SLU-nyhet

Försämrade ekosystemtjänster i klimatförändringarnas spår

Publicerad: 09 mars 2021
Arbogaån vid Jädersbruk. Foto.

Klimatförändringar kan ha negativa effekter på många viktiga ekosystemtjänster i sötvatten. Det visar en ny studie av forskare från institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet. Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och är en förutsättning för människans existens, och de bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

Studien, som har utförts vid två avrinningsområden, visar att klimatförändringar i Sverige med mer intensiva skyfall och mer frekventa översvämningar kan ha stor negativ påverkan på ekosystemtjänster i sötvatten.

- Vilken påverkan översvämningarna har beror på vilken marktyp som översvämmas samt tillståndet på ekosystemtjänsterna i dagens klimat, säger Sara Bergek, huvudförfattare till studien.

Torka och översvämning kräver utvecklad metodik

I studien testas metodik för statusbedömning av ekosystemtjänster i dagens klimat samt hur status kommer att påverkas i framtiden med en ökad risk för översvämning. Vilken marktyp som översvämmas påverkar vilken effekt det blir i ekosystemet och tillhörande tjänster. Vid exempelvis översvämning på jordbruks- och skogsmark förväntas en väsentlig mängd näringsämnen kunna läcka ut i avrinningsområdet och påverka exempelvis både den biologiska mångfalden och livsmiljön. Översvämning på flertalet av de undersökta marktyperna kan påverka viktiga stödjande och producerande ekosystemtjänster som biologisk mångfald, livsmiljö och dricksvatten negativt. Även de reglerande ekosystemtjänsterna, som exempelvis reglering av övergödning och reglering av giftiga ämnen kan utsättas för ett sådant hårt tryck vid översvämningar så att tjänsterna försämras.

- En kombination med flera faktorer kopplade till klimatförändring, som till exempel ökad temperatur och torka, kan påverka ekosystemtjänsterna i sötvatten ännu mer, fortsätter Sara Bergek.

Studien visar att det är viktigt att fortsätta utveckla metodik för statusbedömning av ekosystemtjänster och utöka kunskapen om hur klimatförändringar sätter ett större tryck på de tjänster som naturen förser människan med.

- En ökad kunskap om hur ekosystemtjänster i sötvatten mår samt hur klimatförändringar kan komma att påverka dessa är viktigt för att kunna planera långsiktigt för rätt åtgärder i landskapet. Viktigt är också att ha ett landskapsperspektiv vid förvaltningen av våra ekosystem, då gränserna mellan land och vatten suddas ut ytterligare i framtiden – både vid översvämning och torka, säger Sara Bergek.


Kontaktinformation

Sara Bergek, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14