SLU-nyhet

Fortsatt finansiering för världsledande forskning vid SLU om klimatförändringar

Publicerad: 01 oktober 2019

Vetenskapsrådet (VR) beslutade nyligen att man beviljat 10 miljoner kronor per år 2021-2024 till fortsatt finansiering av forskningsinfrastruktur för forskning om växthusgaser och klimatförändringar.

Vetenskaplig kunskap om växthusgasemissioner, kolsänkor och -källor samt trender i dessa har stor betydelse för att kunna uppfylla Parisavtalet samt FNs och EUs mål för hållbar utveckling, särskilt de som gäller klimatförändringar. Vetenskapsrådet beviljar nu 10 miljoner kronor per år mellan 2021 och 2024 till ICOS Sweden. ICOS är en europeisk forskningsinfrastruktur vars övergripande mål är att stödja forskning om växthusgaser för att skapa ny kunskap som kan bidra till åtgärder som syftar till att begränsa klimatpåverkan.

Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Lunds Universitet är de två största medverkande universiteten i svenska ICOS. Övriga medverkande är Göteborgs Universitet, Uppsala Universitet, Polarforskningssekretariatet och SMHI.

SLU bidrar till ICOS med tre mätstationer som ligger inom Svartbergets Försökspark, Vindeln, nordväst om Umeå. Två av mätstationerna är så kallade ”ekosystemstationer” varav en är placerad på en myr och en i norrländsk barrskog. Den tredje stationen mäter mängden växthusgaser i atmosfären på upp till 150 meters höjd. Syftet med ekosystemstationerna är att förstå hur upptaget och avgivningen av växthusgaser, främst koldioxid och metan, påverkas av klimatförändringar.

– En av de övergripande frågeställningarna är att förstå om förändringarna gör nordliga skogar och myrar ökar eller motverkar växthuseffekten, säger Mats Nilsson, professor i markvetenskap, och Matthias Peichl, docent, ekosystem – atmosfärprocesser, SLU, Umeå.

– Vi har för närvarande ett stort antal forskare och doktorander som bedriver aktiv forskning som baseras på forskningsinfrastrukturen ICOS. Så det positiva beslutet från VR har stor betydelse SLUs forskning och utbildning om växthusgaser och klimatförändringar.

Utöver SLUs forskare är det även ett mycket stort antal internationella forskare som utnyttjar ICOS både genom att använda datan från de kontinuerliga mätningarna eller genom att själv genomföra egna experiment eller mätningar i direkt anslutning till ICOS mätstationer.

Fakta:

ICOS RI – Integrated Carbon Observation System Research Infrastructure – är en europeisk forskningsinfrastruktur för att observera och förstå Europas växthusgasbalans (https://www.icos-ri.eu/). ICOS RI driver över 130 mätstationer i 12 länder. ICOS Sweden (http://www.icos-sweden.se/) är Sveriges bidrag till ICOS RI och har status som nationell forskningsinfrastruktur. ICOS finansierad av VR och infrastrukturkonsortiets medverkande universitet och institut.


Kontaktinformation

Mats Nilsson, Professor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
mats.b.nilsson@slu.se, +46907868375, +46706884409