan det påverkade området och referensområdena är sannolikt direkta effekter av det uppvärmda kylvattnet.


Kontaktinformation

Frida Sundqvist, biträdande avdelningschef och miljösamordnare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
frida.sundqvist@slu.se, 010-478 41 49

Karin Svanfeldt, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
karin.svanfeldt@slu.se, 010-478 4121

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se