SLU-nyhet

Svenskt jordbruk kan utnyttja kapital och sidoverksamheter mer effektivt

Publicerad: 28 oktober 2019

Effektiviteten i jordbruksverksamhet kan variera mellan olika regioner. För att se om det finns utrymme att öka effektiviteten har forskare från SLU och AgriFood Economics Centre undersökt skillnaderna i effektivitet mellan svenska län. Det största förbättringsutrymmet visade sig finnas i utnyttjandet av kapitalutrustningen. Även effektiviteten i verksamheter som utövas vid sidan av jordbruk, såsom turism, gårdsbutik, maskinuthyrning och förädling av jordbruksprodukter kan förbättras.

I studien beräknade forskarna svenska gårdars produktion länsvis, uppdelat på jordbruksproduktion och annan verksamhet kopplad till gården. Därefter relaterade de produktionen till resursåtgången i form av insatsvaror, kapital och arbetskraft för att se hur effektivt resurserna används.

– Den traditionella jordbruksproduktionen är lika effektiv i alla län. Skillnaderna beror framförallt på hur effektivt kapitalutrustningen används samt hur effektivt verksamheter utanför det traditionella jordbruket bedrivs, förklarar Gordana Manevska Tasevska, utredare vid SLU/AgriFood och en av författarna bakom studien.

Resultaten tyder på att det finns god kunskap om hur användningen av exempelvis utsäde, kemikalier och foder optimeras i hela landet. Det finns däremot potential att dra lärdom av erfarenheter i andra län för att öka såväl effektiviteten i användningen av mark, byggnader och maskiner i jordbruket som i hur kompletterande verksamhet bedrivs.

– Effektiviteten i kompletterande verksamhet har emellertid förbättrats under den studerade perioden 1998–2013. Det betyder att flera län har närmat sig nivån i de effektivaste länen, fortsätter Gordana.

Orsakerna bakom effektivitetsutvecklingen har inte analyserats. Sannolikt kan den kopplas till strukturomvandlingen som har medfört att gårdarna blivit färre och större under tidsperioden. Detta har lett till ökade möjligheter till diversifiering.

Betydande möjligheter att öka effektiviteten i annan verksamhet finns i framför allt Dalarnas län. Även Blekinge, Gotlands, Kronobergs, Södermanlands, Värmlands, Örebro samt Norrbottens län ligger under det nationella genomsnittet när det gäller effektiviteten i annan verksamhet. Detta gäller även kapitalanvändningen i samtliga nämnda län, med undantag för Norrbottens län.

AgriFood Economics Centre är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut.

Mer information

Gordana Manevska-Tasevska, utredare
AgriFood Economics Centre och
Institutionen för Ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
Gordana.Tasevska@slu.se, 018-67 17 24

Källor

Manevska-Tasevska, G., Hansson, H. (2019). Resurser att utnyttja – hur effektivt är det svenska jordbruket? Policy brief Nr 2019:12. Agrifood Economic Center.
https://www.agrifood.se/publication.aspx?fKeyID=1968

Manevska-Tasevska, G., Hansson, H., Asmild, M., and Surry, Y. (2019). Regional efficiency of the Swedish agriculture. Working Paper 2019:7. Agrifood Economic Center.