SLU-nyhet

18 projekt om vatten på SLU fick forskningsfinansiering från de nationella forskningsråden under hösten 2020

Publicerad: 03 februari 2021

När de svenska forskningsråden under senhösten 2020 fattade sina beslut, beviljade de forskningsmedel till inte mindre än 18 projekt om vatten på SLU. Det handlar om fisk, ”blå mat”, fiskets ekonomi, miljögifter, läkemedelsrester, vatten i skogsmark och växthusgasutsläpp från vatten.

Vattenforskningen på SLU spänner över många miljöer och verksamhetsområden. Från vattnets källflöden i berg och skog, genom landskapets jordbruksmark och städer, via sjöar, vattendrag och åar ut till kusten och det öppna havet.

För 13 av de 18 nya vattenprojekten på SLU kommer finansieringen från forskningsrådet Formas årliga utlysning; mobilitetsstöd för unga forskare och projektbidrag till redan etablerade forskare. Därtill fick en större satsning på en centrumbildning för framtidens sjömat, så kallad ”blå mat”, i Sverige finansiering från Formas.

– Blå mat, ett centrum för framtidens sjömat, möjliggör en bättre förståelse för hur vi ska ta oss an en förändring mot uthålliga och klimatsmarta foder och matprodukter få sjöar och hav, menar Anders Kiessling, professor i akvakultur och Markus Langeland, forskare i samma ämne.

Forskare vid SLU verksamma inom vattenområdet kammade hem forskningsmedel från Vetenskapsrådets årliga utlysning, för projekt om hur man bäst bedövar fisk, hur vi kan stärka det småskaliga kustfisket i Stillahavsregionen och Afrika, om hur fiskar anpassar sig till bruna humusrika vatten, samt uppkomsten av antimikrobiell resistens i vatten.

Stephan Köhler, professor vid Institutionen för vatten och miljö, och Hampus Markensten, forskare vid samma institution, medverkar i ett projekt om en digital plattform för att hantera risker med gifter i dricksvatten från cyanobakterier. Det projektet finansieras av Vinnova och leds av forskare vid Lunds universitet.

Därtill har Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö delat ut två stipendier till unga lovande vattenforskare på SLU; Gustav Hellström vid Institutionen för vilt, fisk och miljö får ett stipendium för hållbart fiske i fjällsjöar och Josefin Sundin vid Institutionen för akvatiska resurser för att studera om ålen påverkas av läkemedelsrester.

Under slutet av januari kom Naturvårdsverket och Formas med besked om vilka projekt som fått finansiering från deras forskningsutlysning för hantering av invasiva främmande arter. Även här fick ett projekt kopplat till vatten på SLU finansiering. Projektet som fokuserar på den främmande arten svartmunnad smörbult, kommer bland annat att studera hur man kan förhindra artens spridning från Östersjön till sötvatten, men även om arten kan uttnyttjas som en framtida resurs inom det kommersiella fisket.

Vattenprojekt som fick finansiering från Formas:

COAST-LAND – Konnektivitet mellan sötvatten och kusthabitat: effekter och återkopplingar av mänsklig påverkan och klimatförändringar, sökande: Serena Donandi, Institutionen för akvatiska resurser.

Nya ekonomiska modeller för att förstå utvecklingen inom svenskt yrkesfiske, sökande: Johan Blomqvist, Institutionen för ekonomi.

Miljö- och värdspecifika faktorers påverkan på tarmens mikroflora och lipidmetabolism hos laxfiskar, sökande: Torbjörn Lundh, Institutionen för husdjurens utfodring och vård.

Blå mat - Centrum för framtidens sjömat, sökande: Anders Kiessling, Institutionen för husdjurens utfodring och vård.

Växthusgasutsläpp från diken och dammar - påverkan från markanvändning, sökande: Michael Peacock, Institutionen för vatten och miljö.

Ackumulering av kvicksilver i akvatisk-terrestra näringsvävar i nya våtmarker, sökande: Karin Eklöf, Institutionen för vatten och miljö.

Är dagens dagvattenhanteringssystem säkra filter för toxiska miljöföroreningar?, sökande: Karin Wiberg, Institutionen för vatten och miljö.

Restaurering eller dikesrensning: Hur ska igenväxande skogsmarksdiken hanteras för att minimera påverkan på vattenkvaliten?, sökande: Hjalmar Laudon, Institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Hur ser förutsättningarna för bildning och konsumtion av metan ut i återskapad våtmark jämfört med naturliga våtmarker?, sökande: Mats Öquist, Institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Koppling mellan kväve och vatten - spatiotemporalt optimera skogsgödsling för balansering mellan skogsproduktivitet och ekosystemtjänster, sökande: Hyungwoo Lim, Institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Reningsverkens miljöpåverkan som ekologiska fällor för vattenlevande djur - en vetenskaplig utvärdering med åtgärdsförslag, sökande: Erin McCallum, Institutionen för vilt, fisk och miljö.

Vild och påverkad; effekter av enskilda droger och medicinska cocktails, Daniel Cerveny, Institutionen för vilt, fisk och miljö.

Läkemedel på hjärnan - spelar storleken någon roll?, sökande: Michael Bertram, Institutionen för vilt, fisk och miljö.

Vattenprojekt som fick finansiering från Vetenskapsrådet:

Bästa bedövningsmedel beror på fiskart och situation, sökande: Erik Petersson, Institutionen för akvatiska resurser.

Stärkt samarbete mellan SLU och WorldFish för att klimatsäkra flödet av näring från småskaligt fiske i Stillahavsregionen och Afrika, sökande: David Lymer och Charlotte Berkström, Institutionen för akvatiska resurser.

Fiskars (icke)parallella anpassning till humusämnen - genomiskt, transkriptomiskt och fenotypiskt perspektiv, sökande: Anti Vasemägi, Institutionen för akvatiska resurser.

Påverkan av antimikrobiella kemikaliers transformationsprodukter på uppkomst av antimikrobiell resistens i vattenmiljöer, sökande: Foon Yin Lai, Institutionen för vatten och miljö.

Vattenprojekt som fick finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova:

En smart digital plattform för hantering av cyanotoxinrisk i dricksvattenförsörjning och därutöver (DiCyano), sökande: Stephan Köhler och Hampus Markensten, Institutionen för vatten och miljö.


Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44